Blog / E-Mail HaCKLeMeNiN (?iFRe ドLMaN?N) TCK Ya G贐e CeZaS?

Cumartesi, 14 ubat 2009 21:32


Msn 蓷lman?n kanuni cezas?;

Aram?zda bir 蔞k arkada? bunu zevk sanabilir ama asl?nda bir su蓨ur ve her su gibi cezas?z kalmaz unutmay?n...

Mail/msn hackleme (蓷lma) durumunda, 霵celikle Yeni Trk Ceza Kanununun 243. maddesi kapsam?nda ele al?narak iki y?la kadar hapis veya adli para cezas? istemiyle kar?? kar??ya kal?nmas? mmkndr. Mail hackleme sonucunda maili hacklenen kimsenin bilgilerinde bir de?i?iklik veya eksiklik meydana geldi?inde bu ceza iki y?ldan d顤t y?la kadar hapis cezas?na d霵?r. (m.243/III) Yani para cezas? imk滱? da kalmaz.

珼e yandan, msn hackleme hacklenen ki?iyi belli bir davran??? yerine getirme, zorlama veya tehdit amac?yla yap?ld??? takdirde yine TCK. 107 gere?ince bir y?ldan y?la kadar hapis ve be? bin gne kadar adli para cezas? ile kar??la??l?r. (琄ceki cezaya ek olarak.)

Mail hackleme ?ayet bu ama蔮arla de?il de s?rf o ki?ide s?k?nt? meydana getirmek, o ki?iyi rahats?z etmek gibi ama蔮arla yap?l?yorsa (genelde bu ama蔮a yap?l?yor zaten) bu durumda TCK. 123 gere?ince faile aydan bir y?la kadar hapis cezas? verilir (琄ceki cezalara ek olarak.)

Maili hacklenen ki?i bir kamu kurulu?unda 蓷l???yor ve bu mail adresini kurum gere?i kullan?yor ve bu mailinde i?ini srdrmesi i蓾n gerekli birtak?m belgeler bulunduruyorsa, bu durumda TCK. 113 gere?ince bir y?ldan y?la kadar hapis cezas?na hkmolunur. (琄ceki cezalara ek olarak.)

?ayet maili hacklenen ki?i, kamu kurulu?unda de?il de 驆el sekt顤de 蓷l???yorsa, bu durumda TCK. 117 gere?ince alt? aydan iki y?la kadar hapis veya adli para cezas? verilir. (琄ceki cezalara ek olarak.)

Ayr?ca TCK 124 de dzenlenen haberle?menin engellenmesi su蓰 sbut buldu?undan, alt? aydan iki y?la kadar hapis veya adli para cezas?na hkmolunur. (琄ceki cezalara ek olarak.)

Bunun yan?nda mail hackleyen ki?i haberle?menin gizlili?ini ihlal etti?i i蓾n de TCK. 132 gere?ince alt? aydan iki y?la kadar hapis veya adli para cezas? ile cezaland?r?l?r. (琄ceki cezalara ek olarak.)

Bu haberle?me bilgileri ayr? bir yerde kaydedildi?i takdirde ise bu ceza yine ayn? maddenin devam?ndaki ibareye g顤e bir y?ldan y?la kadar ceza ile kar??la??l?r. (琄ceki cezalara ek olarak.)

Bu haberle?me bilgileri hukuka ayk?r? olarak if?a edildi?i takdirde ise yine bir y?ldan y?la kadar hapis cezas? s驆 konusu olur. (m.124/II) (琄ceki cezalara ek olarak.) (Msn konu?malar?n? kaydedip ba?kalar?na bunlar? a?klayanlar da bu ceza ile kar??la??r.)

Ayr?ca mail hackleme 驆el hayat?n gizlili?ini ihlal su蓰 gasp***** girdi?inden TCK. 134 gere?ince alt? aydan iki y?la kadar hapis veya adli para cezas? ile cezaland?rma s驆 konusu olur. (琄ceki cezalara ek olarak.)

Ki?isel verilerin kaydedilmesi su蓰 da i?lenmi? oldu?undan alt? aydan y?la kadar hapis cezas?yla kar??la??l?r. Ki?ilerin siyasi, felsefi veya dini g顤?lerine, ?rki k闥enlerine; hukuka ayk?r? olarak ahlaki e?ilimlerine, cinsel ya?amlar?na, sa?l?k durumlar?na veya sa?l?k durumlar?na ili?kin belgelerin veri olarak kaydedilmesi de bu hkm i蔒risindedir. (TCK. 135/I,II) (琄ceki cezalara ek olarak.)

Btn bu sayd???m hkmlerden hakk?nda dava a?lm?? olan kimse, bu su蓰 驆el bir bilgi ve beceri sayesinde ger蔒kle?tirmi? oldu?u i蓾n (yani herhangi bir ki?inin ger蔒kle?tiremeyece?i bir eylem oldu?undan) (kald? ki mail hackleme tamamen bu kapsamdad?r) verilecek ceza yar? nispetinde art?r?l?r.

Ayr?ca ki?ilere ait mail hesaplar? hukuken onlar?n mal varl?klar? (mamelek) i蔒risinde kabul edildi?inden, mal varl???na kar?? i?lenen su蔮ar kapsam?nda ve 驆el olarak TCK.142 ve devam?nda dzenlenen h?rs?zl?k su蓰 kapsam?nda ele al?n?r ve 142/I f?kras?n?n e bendi gere?ince y?ldan yedi y?la kadar hapis cezas?na hkmolunur. (琄ceki cezalara ek olarak.)

珼e yandan bu su蔮arla birlikte ki?ilerin internet bankac?l??? hizmetleri dolay?s?yla kulland??? bilgileri ele ge蓾ren kimseler de (kullanm?? olmas? ?art de?il) TCK. 245 gere?ince y?ldan alt? y?la kadar hapis cezas? ve adli para cezas? ile cezaland?r?l?rlar.

Yazd???m kanun hkmlerinden baz?lar? kamu davas? baz?lar? ise takibi ?ik漧ete ba?l? su niteli?indedir. Ayr?ca bu tespit etti?im TCK kapsam?ndaki su蔮ar haricinde 驆el kanunlarda belirtilen hkmler de s驆 konusu olmaktad?r.


PEK?, BU CEZALAR NASIL YER?N? BULACAK?

Peki, neden bu kadar ceza s驆 konusuyken bu kadar insan?n mailleri hackleniyor? ⑽nk kimse bu konular?n hukuk sistemi taraf?ndan dzenlendi?ini bilmiyor. Bilmedi?i gibi bunu yapanlar?n zerine gitmiyor. Halbuki b騽le bir durumla kar??la?an kimsenin yapacaklar? 蔞k basit.

Bir dilek蔒 yazarak ya Emniyet birimlerine ya da herhangi bir yer Adliyesinde Cumhuriyet Savc?l?klar?na ba?vurmalar? yeterli. Ayr?ca ki?isel bilgisayarlar?n?n IP numaras?n?, mailine en son girdi?i tarihi, en son kulland??? ?ifreyi ve en son kulland??? gizli soru ve yan?t bilgilerini dilek蔒sine ek olarak bildirirse i?ler daha da kolayla?acakt?r. Savc?l?k talimat? veya mahkeme karar? sonucunda Emniyet Mdrlkleri tahkikata ba?layacak, kulland???n?z mail adreslerinin yetkili sahiplerine ula??larak mailinize hangi tarihte hangi IP numaralar?na girildi?i tespit edilecektir. ?ayet mailinizi hackleyen ki?i statik IP kullanm?yorsa, de?i?ken IP numaralar? Telekom taraf?ndan srekli olarak kay?t alt?nda tutuldu?undan hangi tarihte mailinize hangi bilgisayardan girildi?i kolayl?kla tespit edilecektir. Yine buna ba?l? olarak mailinizi hackleyen internet kullan?c?s?n?n ki?isel bilgileri ve adres bilgileri Emniyet talimat? ile temin edilerek Cumhuriyet Savc?l???na verilecektir. Tamamlanan haz?rl?k tahkikat?ndan sonra Cumhuriyet savc?s? ?pheli ?ah?s hakk?nda kamu davas? a蓷cak ve Emniyet kuvvetleri marifetiyle bu ?ah?s yakalanacakt?r. ?ayet mail hackleyen internet kullan?c?s? bir ticari i?letmeye ait bir bilgisayar? kullanm??sa ayn? ?ekilde o ticari i?letme hakk?nda da tahkikat uygulanacak ve hkm kesinle?ti?inde o i?letme hakk?nda gvenlik tedbirlerine hkmedilecektir.

Kulland???n?z mail hesab? yabanc? bir ISP (?nternet Servis Sa?lay?c?s:) oldu?u durumlarda Cumhuriyet Savc?l?klar? istinabe yoluyla o lkenin yetkili makamlar? zerinden ayn? bilgileri temin edeceklerdir. Ancak msn hesaplar? zaten Microsoft Trkiye'ye ba?l? bir hizmet oldu?undan buna pek gerek kalmayacakt?r.

Arkada?lar ltfen bunlar? dikkate al?n!!!


?NTERNETTE B?R? S?Z? ?ZL?YOR !

?nternetin tehlikelerini anlatan gvenlik uzman? ?nan Tapt?k, "Wireless (kablosuz internet) zerinden ald???n?z ve yollad???n?z e-mail'lerden bankac?l?k bilgilerinize kadar ekran?n?zdaki her ?ey ba?kalar? taraf?ndan okunabiliyor" dedi

Soru Cevap?

Bu haftaki konu?umuz olan ?nan Tapt?k, 1961 ?stanbul do?umlu. Ankara ?ktisadi Ticari ?limler Akademisi mezunu. ?lk bilgisayar?n? 1982'de ald?. Hayat?n? uzunca bir sre yazd??? programlardan kazand?. Ancak, 40 ya??nda kendini emekliye ay?r?p teknede ya?amaya ba?lad??? gnlerde bir sorunla kar??la?t?: Hobi olsun diye haz?rlad??? internet siteleri srekli hack'leniyordu. "Kendimi hacker'lardan nas?l korurum?" diye bir ara?t?rma yap?nca, ABD'nin bilgisayar gvenlik firmas? Hacker Safe'le tan??t?.

Tapt?k, ?irket merkezinin pek 蔞k gvenlik ara?t?rmas?ndan ge蓨ikten sonra Trkiye temsilcisi oldu. Halihaz?rda byk firma ve kurulu?lar?n data gvenlik sistemlerini koruyan Tapt?k'la gnlk hayat?m?z? internetin son tehlikelerinden nas?l koruyaca??m?z? konu?tuk:

Bilgisayarda ciddi bela var

Sizinle bulu?madan 霵ce telefonda konu?tu?umuzda internet kullan?c?lar? i蓾n ciddi bir beladan s驆 etmi?tiniz. ?sterseniz o konudan ba?layal?m?..

Bu, sadece internet kullan?c?lar? de?il, bilgileri bilgisayar ortam?nda kay?tl? olan, yani herkesin sorunu: Kimlik h?rs?zl???. Kimlik bilgileriniz, adresleriniz, numaralar?n?z, ?ifreleriniz, banka i?lemleriniz, al??veri? tercihleriniz, hepsi 蓷l?n?p, ba?kalar? taraf?ndan kullan?labilir.

Bu eskiden de mmkn de?il miydi zaten?


Elbette, hacker'lar ?ifre k?rarak yapard?. Ama, art?k 蔞k daha kolay. Hacker olmayan, daha az yetenekli biri bile art?k kimli?inizi 蓷labilir.

De?i?en ne?

⑽nk, art?k wireless (kablosuz internet) var ve kullan?m? h?zla art?yor. Ald???n?z ve yollad???n?z e-mail'lerden bankac?l?k bilgilerinize kadar ekran?n?zdaki her ?ey okunabiliyor.

Kim okuyabiliyor?

?steyen herkes. Mesela, wireless'? olan kahve zinciri dkk滱lardan birine girdiniz. Ya da havaalan?ndas?n?z. Veya otelde... Oradaki wireless'a ba?land?n?z ve i?lem yap?yorsunuz. Yapt???n?z her ?ey arka masadaki ya da yan odadaki biri taraf?ndan rahatl?kla g顤lebilir. Buna "blackberry" gibi cihazlar dahil...


Ba?kas?n?n bilgisayar?ndaki bilgileri nas?l izliyorlar peki?

⑽nk, bu wireless dedi?iniz ?ey asl?nda zaten bir yay?n. Ve herkes taraf?ndan 蔞k kolay izlenebilir bir yay?n. Sizin bilgisayar?n?zla wireless router'? aras?nda havadaki sinyalleri herkes izleyebilir. 鈤telik bunu yapmak 騽le fazla bir yetenek de gerektirmez.

- Peki, acaba o bahsetti?iniz kafeler ya da havaalanlar?nda ?騽le tipler var m?d?r; birilerinin gelip bankac?l?k i?lemlerini wireless'tan yapmas?n? bekleyenler... Yani av?n? bekler gibi?..

Tabii ki 蔞k... Bazen kredi kart? kullanarak bir ?ey alanlar? beklerler... Bazen de gizli a????yla yaz??anlar?... Bu da bir tr kapka sonu蓨a. "Wireless kapka貏?l???"... Ve bu tm dnyan?n da en yayg?n siber su蓰dur.
Wireless'e dikkat edin

琄eriniz?..

Kesinlikle, wireless ba?lant?l? yerlerde bilgisayar?n?zdan sadece gazete veya haber portallar?na ba?lan?n, hi de?ilse insanlarla sizin i蓾n risk ta??mayan bilgilerinizi payla?m?? olun.

A?k alanlarda durum b騽le, ya peki evlerimizdeki wireless'? kullan?rken?..

Sizi evinizde monitor edecek kimse yoktur, ancak, burada da 蔞k ba?ka bir sorunla kar?? kar??yas?n?z. O da yetkisiz ki?iler taraf?ndan sizin wireless internet hatt?n?z?n kullan?larak su i?lenebilmesi...
Banka doland?r?c?l???, 蔞cuk pornosu vs. gibi... Belki st kom?unuz, belki de a?a??daki lokantada oturan, hatta belki de arabas?n? sizin evinizin 霵ne park eden biri sizin wireless'n?z? kullanarak birtak?m su蔮ar i?leyebilir.

Wireless ?ifremizin olmas? yetmez mi?


Yetmez. Onu da 蔞k kolay bir ?ekilde k?r?yorlar. Hatta nas?l k?r?laca??n? bilgisayar dergileri ek olarak verdi. Google'a "wireless ?ifre k?rma" yaz?nca bile yzlerce program bulunuyor.

Ee o zaman evde de wireless kullanmayal?m?..

Yok, kullanabilirsiniz, ama internet dnyas?ndaki mant?k hep ayn?d?r: Tolere edebilece?iniz riskleri ta??y?n. ドl?nmas?n? tolere edemeyece?iniz bilgilerinizi kablolu internet zerinden yaz???n. Ayr?ca, sadece yaz??mamak da yetmez, i?iniz yoksa wireless'inizi kapat?n. Program?n i蓾ne girip disable edin. Hatta ?ifrelemek i蓾n de birka 霵erim olabilir: Kablosuz internet modeminizin ayarlar?ndan ba?lanacak bilgisayar?n?z?n MAC (Media Access Control ) numaras?n? tan?mlayabilirseniz, ba?ka bir bilgisayar sizin sisteminize ba?lanamaz.

Bir de reticilerin verdikleri standart cihazlardaki IP numaralar?n? de?i?tirirseniz hacker'lar?n i?lerini 蔞k zorla?t?rm?? olacaks?n?z. Daha ba?ka y霵temler de var, ancak, bu y霵temler herkes taraf?ndan kolay uygulanabilir ve her ?artta standart ?ifrelemeden 蔞k 蔞k daha gvenlidir.

Kablolu internetin olmad??? yerlerde GPRS ile ba?lanmak?.. Biraz fazla tuzlu oluyor, ama gvenli mi?

Tabii daha gvenli. ⑽nk ?ifrelenerek giden bir sistemi kullan?yorsunuz. Onun i蓾n bunu scan etmek zor. ?lla ki edilir de 蔞k daha zor ve daha byk bir teknik yap? gerektiriyor.

Bilmeden su蔮u olursunuz;

Peki, bu yzden ba??na i? a?lan insanlar var m? Trkiye'de?

Az de?il. Mesela bir adam?n o?lu yurtd???na e?itime gitti?i s?rada 蔒vreden ba?lanan birisi onlar?n wireless'?yla su te?kil edecek materyaller indirmi?. Tabii ki polisler IP'sini tespit edip adam?n kap?s?na gelmi?ler. Adam ?ok. Bilgisayar? a蔂ay? bile bilmiyorken hakk?nda dava a?lm??.

Mahkemeye birka kez gidip geldikten sonra ger蔒k ortaya ?km??. O yzden de herkese wireless'lar?yla ilgili gvenlik 霵lemlerini bir kez daha g驆den ge蓾rmelerini tavsiye ederim.


ANNEANNELER B?LE FACEBOOK'ソ OLACAK

Cumartesi gn itibariyle Trkiye'den Facebook'a ye say?s? 1 milyon 415 bin 768. Tapt?k, bu ilginin daha da devam edece?ini, 踙nk kullan?c?lar?n henz Facebook'un ger蔒k dinamiklerini ke?fetmediklerini s騽lyor. Mesela, henz aile a?a蔮ar?n?n kurulmad???n? belirten Tapt?k, "Bu demektir ki Facebook'a daha anneanneler, babaanneler, dedeler de ye olacak" diyor.

Size de bir 'Cookie' b?rak?lm?? olabilir. Bu "cookie b?rakmak" nas?l bir ?ey?

Diyelim ki bir internet sitesine girdiniz. O site daha sonra yine geldi?inizde sizi tan?mas? i蓾n, size hi s騽lemeden bir "cookie" veriyor. Sonra, bir daha ziyaret etti?inizde o site size, "Merhaba bilmem kim" diyor. Ama, baz? cookie'lerin i?i bu kadarla da bitmiyor. Ak?ll? cookie'ler sizin ne yapt???n?z?, ba?ka hangi sitelere girdi?inizi, hatta mouse'n?z?n tm hareketlerini takip edebiliyor. B騽lece, o cookie hakk?n?zda epey bilgi toplam?? oluyor.

Ne i?e yar?yor bu bilgiler?

Online ma?azalar?n 蔞k i?ine yar?yor. Kim oldu?unuzu, ne ald???n?z?, sat?n alma al??kanl?klar?n?z? ?reniyorlar ve ona g顤e sat?? stratejisi geli?tiriyorlar.

Peki bunu istihbarat kurulu?lar? da yapabilir mi?

E?er, istihbarat kurulu?lar?n?n sitesine girerseniz ve onlar da sizin bilgisayar?n?za bir cookie koyarlarsa sizi izleyebilirler.

6 banka var

Bankalar ne kadar gvenli?

Trkiye'de bankalar?n data gvenli?i biraz sanc?l?. Alt? banka d???nda gnlk gvenlik denetiminden ge蔒n banka yok. Oysa, bankalar gnde ortalama 30'a yak?n gvenlik a???yla kar?? kar??yad?r.

O alt? banka hangileri diye sorsak?

S騽leyemem, 踙nk Trkiye'de 蔞k a??r bir Bankac?l?k Yasas? var. Hat?rlarsan?z, rahmetli Sak?p Sabanc? bile kendi bankas? i蓾n en gvenli demi?ti ve ceza 鐰emi?ti.

Gvenli?i iyi olmayan bankalardaki m?terileri bekleyen tehlike ne?

Hesap bilgilerinin ortaya ?kmas? ya da hesaplar?n bo?alt?lmas?.

O zaman hi de?ilse ?unu s騽leyin: Tketici neye g顤e banka se蔂eli?

Bu i?te tketicinin uzaktan anlayabilece?i bir ayra yoktur. Tek yap?labilecek ?ey, banka gvenli?iyle ilgili haberleri yak?ndan takip etmektir.

Hani, hi hack'lenemeyen bir site vard?, o h滎 ayakta duruyor mu?

Evet, h滎 hack'lenemedi. Amerikan deniz piyadelerinin "marines.com" sitesi... Y?llard?r, en 蔞k atak alan sitelerin ba??nda geliyor, ama h滎 indirilemedi. ⑽nk gvenli?i 蔞k sa?lam.

Trk hacker'lar?n n sryor mu?

Hacker'likten kazan elde etme konusunda Ruslar bir numara, ama milliyet蓾 tarzda davran?? bi蓾mi olarak h滎 bir numara Trk hacker'lar?.


E-mail kaydediliyor

Asl?nda, biz yaz??malar?m?z? ne kadar korursak koruyal?m, bunlar zaten g顤lyor de?il mi?
Hepimizinki g顤lmyor, ama hepimizinki algoritmal? bir dzende izleniyor.

Kim taraf?ndan?

ABD, TC ve her kim istiyorsa... Ancak, bu izleme lkeler taraf?ndan elektronik, yani data boyutundaki programc?klara yapt?r?l?yor.

O nas?l oluyor?

Temel olarak kulland???m?z sistemi, bir telefon sistemine benzetirsek biraz daha anla??l?r olur. Sizinle aram?zda direkt bir hat olmad??? i蓾n g顤?meleri eri?im noktalar?na yani santrallere ba?lanarak ger蔒kle?tiriyoruz. B騽lece, hem ulusal internet omurgam?z zerinden hem de uluslararas? internet omurgas? zerinden ileti?im sa?lam?? oluyoruz. Tabii, bu s?rada da tm yaz??malar?m?z ge蓾ci bir sre i蓾n sistem taraf?ndan kay?t ediliyor. Bu kay?tlar insan g驆yle de?il, programlar taraf?ndan yap?l?yor.

Ama, ne zaman ki izleyenler, "A ki?isinin e-mailleri okunsun, hesaplar?na bak?ls?n" der, ya da ne zamanki program o e-maillerin i蓾nde baz? kelimelere rastlar, i?te o zaman insan g驆yle takip seviyesine ge蔒r.

Bu kay?tlar nerede yap?l?yor?

?nternet omurgas?ndan hat al?nan herhangi bir yerde.

B騽le bir teknolojiye devletler mi sahip, yoksa can? isteyen herkes mi?

G odaklar? ve otorite sahipleri. Can? isteyen ve yetenekli bir hacker, ancak, iki ki?i aras?ndaki yaz??may? kay?t edebilir, ama o omurgadan ?kan btn yaz??malar? tarayamaz.

Byk g otoritelerini kenara koysak, ?irketlerde durum nas?l?

Bir蔞k ?irkette patronlar, 蓷l??anlar?n?n i? yerinde kulland?klar? tm ekranlar?n? izler. 鈤telik, sadece ?irketinizin e-mail adresinden yapt???n?z yaz??malar? de?il, ba?ka bir e-mail adresiniz varsa, onu da izlerler. Ve bu, emin olun, san?ld???ndan daha yayg?n bir uygulamad?r.


Arama motorunu kand?rabilirsiniz

Arama motorlar?nda, ki?i ya da kurulu?lar hakk?nda ?kan olumsuz bilgileri yok etmenin imk滱? var m??
Yok, edemezsiniz, ama arama motorunu kand?rabilirsiniz. ⑽nk, yap?lan bir ara?t?rmaya g顤e, arama motorlar?n?n ilk sayfas?n? a?p, ikinci sayfaya ge蔂eyenlerin oran? yzde 88. D顤dnc sayfaya kadar gelenler ise sadece yzde 1. Yani, hakk?n?zda istemedi?iniz bilgileri yok edemezsiniz, ama 2'den sonraki sayfalara 飆elerseniz, g驆den ka?rm?? olursunuz. ⑽nk, kimse bakm?yor.

Peki, bu 飆eleme kolay bir ?ey mi?


Hi de?il. 鈤telik pahal?. ⑽nk istenmeyen bilgileri sonraki sayfalara kayd?r?p, ilk sayfay? temizleyebilmek i蓾n en az 100 farkl? kritere uygun ve en az 100 site, haberi yeniden kurgulamak gerekiyor.

'Zede' uyar?s?

'Facebook'zedeler ba?lad? m??

Birka 蔒?it zede var. Birisi kendi ad?na ba?kalar? taraf?ndan adres al?nanlar. B騽le bir duruma kar?? yapabilecek tek bir ?ey var, o da kullanmasan?z bile Facebook'a ye olman?z, kendi isim hakk?n?z? alman?z. Art?k, ba?kalar? isminizi kullansa bile ger蔒?i de orada durmu? olur.

Ba?ka zedeler?

Foto?raf? kullan?lanlar var. Facebook'a konulan resimlerin zerinde oynamak mmkn. Ya da o resimleri ba?ka ili?kilerin i蓾ne yerle?tirmek... Bu durumlarda yapacak hi蓫ir ?ey yok. Ne mahkemeye gidebilirsiniz ne de o resimleri yok edebilirsiniz. Resimlerinizi her trl ki?i taraf?ndan kopyalan?p kullan?labilece?ini d?nerek se蓾n.

Kendi sayfan?z? kapatsan?z?

Her zaman b騽le bir hakk?n?z var, ama kendiniz Facebook'tan ?ksan?z bile ba?kas?n?n albmndeki foto?raflar?n?z? silemezsiniz. Bu tamamen o ki?iye kalm??.

Asl?nda, k飆lk yapmak isteyenler i蓾n internet inan?lmaz gzel bir mecra. Kad?nlar, 蔞cuklar, erkekler... ?steyen herkes i蓾n k飆lk retilebilir.

Sanki, "Facebook'a girmeyin" der gibisiniz, ama galiba siz de Facebook'tas?n?z?

Facebook'a girmeyin' demiyorum. Ama, riskleri bilin ve bu riskleri tolere edebiliyorsan?z, ta??yabiliyorsan?z girin. Orada kar??la?abileceklerinizi bilin. Foto?raflar?n?z? ona g顤e koyun.

Facebook'taki ve benzeri sitelerde ki konumunuzu iyi belirleyin. Ama, yok, ben bu riskleri tolere edemem ve riske de a???m diyorsan?z o zaman meraklar?n?z? yenmenizi 霵eririm. Milliyet- Blog Sayfas?na D霵? :) - H?zl? Link T?kla ve D霵 T?k -


|
Deerlendirmeye izin verilmiyor