Netlog'a devam et

saniye daha fazla
derya19701972 profil sayfası

derya19701972

erkek - 47 yaş, Trkiye
190 ziyaretçi

Blog 15


 • TRK?YE ??S?ZLER VE EMEK?LER PART?S?

  DUYURU

  SEVG?L? DOSTLARIMIZ PART? PROGRAMI YAPMAK ??N 30 K???L?K B?R UZMAN EK?P OLU?TURULDU VE BU UZMAN EK?P ALI?MALARA BA?LADI.HALK HAREKET? OLDU?UMUZ ??N; S?ZLER?NDE NER? GR? VE KATILIMLARINIZI BEKL?YORUZ. KATKILARINIZDAN DOLAYI ??MD?DEN TE?EKKR EDER?Z. SAYGILARIMIZLA.

  https://www.facebook.com/events/118150558324957...-
  ETK?NL?KLER SAYFASI

 • TRK?YE ??S?ZLER VE EMEK?LER PART?S?

  a?da? Demokrasi Hareketi http://t.co/NzkBbJh3

  DUYURU

  SEVG?L? DOSTLARIMIZ PART? PROGRAMI YAPMAK ??N 30 K???L?K B?R UZMAN EK?P OLU?TURULDU VE BU UZMAN EK?P ALI?MALARA BA?LADI.HALK HAREKET? OLDU?UMUZ ??N; S?ZLER?NDE NER? GR? VE KATILIMLARINIZI BEKL?YORUZ. KATKILARINIZDAN DOLAYI ??MD?DEN TE?EKKR EDER?Z. SAYGILARIMIZLA.

  https://www.facebook.com/events/118150558324957...-
  ETK?NL?KLER SAYFASI

 • TRK?YE ??S?ZLER VE EMEK?LER PART?S?

  a?da? Demokrasi Hareketi http://t.co/NzkBbJh3

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  TCnin bugnk borcu AKP dneminde 80 y?ll?k cumhuriyet dnemini ikiye katlam??t?r. Ayn? zamanda Trkiyenin neyi var neyi yok zele?tirme ad? alt?nda yabanc?lara pe?ke? ekilmektedir. Egemenler bir taraftan da Trkiye dnyan?n byyen ekonomisine sahiptir, propagandas? yaparak 1957lerde ayn? politikay? Menderes hkmetine uygulam??t?. Bugn Trkiye ekonomisi byk bir amazdad?r. Amerika ve Avrupa bugn nas?l AKP ve Tayibi vyorlarsa 1957-1958lerde Menderesi de yle vyorlard?. Biliyoruz ki bu vgler halk?n dikkatlerini ba?ka yerlere ekmek iindir. Ve bu vgler hayra alamet de?ildir.

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  Trkiye'nin orta vadeli dnemde hala nnde nemli konu var. Bu konular, rekabet gcn art?racak nlemler, i?sizlikle mcadele ve istihdam art??? ve yap?sal reformlard?r.

  T?K verilerine gre; 1996'da i?sizlerin yzde 19'u 35-54 ya? aras?nda iken 2011'de bu oran?n yzde 35'e ?kt?. 35-54 ya? demek ailesi ocu?u olan insanlarda i?sizlik art?yor demek. Bizim gelece?imiz a?s?ndan daha byk yap?sal problem ile kar?? kar??yay?z. 15-24 aras?ndaki gence ailesi bakar. 25-35 ya? i?sizi de aile idare eder. Ama 35-54 ya? aras?nda olan i?siz kal?rsa onun evine bakacak kimse olmaz.

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  Trkiyedeki gerek i?sizlik ise oran? verilen rakamlardan ok daha yksek. ?? bulamayaca??na inand??? iin i? aramayan ve dolay?s?yla i?siz say?lmayan byk bir kitlenin bulundu?una dikkat ekilen raporda, bu durumda olan ve say?lar? 2011 y?l?nda 2 milyonu bulan i?siz say?lmayan i?sizler de dikkate al?nd???nda i?sizli?in gerek boyutu yzde 16y? geiyor. Gerek i?siz say?s? da 4.6 milyon civar?nda seyrediyor.

  ?ubat 2012 itibariyle 224.6 milyar TLye ula?an vatanda?lar?n bankalara olan tketici kredisi ve kredi kart? borcu 2002 y?l?ndaki dzeyinin 34 kat?na ?kt?. Eyll 2011 itibariyle ise vatanda??n borcu gelirlerinin yzde 44.7sine ula?t?.

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  Hep yasaklar vard? hala devam ediyor, yasak neyi hallediyor neyi zd bu ana kadar? Genli?i dinleyin, onlara do?ru e?itimi verin, yasaklayarak bir yere varamayaca??z.

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  ?inde bulundu?umuz bu gn hi i a?c? de?il, byk ?ehirlerin sorunu her geen gn art?yor. ??sizlik hat sefada, genler evlenemiyor, nk gelecekleri belirsiz!

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  Gelece?i de?i?tirmek istiyorsak sayg?y?, sevgiyi ve ho?gry siyasetin ortak dili haline getirmek gerekir. Gelece?imizin teminat? olan ocuklar?m?z?n nefret de?il, sevgi toplumunda ya?amas? en byk dile?imizdir. nyarg?l? ve nefrete dayal? sylemlerle ocuklar?m?z?n dnyas?n? kirletmeyelim. Siyasilerin biraz terbiyeli konu?malar?nda toplumsal fayda var. ocuklar?m?z iin seviyeli ve terbiyeli, temiz siyaset karde?e bir arada ya?amalar?n?n ?art?d?r. Hibir zaman nefret sylemi zerine sevgi toplumu in?a edilemez. Bu nedenlerle, toplum huzuru iin temiz siyaseti te?vik edelim ve siyasilerden temiz siyaset isteyelim. nk toplumumuzun temiz siyasete ok ihtiyac? var.

 • TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  lkemizde i bar???n sa?lanmas? ve ulusal bir uzla?ma iin insanca ve haka bir dzenin geli?mesinde, geni? halk kitlelerinin yanl?z ekonomik olarak de?il sosyal ve kltrel olarak ykselmesine.

  TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  Blgemizde ve kom?u lkelerde i bar???n? sa?lam??,birbirinin toprak btnl?ne ve varl???na sayg?l? a?da? bilim ve teknolojilerle donanm?? bar??? bir uygarl???n olu?mas?na

  TRK?YE ??S?ZLER PART?S?

  Dnya'n?n en sorunlu blgesinde insan merkezli bir dzenin kat?l?mc? ve nitelikli demokrasi ile yapaca?? katk?yla ayn? zamanda dnya bar???na katk? sa?layacakt?r

1 2