koraman profil sayfası

koraman

erkek - 46 yaş, Konya, Trkiye
3.889 ziyaretçi

Blog 21


 • beden dili - 2

  http://www.kisiselbasari.com/Yazi.asp?ID=1268

  Erkek Flrt Hareketlerio?u havyan trleri gibi insanlar?n da erke?i di?i yakla??rken haz?rl?k hareketleri yapar. Daha nce bahsedilen otomatik fizyolojik tepkilere ek olarak elini bo?az?na gtrerek kravat?n? dzeltir. Kravat? yoksa yakas?n? dzeltir veya omuzlar?ndan hayali tozlar? silkeler ve kol d?melerini, gmle?ini, ceketini ve di?er giysilerini dzeltir. Ayr?ca sa?n? da dzeltebilir. Di?iye kar?? yapabilece?i en sald?rgan cinsel gsteri jenital blgeyi vurgulayan sald?rgan ba?parmaklar kemerde hareketidir. Ayr?ca vcudunu kad?na evirerek aya??n? ona do?ru uzatabilir. Mahrem bak??? kullan?r ve bak??lar?n? normalden bir an daha uzun tutar. Gerekten ilgileniyorsa gzbebekleri byr. Genellikle boyutlar?n? vurgulamak ve di?iyle ili?kiye gemek konusundaki haz?r olma durumunu gstermek iin elleri kalalar?nda olarak durur. Otururken veya bir duvara yaslan?rken ap?? aras?n? gstermek zere bacaklar?n? da aabilir.?? flrt ayinlerine geldi?inde o?u erkek nehir kenar?nda durup kafalar?na byk bir sopayla vurarak bal?k avlamaya al??an biri kadar ba?ar?l?d?r. A?a??da grece?imiz gibi kad?nlar?n bal?klar?n? avlamak iin hibir erke?in hayal edemeyece?i kadar ok hileleri ve avc?l?k becerileri vard?r.Sandalyeye BinmekYzy?llar nce insanlar kendilerini d?manlar?n m?zrak ve sopalar?ndan korumak iin kalkanlar kullan?rlard?. Bugnse, uygar insan fiziksel veya szel olarak sald?r?ya u?rad???nda ayn? korunma hareketini simgelemek zere etraf?nda ne bulursa onu kullan?r. Buna bir kap?, it, masa, arabas?n?n kap?s?n?n nnde durmak veya bir sandalyeye binmek (?ekil 91) dahildir. Sandalyenin arkal??? vcudunu koruyan bir kalkan grevi yaparken onun sald?rgan ve egemen bir sava??ya dn?mesini sa?layabilir.Sandalye binicilerinin o?u konu?ulanlardan s?k?ld?klar?nda ba?kalar?n?n veya gruplar?n kontroln ellerine geirmeye al??an bask?n ki?iler olup sandalyenin arkal??? da grubun di?er yelerinden gelebilecek sald?r?lara kar?? iyi bir koruma olana?? sa?lar. Bu ki?iler genellikle sessiz tipler olup sandalyeye binme pozisyonuna fark edilmeden geebilirler.Sandalye binicisini etkisiz hale getirmenin en kolay yolu arkas?nda durmak veya oturarak onun kendini sald?r?lara maruz hissetmesine neden olmak ve konumunu de?i?tirmeye ve daha az sald?rgan olmaya zorlamakt?r. Grup ierisinde bu i?e yarayan bir yntemdir nk sandalye binicisinin arkas? a?kta kal?r bu da onu konumunu de?i?tirmeye zorlar.Peki ya dner bir sandalyeye binmi? biriyle teke tek kar??la?may? nas?l halledersiniz? zellikle dner bir atl? kar?ncan?n zerindeyken onu mant??a davet etmenin hibir anlam? olmad???ndan en iyi savunma szel olmayan sald?r?d?r. Konu?maya ayakta durarak ve sandalye binicisine yukar?dan bakarak devam edin ve ki?isel alan?na girin. Bu onu ok rahats?z edecek ve belki de konum de?i?tirmeden ka?nmaya al???rken sandalyesinden geriye d?ebilecektir.Bir sandalye binicisi ziyaretinize gelecekse ve Sald?rgan tavr? sizi rahats?z ediyorsa en sevdi?i pozisyonu almas?n? engellemek iin onu kollar? olan sabit bir sandalyeye oturtmaya al???n.?ekil 91 Sandalye binicisiPamukuk Toplay?c?Birisi ba?kalar?n?n gr? veya davran??lar?n? onaylamad??? ama kendi gr?n bildirmekten de ekindi?inde yapt??? szel olmayan hareketler a??a vurulmayan bir gr?ten kaynaklanan hareketler olup bunlara yerine koyma hareketleri denir. K?yafetlerinin zerinden hayali pamukuklar toplamak da bu hareketlerden biridir.Pamukuk toplay?c? genellikle bu nemsiz ve ilgisiz hareketi yaparken bak??lar?n? di?er insanlardan ka?r?r ve yere bakar. Bu onaylamamay? gsteren en nemli i?aretlerden birisi olup dinleyici srekli olarak k?yafetlerinden hayali pamukuklar? topluyorsa szel olarak her ?eyle fikir birli?inde oldu?unu belirtse bile sylenenlerden ho?lanmad??? rahatl?kla anla??labilir.Bu durumda avular?n?z? aarak Peki ne d?nyorsun?" veya Bu konuda baz? d?ncelerin oldu?unu gryorum. Bunlar? bana anlat?r m?s?n? deyin. Kollar?n?z ayr?, avular?n?z grnr ?ekilde arkan?za yaslan?n ve cevab? bekleyin. Kar??n?zdaki sizinle fikir birli?inde oldu?unu syler ama pamukuk toplamaya devam ederse gizli itiraz?n? ke?fetmek iin daha do?rudan bir yakla??m gerekebilir.?ekil 92 Pamukuk toplay?c?Ba? HareketleriEn yayg?n olarak kullan?lan iki tanesi onay iin ba? sallama ve reddetmek iin ba?? yana sallama olmak zere temel ba? hareketleri tart???lmadan bu kitab?n tam kabul edilmesi imkans?zd?r. Onay iin ba?? sallama hareketi o?u kltrde Evet veya onay anlam?na gelen olumlu bir harekettir. Do?u?tan sa??r, dilsiz ve kr olan ki?ilerle yap?lan ara?t?rmalarda bu ki?ilerin de onay amac?yla bu hareketi kulland?klar?n? gstermi?tir. Bu da bu hareketin do?u?tan gelebilece?i kuram?na yol am??t?r.Genellikle Hay?r anlam?na gelen kafay? yana sallama hareketinin de do?u?tan geldi?ini iddia edenler oldu?u gibi bunun insanlar?n ilk ?rendikleri hareket oldu?unu iddia edenler de vard?r. Bunlara gre yeni do?an bebek yeterince st iti?inde annesinin memesini reddetmek iin kafas?n? yana sa?lar. Ayn? ?ekilde karn? doyan kk bir ocuk da ebeveynlerinin kendisini ka??kla yedirme giri?imlerini reddetmek iin ayn? kafa sallama hareketini kullan?r.Ba?kalar?yla ili?kilerinizde gizlenen bir itiraz? ke?fetmenin en kolay yolu kar??n?zdaki szleriyle sizinle ayn? fikirde oldu?unu sylerken kafas?n? yana sallay?p sallamad???na bakmakt?r. rne?in Ne demek istedi?ini anl?yorum veya Burada al??mak gerekten ho?uma gidiyor veya Noelden sonra kesinlikle birlikte al??al?m derken bir yandan da kafas?n? yana do?ru sallayan birini ele alal?m. Kula?a ne kadar inand?r?c? gelirse gelsin kafa sallama hareketi olumsuz bir tavr? oldu?unu ve sylediklerini ciddiye almayarak onu biraz daha sorgulaman?z?n iyi bir fikir olaca??n? gsterir.(Solda) ?ekil 93 Ntr ba? pozisyonu(Ortada) ?ekil 94 ?lgilenmi? ba? pozisyonu(Sa?da) ?ekil 95 Onaylamayan pozisyonTemel Ba? Pozisyonlar? temel ba? pozisyonu vard?r. Birincisinde ba? yukar?da olup (?ekil 93) duyduklar? konusunda ntr bir tavra sahip birisinin pozisyonudur. Ba? genellikle hareketsiz olup ara s?ra ufak e?ilme hareketleri yapabilir. Bu konumda eli yana?a gtrme de?erlendirme hareketleri s?k kullan?l?r.Kafa bir yana do?ru e?ildi?inde (?ekil 94) bu ki?inin ilgilenmeye ba?lad??? anlam?na gelir. Hayvanlar kadar insanlar?n da bir ?eyle ilgilenmeye ba?lad?klar?nda ba?lar?n? yana e?diklerini ilk fark edenlerden biri Charles Darwindi. Bir sat?? sunu?u veya bir konu?ma yap?yorsan?z dinleyicilerinizin bu hareketi yap?p yapmad?klar?na bak?n. Ba?lar?n? yana e?ip eli eneye gtrme de?erlendirme hareketlerini yaparak ne e?ildiklerini grrseniz onlara ula?abiliyorsunuz demektir.Kad?nlar bu ba? hareketini ekici bir erkekle ilgilendiklerini gstermek iin kullan?rlar. Birileri sizinle konu?urken onlar?n size kar?? s?cak duygular beslemelerini sa?laman?z iin kafa yana e?ik pozisyonu kullanarak ara s?ra ba??n?z? ne e?meniz yeterlidir.Ba? a?a??ya e?ikken tavr?n olumsuz hatta yarg?lay?c? oldu?unu gsterir (?ekil 95). Ele?tirel de?erlendirme hareket gruplar?nda genellikle ba? a?a??ya e?iktir ve kar??n?zdakinin ba??n? kald?rmas?n? veya yana e?mesini sa?layamazsan?z bir ileti?im sorunuyla kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Topluluk nnde konu?an birisi olarak s?k s?k tamam? kafas? a?a??ya e?ik ve kollar? g?snde kavu?turulmu? ki?ilerden olu?an dinleyici gruplar?yla kar??la?abilirsiniz.Profesyonel konu?mac?lar ve e?itmenler genellikle konu?malar?na ba?lamadan nce dinleyici kat?l?m? gerektiren bir ?eyler yaparlar. Bunun amac? dinleyicilerin ba?lar?n? yukar?ya kald?rmalar?n? ve kat?lmalar?n? sa?lamakt?r. Konu?mac?n?n hilesi ba?ar?l? olursa dinleyicilerin bir sonraki ba? pozisyonu yana e?ik olacakt?r.Her ?ki El de Ba??n Arkas?ndaBu hareket muhasebeci, avukat, sat?? mdr, banka mdr gibi mesleklerden olan veya kendilerine gvenli veya bir konuda kendilerini bask?n ya da stn hisseden ki?ilere zg bir harekettir. O ki?inin d?ncelerini okuyabilsek byk olas?l?kla Tm cevaplar bende ya da Bir gn belki benim kadar ak?ll? olursun veya hatta Her ?ey kontrolm alt?nda gibi bir ?ey sylyor olurdu. Bu hareketi ayn? zamanda her ?eyi bilenler kullan?r ve o?u ki?i bu hareketi sinir bozucu bulur. Avukatlar meslekta?lar?ylayken bu hareketi ne kadar bilgili olduklar?n?n bir gstergesi olarak s?k s?k kullan?rlar.Ayr?ca ki?inin o blgenin sahibi oldu?una dair bir alan i?areti olarak da kullan?labilir. ?ekil 96daki adam ayn? zamanda bacaklar?n? 4 ?eklinde de kilitlemi? olup sadece kendini stn hissetmekle kalmay?p ayn? zamanda tart??mak istedi?ini de gstermektedir.Meydana geldi?i duruma ba?l? olarak bu hareketle ba?a ?kman?n birka yolu vard?r. Ki?inin stn tavr?n?n nedenini ?renmek istiyorsan?z avular?n?z yukar? do?ru olarak ne e?ilin ve Bu konuda bilgili oldu?unu gryorum. Yorumda bulunmak ister misin? deyin. Ard?ndan avular?n?z hl grnr ?ekilde olarak geriye yaslan?n ve cevap bekleyin. Ba?ka bir yntem de kar??n?zdakini konumunu de?i?tirmeye zorlayarak tavr?n? de?i?tirmesini sa?lamakt?r.Bunu yapmak iin yeti?emeyece?i bir yere bir ?ey koyup Bunu grdn m? diyerek onu ne e?ilmeye zorlayabilirsiniz. Bu hareketle ba? etmenin ba?ka iyi bir yolu da taklit etmektir. Kar??n?zdakiyle ayn? fikirde oldu?unuz gstermek istiyorsan?z yapabilece?iniz en iyi ?ey hareketlerini taklit etmektir.te yandan eller ba??n arkas?nda hareketini yapan ki?i sizi azarl?yorsa hareketini taklit ederek onu szel olmayan yollarla tedirgin etmi? olursunuz. rne?in, iki avukat birbirine kar?? e?itlik ve anlay?? gstermek iin bu hareketi yapabilirler (?ekil 97) ama okul mdrnn odas?nda hareketi taklit eden haylaz ?renci mdr ?ld?rtabilir.Bu hareketin kkeni ok a?k olmasa da ellerin ki?inin arkaya yaslan?p rahatlad??? hayali bir koltuk gibi kullan?ld??? d?nlebilir. Bu hareketle ilgili olarak yap?lan ara?t?rmalar bir sigorta ?irketindeki otuz sat?? mdrnden yirmi yedisinin bu hareketi pazarlamac?lar? veya astlar?n?n yan?nda dzenli olarak kullan?rken stlerinin yan?nda ok ender kulland?klar?n? gsterdi. stlerinin yan?nda ayn? mdrler edilgen ve savunma hareket gruplar?n? kullan?yorlard?.?ekil 96 Belki bir gn benim kadar ak?ll? olabilirsin.?ekil 97 Ben de senin kadar ak?ll?y?m!Sald?rganl?k HareketleriA?a??daki durumlarda hangi hareket kullan?l?r: ebeveynleriyle tart??an kk ocuk, yar???n ba?lamas?n? bekleyen atlet ve dv?ten nce soyunma odas?nda bekleyen boksr?Bu durumlar?n hepsinde de ki?iyi sald?rgan bir tav?r belirtmek iin kullan?lan en yayg?n hareketlerden biri olan eller kalada pozunda grrz. Baz? gzlemciler bu harekete haz?r olma ad?n? vermi?lerdir. Bu da baz? ba?lamlarda do?ru olsa da temel anlam? sald?rganl?kt?r. Bu duru?a ayr?ca hedeflerini elde etmek zere haz?r durumdayken bu duru?u kullananlardan hareketle i? bitirici duru?u da denmektedir. Her iki durumda da ki?i bir ?ey konusunda harekete gemeye haz?r oldu?undan bu gzlemler de do?ru olsa da sald?rgan, ileriye do?ru bir hareket olarak kal?r. Erkekler bu hareketi yayg?n olarak kad?nlar?n yan?nda sald?rgan, bask?n bir erkek tavr? gstermek iin yaparlar.Ku?lar?n da kavga veya flrt durumunda daha iri grnmek iin tylerini kabartt?klar?na dikkat ekmek isterim. ?nsanlar da ellerini kalalar?na ayn? amala, daha iri grnmek iin koyarlar. Erkekler bunu blgelerine giren di?er erkeklere kar?? bir meydan okuma olarak kullan?rlar.Ki?inin tavr?n? do?ru de?erlendirebilmek iin elleri kalaya gtrme hareketinden hemen nceki durum ve hareketleri de dikkate almak gerekir. Birka ba?ka hareket de vard???n?z sonucu destekleyebilir. rne?in, sald?rgan poza geildi?inde ceketin n a?k ve ceket kalalara do?ru geriye itilmi? durumda m? yoksa n ilikli mi? Ceketin n kapal? olarak haz?r olma sald?rgan bir k?zg?nl??? gsterirken ceketin n a?k ve geriye itilmi? durumda (?ekil 98) kalp ve bo?az?m szel olmayan bir korkusuzlukla sergilemek anlam?na geldi?inden do?rudan sald?rgan bir pozdur. Bu poz ayr?ca ayaklar? yere dzgn bir aral?kla yerle?tirerek veya hareket grubuna s?k?lm?? yumruklar? ekleyerek glendirilebilir.Sald?rgan-haz?r olma hareket gruplar? profesyonel modeller taraf?ndan k?yafetlerinin modern, sald?rgan, ileri d?nceli kad?nlar iin oldu?u izlenimini vermek iin kullan?l?r. Bazen bu hareket sadece tek el kalada di?er else ba?ka bir hareket yaparak grlebilir (?ekil 99). Ele?tirel de?erlendirme hareketlerine de eller kalada hareketiyle birlikte s?k s?k rastlan?r.(Solda) ?ekil 98 Eyleme haz?r(Ortada) ?ekil 99 K?yafetleri daha ekici gstermek iin kullan?lan ali kalaya koyma hareketi(Sa?da ?ekil 100 Harekete haz?rOtururken Haz?r OlmakBir gr?me veya pazarl?k uzman?n?n tan?may? ?renebilece?i en de?erli hareketlerden biri otururken haz?r olma hareketidir. rne?in, sat?? durumunda potansiyel al?c?n?n sat?? sunu?unun sonunda bu poza gemesi ve gr?menin o noktaya kadar ba?ar?l? gemi? olmas? sat?c?n?n sipari?i alabilece?i anlam?na gelir. Sigorta sat?? elemanlar?n?n potansiyel al?c?larla yapt?klar? gr?melerin videodan tekrar izlenmesi ene ok?ama hareketinin ard?ndan (karar verme) ne zaman otururken haz?r olma hareketi gelse m?terinin polieyi sat?n ald???n? gsterirdi. Tam aksine sat???n sonlar?na do?ru ene ok?ama hareketinin hemen ard?ndan m?teri hemen kollar?n? kavu?turduysa sat?? genellikle ba?ar?s?z oldu.Maalesef o?u sat?? kursunda m?terinin beden pozisyonu ve hareketlerinden ba??ms?z olarak her zaman sipari? istenmesi ?retilmektedir. Bu gibi haz?r olma hareketlerini ?renmek sadece daha fazla sat?? yapmay? sa?lamakla kalmaz daha ok insan?n sat?? mesle?ini srdrmesini de sa?lar. Otururken haz?r olma hareketi ayn? zamanda ba?ka bir ?eye sizi d??ar?ya atmaya haz?r olan k?zg?n birisi taraf?ndan da kullan?labilir. Bu hareketten nceki hareket gruplar? ki?inin niyetlerinin en do?ru de?erlendirilmesinin yap?lmas?n? sa?lar.Ba?lang? PozisyonuBir konu?ma veya gr?meyi sona erdirme arzusunu gsteren haz?r olma hareketleri her iki el de dizlerin zerinde olarak ne e?ilme (?ekil 101) veya her iki elle de sandalyeyi kavrayarak ne e?ilmedir (Sekil 102). Bir konu?ma s?ras?nda bu hareketlerden biriyle kar??la?man?z durumunda ncl? ele al?p konu?may? sizin bitirmeniz daha ak?ll?ca olabilir. Bu da psikolojik bir avantaj elde ederek kontrol elinizde tutman?z? sa?lar.(Solda) ?ekil 101 Bir gr?me veya konu?may? sona erdirmeye haz?r olma: eller dizlerde(Sa?da) ?ekil 102 Yerlerinize, haz?r: sandalyeyi kavrayarak ne e?ilmi?Cinsel Sald?rganl?kKemer veya ceplere sokulmu? ba?parmaklar cinsel olarak sald?rgan bir tavr? gstermek iin kullan?lan harekettir. Televizyondaki Westernlerde halka en sevdikleri silah?orun erkekli?ini (?ekil 103) gstermek iin kullan?lan en yayg?n hareketlerden biridir. Kollar haz?r olma konumuna geer ve eller de jenital blgeyi vurgulayarak ana gsterge grevini yapar. Erkekler bu hareketi blgelerini belirlemek veya di?er erkeklere korkmad?klar?n? gstermek iin kullan?rlar. Kad?nlar?n yan?nda kullan?ld???nda bu hareket Ben erke?in, sana hkmedebilirim anlam?na gelir.Bym? gz bebekleri ve ayaklardan birini di?iye evirmeyle birlikte bu hareket o?u kad?n?n kolayca tespit edebilece?i bir harekettir. ?stemeden ak?llar?ndan geeni kad?nlar?n anlamas?na neden olan o?u erkek iin szel olmayan yollarla kendilerini ele vermelerini sa?layan hareket bu harekettir. Bu hareket grubu her zaman erkeklere zg olmu? olsa da kad?nlar?n kot ve pantolon giymeleri onlar?n da bu hareket grubunu kullanmaya ba?lamalar?n? sa?lam??t?r (?ekil 104). Gene de kad?nlar bu hareketi sadece kot veya pantolon giyerken yapmaktad?rlar. Elbise veya benzeri k?yafetlerle cinsel olarak sald?rgan kad?n bir ba?parma??n? kemer veya cebine sokar (?ekil 104).(Solda) ?ekil 103 Kovboy duru?u(Sa?da) ?ekil 104 Cinsel olarak sald?rgan di?iErkek Erke?e Sald?rganl?k?ekil 105te tipik eller kalada ve ba?parmaklar kemerde hareketleriyle birbirlerini lp bien iki erkek grlmektedir. Her ikisinin de belli bir a?yla birbirlerinden uza?a dnk olmas? ve vcutlar?n?n alt k?s?mlar?n?n gev?ek olmas? nedeniyle bu iki erke?in fark?nda olmadan birbirlerini de?erlendirmekte olduklar?n? ve sald?rmalar?n?n beklenmeyece?i sonucuna varmak hatal? olmaz.Konu?malar? havadan sudan veya dosta olabilir ama eller kalada hareketleri sona erip de eller a?k hareketlere gemeden tamamen rahat bir ortam olamayacakt?r. Bu iki adam ayaklar? yere s?ms?k? basarak do?rudan birbirlerine bak?yor olsalard? (?ekil 106) kavga ?kmas? pek muhtemel olurdu.(Solda) ?ekil 105 Birbirini lp bime(Sa?da) ?ekil 106 Bela GeliyorGzbebekleriTarih boyunca gz ve insan davran??? zerindeki etkileriyle u?ra?t?k durduk. Hepimiz Gzleriyle onu paralad?, Kocaman bebek gzleri var, Gzlerini ka?r?p duruyor, ok davetkr gzleri var, Gznde yle bir p?r?lt? vard? ya da Bana en kt bak???yla bakt? gibi ifadeler kullanm???zd?r. Bu gibi ifadeleri kulland???m?zda fark?nda olmadan ki?inin gzbebeklerinin bykl?nden ve bak??la ilgili davran??lar?ndan bahsederiz. The Tell-Tale Eye adl? kitab?nda Hess, vcudun odak noktas? olduklar?ndan ve gzbebekleri de ba??ms?z hareket etti?inden gzlerin tm insan ileti?im i?aretleri aras?nda en a?klay?c? ve do?ru bilgileri verdi?ini sylemi?tir.Belli ???k durumlar?nda, ki?inin ruh hali ve tavr? olumludan olumsuza veya olumsuzdan olumluya geerken gzbebekleri klr veya byr. Heyecanlanan birisinin gzbebekleri normal byklklerinin drt kat?na ?kabilir. Tam tersine, k?zg?n, olumsuz bir ruh hali gzbebeklerinin minik boncuk gzler ya da y?lan gzleri olarak bilinen ?ekilde klmesine yol aar. Flrt s?ras?nda gzler olduka fazla kullan?l?r, kad?nlar gzlerini vurgulamak iin gz makyaj? yaparlar. Bir kad?n bir erke?i severse ona bakarken gzbebeklerini bytecek ve erkek de fark?nda olmadan bu bilgiyi do?ru yorumlayacakt?r. Bu nedenle romantik bulu?malar gzbebeklerinin bymesine neden olan lo? yerlerde gerekle?ir.Birbirlerinin gzlerine bakan gen a??klar fark?nda olmadan gzbebeklerinin byyp bymedi?ine bakmaktad?rlar. Her biri di?erinin gzbebeklerinin bymesinden heyecanlan?r. Ara?t?r malar, kad?n ve erkekleri cinsel pozisyonlarda gsteren pornografik filmler erkeklere gsterildi?inde gzbebeklerinin normal byklklerinin kat?na kadar ?kabildi?ini gstermi?tir. Ayn? filmler kad?nlara gsterildi?inde gzbebeklerindeki byme erkeklerdekinden daha fazlad?r. Bu da kad?nlar?n pornografiden erkeklere gre daha az etkilendikleri iddias?yla ilgili ?phelere neden olmaktad?r.(Solda) ?ekil 107 Minik boncuk gzler (Sa?da) ?ekil 108 Yatak odas? gzleriBebekler ve ocuklar?n gzbebekleri yeti?kinlerinkinden daha byktr yeti?kinlerin yan?ndayken onlara olabildi?ince ekici grnerek srekli olarak dikkatlerini ekme abas?yla gzbebekleri srekli olarak byr.Uzman ka??t oyuncular?yla yap?lan deneylerde rakipleri koyu renk gzlk takt???nda oyuncular?n daha az el kazand?klar? grlm?tr. rne?in, bir poker oyununda rakibine drt as gelmesi durumunda uzman onun gzbebeklerindeki h?zl? bymeyi bilinli olmadan fark edecek ve bu elde oyunu ykseltmemesi gerekti?ini hissedecektir. Rakiplerin koyu gzlk takmas? gzbebe?i i?aretlerini ortadan kald?rarak uzmanlar?n daha az el kazanmalar?na neden oldu.Gzbebe?i takibi fiyat pazarl??? s?ras?nda al?c?lar?n gzbebe?i bymesini izleyen eski inli mcevher tacirleri taraf?ndan kullan?l?rd?. Yzy?llar nce, fahi?eler gzbebeklerini byterek daha arzulan?r olabilmek iin gzlerine dulavratotu losyonu damlat?rlard?. Merhum Aristotle Onassisin d?ncelerinin gzlerinden okunmamas? iin i? gr?meleri s?ras?nda koyu renk gzlk takt??? bilinirdi.Eski bir sz Biriyle konu?urken gzlerinin iine bak der. Ba?kalar?yla konu?urken veya pazarl?k yaparken gzbebeklerine bakma egzersizi yaparak gerek duygular?n? gzbebeklerinden ?renmeye al???n.?? Bak????? tart??malar? yaparken kar??n?zdakinin aln?nda bir gen oldu?unu hayal edin. Bak??lar?n?z? bu blgeye ynelterek ciddi bir ortam yarat?rs?n?z ve kar??n?zdaki sizin i? yapmak konusunda ciddi oldu?unuzu anlar. Bak??lar?n?z?n kar??n?zdakinin gz seviyesinin alt?na d?memesi ko?uluyla etkile?imi kontrol edebilirsiniz.?ekil 109 ?? bak???Sosyal Bak??Bak?? kar??dakinin gz seviyesinin alt?na d?t?nde sosyal bir ortam olu?ur. Birisine bakmayla ilgili deneyler sosyal bir kar??la?ma s?ras?nda bakan?n bak??lar?n?n kar??dakinin yznde gzler ve a??z aras?ndaki bir gene bakt???n? gstermi?tir.?ekil 110 Sosyal bak??Yan Bak??Yan bak?? ilgi veya sald?rganl?k iletmekte kullan?l?r. Hafif kalkm?? ka?lar ve bir glmsemeyle birlikteyse ilgi anlam?na gelip flrt i?areti olarak yayg?n ?ekilde kullan?l?r. A?a??ya dnk ka?lar, at?k al?n veya a?a??ya dnk a??z k?eleriyle birlikte ?pheli, sald?rgan veya ele?tirel bir tav?r anlam?na gelir.Mahrem Bak??Bak?? gzlere ve enenin alt?ndan ki?inin vcudunun di?er blgelerine do?rudur. Yak?n kar??la?malarda gzler ve g?s ya da memeler aras?ndaki gen, daha uzak kar??la?malarda ise gzlerle ap?? aras? aras?ndaki gendir. Kad?n ve erkekler bu bak??? birbirleriyle ilgilendiklerini gstermek iin kullan?rlar ve ilgi kar??l?kl?ysa ayn? bak??larla cevap verilir.?ekil 111 Mahrem bak??Gzle D??ar?da B?rakmaKar??la?t???m?z en sinir bozucu insanlardan baz?lar? konu?urken gzle d??ar?da b?rakma hareketini kullananlard?r. Bu hareket bilinsizce yap?l?r ve o ki?inin sizden s?k?lmas? veya art?k ilgilenmemesi ya da kendini sizden stn grmesi nedeniyle sizi grmemeye al??mas?ndan olu?ur.Konu?ma s?ras?nda alt? ila sekiz gz k?rp?? olan normal h?zdan farkl? olarak gz kapaklar? kapanarak bir saniye ve daha uzun sre kapal? kal?rlar ve bu arada da kar??n?zdaki sizi anl?k olarak kafas?ndan atar. Bunun son hali gzleri kapal? b?rakarak uykuya dalmaksa da birebir kar??la?malarda bu pek ender olur.Birisi sizden stn oldu?unu d?nyorsa gzle d??ar?da b?rakma hareketini yayg?n olarak burnunun zerinden bakmak olarak bilinen kafay? geriye atarak size uzun bir bak?? atma hareketiyle birlikte yapar. Konu?ma s?ras?nda bir gzle d??ar?da b?rakma hareketiyle kar??la??rsan?z bu kulland???n?z yakla??m?n olumsuz bir tepkiye yol a?yor olabilece?i ve etkin bir ileti?imi iin yeni bir taktik gerekti?i anlam?na gelir (?ekil 112).?ekil 112 Herkesi d??ar?da b?rakmaBak??lar? DenetlemeBirisine kitaplar, ?emalar, grafikler vs. kullanarak grsel bir sunu? yap?yorsan?z bak??lar?n? nas?l denetleyece?iniz nemli olabilir. Ara?t?rmalar beyne iletilen bilgilerin yzde 87sinin gzler, yzde 9unun kulaklar ve yzde 4nn de di?er duyular arac?l???yla iletildi?ini gstermi?tir. rne?in, siz konu?urken kar??n?zdaki grsel sunu?unuza bak?yorsa ve sylediklerinizi grdkleriyle do?rudan ili?kili de?ilse mesaj?n?z?n sadece yzde 9unu zmseyecektir.Mesaj?n grsel sunu?unuzla ilgili olmas? durumunda grsel sunu?a bak?yorsa sylediklerinizin sadece yzde 25-30u ona ula?acakt?r. Bak??lar?m azami ?ekilde kontrol edebilmek iin grsel sunu?u gstermek iin bir kalem veya i?aret ubu?u kullan?n ve ayn? zamanda grdklerini szl olarak ifade edin (?ekil 113).Ard?ndan kalemi grsel sunu?tan kald?rarak onun ve sizin gzlerinizin aras?nda tutun (?ekil 114). Bu hareket m?knat?s varm??as?na ba??n? yukar?ya kald?rmas?n? sa?layacak ve bylece sylediklerinizi grecek ve duyacakt?r. Konu?urken di?er elinizin avcunuzun grnr oldu?undan emin olun.Di?i Flrt HareketleriKad?nlar da erkekler gibi saa dokunma, giysileri dzeltine, bir veya iki ellerini birden kalalar?na koyma, ayak ve vcudun erke?e evrilmesi daha uzun mahrem bak??lar ve artan gz temas? gibi ayn? temel haz?rl?k hareketlerini kullan?rlar. Ayr?ca erkek sald?rganl?k hareketi olmas?na ra?men bir di?i inceli?iyle kullan?lan ve sadece tek ba?parma??n kemere sokuldu?u veya bir anta veya cepten d??ar? ?kt??? ba?parmaklar kemerde hareketini yaparlar.(Solda) ?ekil 119 Sigara satmakta kullan?lan flrt hareket grubu (Sa?da) ?ekil 120 Kad?n haz?rl?k hareketleriHeyecan dolu bir ilgi kad?nlarda da gzbebeklerinin bymesine ve yanaklar?n k?zarmas?na yol aar. Bunun ard?ndan di?er di?i flrt sinyalleri gelir.Sa AtmaBa? hafife savrularak salar omuzlardan geriye veya yzden uza?a at?l?r. K?sa sal? kad?nlar?n bile bu hareketi yapt?klar? grlebilir.Bilek Gsterme?lgilenen bir di?i potansiyel erkek e?ine bileklerinin i taraf?ndaki dzgn yumu?ak teni gsterecektir. Bilek blgesi uzun zamand?r vcudun en erotik yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Konu?urken avular da erke?e gsterilir. Sigara ien kad?nlar bu tahrik edici bilek / avu gstermeyi sigara ierken ok kolay yaparlar. Bilek gsterme ve sa atma hareketleri di?i bir grnme sahip olmak isteyen e?cinsel erkekler taraf?ndan da taklit edilir.Bacak AmaBacaklar erkek orada olmasayd? a?lacaklar?ndan daha fazla a?l?rlar. Bu hareket kad?n oturur pozisyonda da olsa ayakta da olsa ve srekli olarak bacaklar?n? apraz ve biti?ik tutan cinsel olarak savunmaya gemi? kad?nla tezat olu?turur.Kala YuvarlamaPelvik blgeyi vurgulayacak ?ekilde yrrken kalalar?n rol nem kazan?r. A?a??da verilen daha rafine di?i flrt hareketlerinden baz?lar? yzy?llard?r mal ve hizmetleri satmak iin yap?lan reklamlarda kullan?lmaktad?r.Yan Bak??Gz kapaklan k?smen d?k olarak kad?n erke?in bak???na erkek fark edene kadar kar??l?k verir ard?ndan hemen bak??lar?n? ka?r?r. Bu tahrik edici bir gzetlenme ve gzetleme hissi uyand?r?r ve o?u normal erke?i ate?lendirmek iin yeterlidir.A??z Hafif Aral?k, Islak DudaklarBu hareket di?i jenital blgesini simgelemek amac?n? gtt?nden Dr. Desmond Morris bunu kendi kendini taklit olarak tan?mlar. Dudaklar yalanarak veya kozmetiklerle ?slak gsterilir. Her iki durumda da kad?n?n cinsel bir davette bulundu?u izlenimini uyand?r?r.RujBir kad?n cinsel olarak uyar?ld???nda dudaklar?, memeleri ve cinsel organlar? kanla dolarak daha byk ve daha k?rm?z? olurlar. Ruj da binlerce y?ld?r kullan?lan ve cinsel olarak uyar?lm?? di?inin k?zarm?? cinsel organ?n? taklit etmeyi amalayan bir tekniktir.Silindir ?eklinde Bir Nesnenin EllenmesiSigara, ?arap kadehinin aya??, parmak veya herhangi uzun ince bir nesnenin ellenmesi ne d?nld?nn bilinalt? bir gstergesi olabilir.Kalk?k Omuz zerinden Yana BakmaBu da yuvarlanm?? kad?n g?slerinin taklit edilmesidir. ?ekil 119da da bym? gz bebekleri, sa atma, bilek gsterme, yan bak??, isleyerek uzun uzun bakma, ?slak dudaklar, yukar?da tutulan ba? ve silindir ?eklinde bir nesneyi elleme gibi hareketleri kullanarak belli bir sigara markas? iin arzu uyand?rmaya al??maktad?r.Kad?nlarda Bacak Atma HareketleriErkekler genellikle bacaklar? a?k ve sald?rgan bir ?ekilde ap?? aralar?n? sergileyerek otururlarken kad?nlar bacak bacak stne atmay? hassas jenital blgeleri iin bir koruma olarak kullan?rlar. Kad?nlar flrt ettiklerini gstermek iin temel pozisyonu kullan?rlar.(Solda) ?ekil 121 Dizle gsterme (Ortada) ?ekil 122 Ayakkab? yeterli ipucu sa?lar (Sa?da) ?ekil 123 Bacak dolamaDizle gstermede (?ekil 121) bir bacak brnn alt?na toplan?rken ilgin buldu?u ki?iyi gsterir. Bu ok rahat bir pozisyon olup konu?man?n resmiyetini ortadan kald?r?r ve uyluklar? sergiler.Ayakkab?yla oynama (?ekil 122) da rahat bir tavr? gsterir ve baz? erkekleri ?ld?rtabilen bir ?ekilde aya??n ayakkab?ya sokup ?kar?lmas? gibi ba?tan ?kart?c? bir etkiye sahiptir.o?u erkek bacak dolaman?n (?ekil 123) bir kad?n?n yapabilece?i en ekici oturu? pozisyonu oldu?unu d?nr. Bu. kad?nlar?n dikkat ekmek iin bilinli olarak kulland?klar? bir harekettir. Dr Sheflen bir baca??n di?erine daha nce de belirtildi?i gibi ki?i cinsel performansa haz?r oldu?unda vcutta grlen durumlardan biri olan yksek kas tonu grnm vermek zere bast?r?l?r.Kad?nlar taraf?ndan kullan?lan di?er i?aretler aras?nda bacaklar?n erke?in kar??s?nda yava?a kavu?turulup ayr?lmas? ve dokunulma arzusunu gsterircesine eliyle uyluklar?n? hafife ok?amak say?labilir Genellikle buna alak sesle konu?mak e?lik eder.Sigara ?me HareketleriSigara ime ierdeki bir karma?a ya da eli?kinin d??ar?ya vurulmas? olup nikotin ba??ml?l???yla ok az ili?kisi vard?r. Gii??iimziin yksek stres ieren toplumunda insanlar?n sosyal ve isle ilgili kar??la?malardan biriken gerilimleri rahatlatmak iin kulland?klar? yerine koyma hareketlerinden biridir. rne?in, o?u ki?i di?ini ektirmek iin di? hekimine gitti?inde bekleme odas?nda bir i gerilim ya?ar. Sigara tiryakisi olan birisi sigara ierek endi?elerini gizlerken sigara imeyenler sslenmek, t?rnak yemek, parmak ve ayak tak?rdatmak, kol d?mesi dzeltmek, yzklerini tak?p ?karmak, kravatlar?yla oynamak ve rahatlamaya ihtiyalar? oldu?unu grmemizi sa?layan say?s?z ba?ka hareketler yaparlar.Sigara ime hareketleri ki?inin tavr?yla ilgili olarak bize nemli ipular? veren tahmin edilebilir ve ayinsel bir ?ekilde yap?ld?klar?ndan birisinin tavr?n? de?erlendirmek konusunda nemli bir rol oynayabilirler.Pipo TiryakileriPipo tiryakileri pipolar?yla bir temizleme, yakma, bo?altma, doldurma, s?k??t?rma ve fleme ayini yaparlar ve bu da bask? alt?nda olduklar?nda rahatlamalar? iin iyi bir yntemdir. Sat?? ara?t?rmalar? pipo tiryakilerinin sat?n alma karar?n? sigara tiryakileri veya sigara imeyenlere gre daha ge verdiklerini ve pipo ayininin genellikle sat?? gr?mesinin gerilimli anlar?nda yap?ld???n? gstermi?tir. Grn?e gre pipo tiryakileri karar verme an?n? geciktirmeyi seven ve bunu da bir ?eyleri engellemeden ve sosyal olarak kabul edilebilir bir ?ekilde yapmay? beceren ki?ilerdir. Bir pipo tiryakisinin abuk karar vermesini istiyorsan?z gr?meden nce piposunu saklay?n.Sigara TiryakileriPipo imek gibi sigara imek de i gerilimin yerine konan bir eylem olup ki?iye oyalanmas? iin zaman verir. Ama sigara tiryakisi pipo tiryakisinden daha h?zl? bir ?ekilde karar verir. Asl?nda pipo tiryakisi karar verirken sigaras?n sa?lad??? zamandan daha fazla oyalanmak isteyen bir sigara tiryakisidir. Sigara ayini vurma, bkme, at?na, sallama ve ki?inin normal olandan daha fazla gerilim alt?nda olabilece?ini gsteren daha ba?ka hareketler ierir.zel bir i?aret ki?inin durum veya olaylara kar?? tavr?n?n olumlu mu olumsuz mu oldu?unu gsterir: d??ar?ya flenen duman?n ynnn yukar? m? a?a??ya m? do?ru oldu?u. Olumlu duygulara sahip olan, kendini stn hisseden veya kendine gvenen ki?i o?unlukla duman? yukar?ya do?ru fleyecektir. Bunun tersine, olumsuz, kapal? veya ?pheli bir ruh hali ierisinde olan ki?i de duman? o?unlukla a?a??ya do?ru fleyecektir.A?a??ya do?ru ve a?z?n k?esinden liflemek daha olumsuz veya kapal? bir tavra i?aret eder. Bu arada, sigara ien ki?inin duman? ba?kalar?n? rahats?z etmemek iin belli bir yne do?ru liflemedi?i varsay?lmaktad?r. Bu durumda duman? hangi yne fledi?inin hibir anlam? yoktur.Filmlerde bir motosikletli grubunun ya da etenin lideri genellikle sigara ierken ba??n? serte geriye atan ve etenin geriye kalan?na stnl?n gstermek iin duman? kontroll bir ?ekilde tavana do?ru fleyen sert, sald?rgan biri olarak gsterilir. Tam aksine, Humphrey Bogart genellikle hapisten ka?na veya ba?ka sularla ilgili planlar yaparken sigaras?n? elinde ters tutan ve duman? a?z?n?n k?esinden a?a?? do?ru fleyen bir gangster ya da sulu olarak izilmi?tir.Ayr?ca, ki?inin ne kadar olumlu bir tavra sahip oldu?uyla duman? fleme h?z? aras?nda da bir ili?ki varm?? gibi grnmektedir. Duman yukar? do?ru ne kadar h?zl? bir ?ekilde flenirse ki?i kendini o kadar stn veya gvenli hissediyor demekken a?a?? do?ru ne kadar h?zla flerse tavr? da o kadar olumsuz demektir.(Solda) ?ekil 125 Duman yukar?ya: kendine gvenen, stn olumlu(Sa?da) ?ekil 126 Duman a?a??ya: olumsuz, kapal?, ?pheliSigara ien bir ka??t oyuncusuna iyi bir el gelirse duman?n? byk olas?l?kla yukar? Liflerken kt bir el durumunda a?a?? fler. Baz? ka??t oyuncular? ka??t oynarken poker surat? tak?narak kendilerini ele verecek hibir vcut i?aretinde bulunmamaya al???rken di?erleri de rol keserek di?er oyuncular? kand?rmak iin sahte vcut dili kullanmay? tercih ederler.rne?in, bir poker oyuncusuna drt as gelmi? olsa ve di?er oyunculara blf yapmak istese kartlar? ters olarak h?rsla yere atarak, kfredecek ya da kollar?n? kavu?turarak elinin kt oldu?una dair szel olmayan bir gsteri yapacakt?r. Ama ard?ndan sessizce arkaya yaslan?r, sigaras?ndan bir nefes eker ve duman? yukar?ya do?ru fler!Sigara imeyle ilgili hareketlerin sat?? s?ras?nda gzlenmesi sigara ien birisinden sat?n almas? istendi?inde olumlu bir karara varanlar?n dumanlar?n? yukar? do?ru flediklerini oysa sat?n almamaya karar verenlerin dumanlar?n? a?a??ya do?ru flediklerini gstermi?tir. Sat???n sonuna do?ru duman?n a?a??ya flendi?ini gren uyan?k bir sat?c? rnn al?c?ya getirece?i avantajlar? h?zla tekrarlayarak m?teriye karar?n? gzden geirmesi iin zaman tan?yabilir.Duman?n burun deliklerinden flenmesi stn, kendine gvenen bir bireye i?aret eder. Duman burun deliklerinin fiziksel yerle?imi nedeniyle a?a??ya do?ru flenirse de ki?i genellikle burnunun stnden bakma hareketiyle kafas?n? geriye atar. Duman? burnundan liflerken kafas? a?a??daysa bu o ki?inin sinirli oldu?u ve k?zg?n bir bo?a gibi grnmeye al??t??? anlam?na gelir.Puro TiryakileriPurolar pahal?l?klar? ve byklkleri nedeniyle her zaman bir stnlk i?areti olarak kullan?lm??lard?r. Byk patron, ete reisi ve yksek statl konumlardaki ki?iler genellikle puro ierler. Purolar ayr?ca bir bebe?in do?umu, evlenme, bir i? anla?mas? veya piyango kazanmak gibi zafer ve ba?ar? durumlar?n? kutlamakta da kullan?l?rlar. Puro ienlerin d??ar?ya fledi?i duman?n o?unun yukar?ya do?ru olmas? ?a??rt?c? de?ildir.Sigara ?meyle ?lgili Genel ??aretlerPuro veya sigara ucunun srekli olarak kl tablas?na vurulmas? bir i eli?kinin sz konusu oldu?unu ve sigara ieni rahatlatman?z gerekebilece?ini gsterir. A?a??da bahsedece?imiz de ilgin bir sigara olgusudur. o?u tiryaki sigaralar?n? kl tablas?nda sndrmenden nce belli bir noktaya kadar ierler. Tiryaki bir sigara yakar ve aniden normalde sndrece?inden daha erken sndrrse konu?may? bitirmeye karar verdi?ini gsterir. Bu sonland?rma i?areti iin tetikte olursan?z kontrol elinize alabilir veya sanki sizin fikrinizmi?esine konu?may? bitirebilirsiniz.Gzlk HareketleriNeredeyse insanlar taraf?ndan kullan?lan tm yapay yard?mc?lar kullan?c?s?na pek ok a?klay?c? hareket yapma f?rsat? tan?r ve gzlkler de kesinlikle buna istisna de?illerdir. En yayg?n hareketlerden biri erevenin saplar?ndan birini a?za gtrmektir (?ekil 127).Desmond Morris nesneleri dudaklara veya a?za gtrmenin ki?inin bebekken annesinin g?snde hissetti?i gvenlik duygusunu anl?k olarak yeniden ya?amaya al??mas? oldu?unu syler. Yani gzlkleri a?za gtrme bir gven ve rahatlama hareketidir. Sigara tiryakileri sigaralar?n? ayn? amala kullan?rlarken ocuklar da parmak emerler.OyalamaPipo imek gibi gzlkleri a?za gtrmek de bir karar? bekletmek veya geciktirmek iin kullan?labilir. Gr?meler s?ras?nda bu hareketin genellikle tart??man?n sonunda ki?iden karar vermesi istendi?inde ortaya ?kt??? grlm?tr. Srekli olarak gzlkleri ?kar?p camlar?n? temizlemek de gzlk takanlar?n karar verirken zaman kazanmak iin uygulad?klar? ba?ka bir yntemdir. Birisinden karar vermesi istendikten sonra bu hareketle kar??la??l?rsa genellikle sessizlik en iyi taktiktir.Bu oyalama hareketinin ard?ndan gelen hareketler ki?inin niyetini gstererek uyan?k gr?mecinin buna gre tepki verebilmesini sa?larlar. rne?in ki?i gzlklerini geri takarsa bu duruma bir daha bakmak istedi?ini gsterir. te yandan gzlkleri katlar ve kald?r?rsa bu konu?may? bitirmek istedi?ini gsterir.(Solda) ?ekil 127 Vakit kazanmaya al??mak(Sa?da) ?ekil 128 Sald?rganGzlklerin zerinden Bakmak1920ler ve 1930larda yap?lan filmlerdeki aktrler ?ngilteredeki bir devlet okulunda ?retmen gibi ele?tirel ve yarg?c? bir ki?iyi canland?rmak iin bu bakma hareketini kullan?rlard?. Genellikle yak?n gzl? takan birisi kar??dakine bakmak iin gzl?n ?karmaktansa zerinden bakmay? tercih eder. Kar??daki kim olursa olsun kendini yarg?lan?yor veya inceleniyor gibi hisseder. Dinleyici ka?n?lmaz olarak bu bak??a kar??l?k kol ve bacaklar?n? kavu?turup olumsuz bir tav?r tak?naca??ndan gzlklerin zerinden bakmak bedeli yksek bir hata olabilir.Gzlk takanlar konu?urken gzlklerini ?karmal? ve dinlerken geri takmal?d?rlar. Bu sadece kar??dakinin rahatlamas?na neden olmakla kalmaz ayn? zamanda gzlk takan?n konu?man?n kontroln ele almas?n? da sa?lar. Dinleyici gzlkler olmad???nda konu?may? kesmemesi gerekti?ini ve tak?ld???nda da konu?maya ba?lamas? gerekti?ini abucak ?renir.

  El, Kol ve Avular

  --------------------------------------------------- ------------------------------

  A?kl?k ve DrstlkTarih boyunca a?k avu gerek, drstlk, sadakat ve teslimiyetle ba?da?t?r?lm??t?r. Pek ok yemin el kalbin zerindeyken edilirken mahkemelerde tan?kl?k ederken avu havada tutulur. ?ncil sol elde tutulurken sa? avu da mahkeme yelerinin grebilece?i ?ekilde yukar?da tutulur.Gndelik kar??la?malarda insanlar iki temel avu konumunu kullan?rlar. Birincisinde avu yukar? dnktr ve yiyecek veya para dilenen dilencinin tipik hareketidir. ?kinci harekette ise avu sanki bir ?eyi tutuyor veya k?s?tl?yormu?as?na a?a??ya dnktr.Birinin a?k ve drst olup olmad???n? anlaman?n en anlaml? yollar?ndan biri avu hareketlerine bakmakt?r. Nas?l bir kpek teslimiyet veya yenilgiyi belirtmek iin boynunu gsterirse insan denen hayvan da ayn? tav?r veya duyguyu belirtmek iin avular?n? kullan?r. rne?in, insanlar tamamen a?k veya drst olmak istediklerinde her iki avular?n? da kar??lar?ndaki insana a?k tutarak "Sana kar?? tamamen drst olaca??m" gibi bir ?eyler sylerler (?ekil 16).Birisi a?lmaya veya gere?i sylemeye ba?lad???nda avular?n?n tamam?n? veya bir k?sm?n? kar??s?ndakine amaya ba?lar. Vcut dilinin o?u ?eleri gibi bu da tamamen bilinsiz olarak yap?lan ve sizde kar??dakinin do?ruyu syledi?i hissini uyand?ran bir harekettir.Bir ocuk yalan syledi?inde veya bir ?eyi gizledi?inde avular?n? arkas?na saklar. Benzer ?ekilde arkada?lar?yla d??ar?da bir gece geirdikten sonra nerede oldu?unu sylemek istemeyen bir erkek de nerede oldu?unu a?klamaya al???rken avular?n? ya ceplerine saklayacak ya da kollar?n? kavu?turacakt?r. Bylece gizledi?i avular?ndan kar?s? do?ruyu sylemedi?i hissine kap?lacakt?r.Pazarlamac?lara, m?teri sat?lan mal? neden alamayaca??n? anlat?rken onun avular?na bakmalar? ?retilir. Gerek nedenler sadece avular a?ktayken sylenir.?ekil 16 Sana kar?? tamamen drst olaca??m.A??z KoruyucuA??z koruyucu bir ocu?ununki kadar kolay anla??l?r olan ok az yeti?kin hareketinden biridir.Beyin bilinalt?ndan sylenen yalan dolu szleri bast?rmaya al???rken el a?z? rter ve ba?parmak da yana?a bast?r?l?r. Bazen bu hareket a?z?n zerine getirilen birka parmak veya hatta kapal? bir yumruktan ibaret olabilir ama anlam? ayn? kal?r. A?z? koruma hareketinin bu blmde daha sonra bahsedilecek olan de?erlendirme hareketleriyle kar??t?r?lmamas? gerekir.?ekil 54 A??z Koruyucuo?u kimse sahte bir ksrkle a?z? koruma hareketini saklamaya al???rlar. Gangster veya sulu roln oynad??? durumlarda rahmetli Hu?nphrey Bogart da di?er gangsterlerle yapacaklar? i?i tart???rken veya polis taraf?ndan sorguya ekilirken drst olmad???n? szel olmayan ?ekillerde gstermek iin bu hareketi kullan?rd?.Konu?an ki?i bu hareketi kullan?yorsa bu yalan syledi?i anlam?na gelmektedir. Ancak bu hareketi siz konu?uyorken yap?yorsa bu da sizin yalan syledi?inizi d?nd? anlam?na gelir! Kalabal?k nnde konu?ma yapan birisinin ba??na gelebilecek en rahats?z edici ?eylerden biri konu?mas? s?ras?nda dinleyicilerinin bu hareketi yapmas?d?r.Kk bir dinleyici toplulu?u veya samimi bir ortam olmas? durumunda sunu? veya konu?may? keserek Sylediklerim konusunda yorumlar? olan var m?? diye sormak ak?ll?c? olur. Bu da dinleyicilerin itirazlar?n?n a??a ?kar?larak size kendinizi temize ?karma ve sorulara cevap verme ?ans? verir.Avu GcEn az fark edilen ama en gl szel olmayan i?aretlerden bir tanesini avcumuzla yapar?z. Do?ru kullan?ld???nda avu gc kullan?c?ya bir otorite ve di?erlerinin zerinde sessiz bir iktidar sa?lar. tane temel avula kumanda hareketi vard?r: avu yukar?ya bak?yor, avu a?a??ya bak?yor ve avu kapal? parmak ilerde konumu. konumun farklar?n? ?u rnekle gsterebiliriz: birisinden bir kutuyu kald?r?p ayn? odadaki ba?ka bir yere ta??mas?n? istedi?inizi varsayal?m. Ayn? ses tonu, ayn? szckler ve ayn? yz ifadesini kulland???n?z? ama sadece avu konumunuzu de?i?tirdi?inizi varsayal?m.Avc?m yukar? bakmas? sokaktaki dilencinin dilenme hareketini and?ran ?ekilde edilgin ve tehdit etmeyen bir harekettir. Kutuyu ta??mas? istenen ki?i bu iste?in bask?s?n? hissetmeyecek ve normal ast/st ili?kisinde bu talebin kendisini tehdit etti?ini d?nmeyecektir.Avu a?a?? do?ru evrildi?inde an?nda daha otoriter olursunuz. ?stekte bulundu?unuz ki?i kutuyu kald?rmas? iin bir emir verdi?iniz hissine kap?l?r ve onunla ili?kinize ba?l? olarak size tepki duyabilir. rne?in, istekte bulundu?unuz ki?i sizinle e?it statde bulunan bir i? arkada??n?zsa avcun??z a?a??ya bakarak yapt???n?z iste?i reddedebilir ve iste?inizi avcumuz yukar? bakarak belirtti?inizde gerekle?tirmesi daha olas?d?r. ?stekte bulundu?unuz ki?i ast?n?zsa kullanmak iin yeterli otoriteye sahip oldu?unuzdan avcun a?a?? bakt??? hareketiniz kabul edilebilir.?ekil 19da avu yumruk ?eklinde kapal?d?r ve ileriye uzat?lan parmak konu?an?n dinleyicisini figratif olarak dvd? sembolik bir copa dn?r. ?leriye uzat?lan parmak zellikle konu?ma temposuna gre hareket ettirildi?inde bir konu?mac?n?n konu?urken kullanabilece?i en rahats?z edici hareketlerden biridir. Parma??n?z? ileriye uzatma al??kanl???n?z varsa avcun yukar? ve a?a?? bakt??? konumlar? deneyin. Daha rahat bir yakla??m olu?turdu?unuzu ve insanlar zerinde daha olumlu bir etkiniz oldu?unu greceksiniz.?ekil 19 Sald?rgan avu konumuBa?parma?? Parma?a SrtmeBa?parma??n parmak ular?na veya i?aret parma??na srtlmesi genellikle bir para bekleme hareketi olarak kullan?l?r. Genellikle ba?parmaklar?n? parmaklar?na srterek m?terilerine Size %40 indirim neriyorum diyen sat?c?lar veya ba?parma??n? i?aret parma??na srterek arkada??na Bana on milyon bor ver diyen birisi taraf?ndan kullan?l?r. Bu hareketin profesyonel birisi taraf?ndan m?terileriyle ili?ki s?ras?nda kullan?lmamas? gerekti?i a?kt?r.Boyun Ka??maBu durumda yaz? yazarken kullan?lan elin i?aret parma?? kulak memesinin alt?n? veya boynun yan taraf?n? ka??r. Bu hareketle ilgili gzlemlerimiz ilgin bir durumu ortaya koymu?tur: ka??ma i?lemi yakla??k be? kez yap?l?r. Ka??ma say?s?n?n be?ten az veya fazla oldu?u ok ender grlr. Bu hareket bir tr ?phe veya emin olmama i?areti olup Sana kat?ld???mdan emin de?ilim diyen ki?iye zg olan bir harekettir. Szel dille eli?ti?inde, rne?in ki?i bu hareketi yaparken Kendini nas?l hissetti?ini anl?yorum diyorsa zellikle dikkat eker. (Solda) ?ekil 58 Ense Ka??ma(Sa?da) ?ekil 59 Yaka eki?tirme Burna Dokunmaznde burna dokunma a??z koruma hareketinin daha sofistike ve daha belirsiz ?ekilde yap?lm?? bir halidir. Parma??n burnun alt?n?n hafife birka kere srtlmesinden olu?abilece?i gibi h?zl? ve neredeyse fark edilemeyecek tek bir dokunu?tan da olu?abilir.?ekil 55 Burna dokunmaBurna dokunma hareketinin kayna??yla ilgili bir a?klama olumsuz d?nce akla gelince bilinalt?n?n ele a?z? kapatma talimat?n? verdi?i ama son anda belli etmemek iin elin yzden uzakla?maya al??arak sonuta abuk bir burna dokunma hareketine dn?t? yolundad?r.Ba?ka bir a?klama ise yalan sylemenin burundaki hassas sinir ular?n?n ka??nmas?na yol at??? ve srtme hareketinin de bu hissin nne gemek iin yap?ld???d?r. Peki ya sadece adam?n burnu ka??n?yorsa? diye s?k s?k sorulur. ?nsanlardaki burun ka??nmas? genellikle burna dokunma hareketinin hafif dokunu?lar?ndan ok farkl? bari/ bir srtme veya ka??ma hareketiyle geer. A?z? koruma hareketi gibi hem yalan syleyen konu?mac? hem de kar??dakinin yalan syledi?ini d?nen dinleyici taraf?ndan kullan?labilir.

  Dzenleme / Derleme: www.kisiselbasari.com Kaynak: maximumbilgi

 • beden dili - 1

  http://www.nurullahgungor.com/haber_oku.asp?ha...

  Beden Dili ( Vcut Dili ) Resimli Anlat?m

  Kategori: Ki?isel Geli?im | 52 Yorum | 132577 Okunma | Yazan: Nurullah Gngr | 23 Ekim 2007 00:01:29

  Son y?llarda Beden Dili zerine yap?lan ara?t?rmalar?n say?s? gittike artmaktad?r, bu makalede de szl ileti?imin yan? s?ra bedensel ileti?imin sosyal alandaki etkisini resimli olarak greceksiniz.

  Vcut Dili

  Erkek Flrt Hareketleri
  o?u havyan trleri gibi insanlar?n da erke?i di?i yakla??rken haz?rl?k hareketleri yapar. Daha nce bahsedilen otomatik fizyolojik tepkilere ek olarak elini bo?az?na gtrerek kravat?n? dzeltir. Kravat? yoksa yakas?n? dzeltir veya omuzlar?ndan hayali tozlar? silkeler ve kol d?melerini, gmle?ini, ceketini ve di?er giysilerini dzeltir. Ayr?ca sa?n? da dzeltebilir.

  Di?iye kar?? yapabilece?i en sald?rgan cinsel gsteri jenital blgeyi vurgulayan sald?rgan ba?parmaklar kemerde hareketidir. Ayr?ca vcudunu kad?na evirerek aya??n? ona do?ru uzatabilir. Mahrem bak??? kullan?r ve bak??lar?n? normalden bir an daha uzun tutar. Gerekten ilgileniyorsa gzbebekleri byr. Genellikle boyutlar?n? vurgulamak ve di?iyle ili?kiye gemek konusundaki haz?r olma durumunu gstermek iin elleri kalalar?nda olarak durur. Otururken veya bir duvara yaslan?rken ap?? aras?n? gstermek zere bacaklar?n? da aabilir.

  ?? flrt ayinlerine geldi?inde o?u erkek nehir kenar?nda durup kafalar?na byk bir sopayla vurarak bal?k avlamaya al??an biri kadar ba?ar?l?d?r. A?a??da grece?imiz gibi kad?nlar?n bal?klar?n? avlamak iin hibir erke?in hayal edemeyece?i kadar ok hileleri ve avc?l?k becerileri vard?r.

  Sandalyeye Binmek

  Yzy?llar nce insanlar kendilerini d?manlar?n m?zrak ve sopalar?ndan korumak iin kalkanlar kullan?rlard?. Bugnse, uygar insan fiziksel veya szel olarak sald?r?ya u?rad???nda ayn? korunma hareketini simgelemek zere etraf?nda ne bulursa onu kullan?r. Buna bir kap?, it, masa, arabas?n?n kap?s?n?n nnde durmak veya bir sandalyeye binmek (?ekil 91) dahildir. Sandalyenin arkal??? vcudunu koruyan bir kalkan grevi yaparken onun sald?rgan ve egemen bir sava??ya dn?mesini sa?layabilir.

  Sandalye binicilerinin o?u konu?ulanlardan s?k?ld?klar?nda ba?kalar?n?n veya gruplar?n kontroln ellerine geirmeye al??an bask?n ki?iler olup sandalyenin arkal??? da grubun di?er yelerinden gelebilecek sald?r?lara kar?? iyi bir koruma olana?? sa?lar. Bu ki?iler genellikle sessiz tipler olup sandalyeye binme pozisyonuna fark edilmeden geebilirler.

  Sandalye binicisini etkisiz hale getirmenin en kolay yolu arkas?nda durmak veya oturarak onun kendini sald?r?lara maruz hissetmesine neden olmak ve konumunu de?i?tirmeye ve daha az sald?rgan olmaya zorlamakt?r. Grup ierisinde bu i?e yarayan bir yntemdir nk sandalye binicisinin arkas? a?kta kal?r bu da onu konumunu de?i?tirmeye zorlar.

  Peki ya dner bir sandalyeye binmi? biriyle teke tek kar??la?may? nas?l halledersiniz? zellikle dner bir atl? kar?ncan?n zerindeyken onu mant??a davet etmenin hibir anlam? olmad???ndan en iyi savunma szel olmayan sald?r?d?r. Konu?maya ayakta durarak ve sandalye binicisine yukar?dan bakarak devam edin ve ki?isel alan?na girin. Bu onu ok rahats?z edecek ve belki de konum de?i?tirmeden ka?nmaya al???rken sandalyesinden geriye d?ebilecektir.

  Bir sandalye binicisi ziyaretinize gelecekse ve Sald?rgan tavr? sizi rahats?z ediyorsa en sevdi?i pozisyonu almas?n? engellemek iin onu kollar? olan sabit bir sandalyeye oturtmaya al???n.

  ?ekil 91 Sandalye binicisi
  Pamukuk Toplay?c?

  Birisi ba?kalar?n?n gr? veya davran??lar?n? onaylamad??? ama kendi gr?n bildirmekten de ekindi?inde yapt??? szel olmayan hareketler a??a vurulmayan bir gr?ten kaynaklanan hareketler olup bunlara yerine koyma hareketleri denir. K?yafetlerinin zerinden hayali pamukuklar toplamak da bu hareketlerden biridir.

  Pamukuk toplay?c? genellikle bu nemsiz ve ilgisiz hareketi yaparken bak??lar?n? di?er insanlardan ka?r?r ve yere bakar. Bu onaylamamay? gsteren en nemli i?aretlerden birisi olup dinleyici srekli olarak k?yafetlerinden hayali pamukuklar? topluyorsa szel olarak her ?eyle fikir birli?inde oldu?unu belirtse bile sylenenlerden ho?lanmad??? rahatl?kla anla??labilir.

  Bu durumda avular?n?z? aarak Peki ne d?nyorsun? veya Bu konuda baz? d?ncelerin oldu?unu gryorum. Bunlar? bana anlat?r m?s?n? deyin. Kollar?n?z ayr?, avular?n?z grnr ?ekilde arkan?za yaslan?n ve cevab? bekleyin. Kar??n?zdaki sizinle fikir birli?inde oldu?unu syler ama pamukuk toplamaya devam ederse gizli itiraz?n? ke?fetmek iin daha do?rudan bir yakla??m gerekebilir.

  ?ekil 92 Pamukuk toplay?c?

  Ba? Hareketleri

  En yayg?n olarak kullan?lan iki tanesi onay iin ba? sallama ve reddetmek iin ba?? yana sallama olmak zere temel ba? hareketleri tart???lmadan bu kitab?n tam kabul edilmesi imkans?zd?r. Onay iin ba?? sallama hareketi o?u kltrde Evet veya onay anlam?na gelen olumlu bir harekettir. Do?u?tan sa??r, dilsiz ve kr olan ki?ilerle yap?lan ara?t?rmalarda bu ki?ilerin de onay amac?yla bu hareketi kulland?klar?n? gstermi?tir. Bu da bu hareketin do?u?tan gelebilece?i kuram?na yol am??t?r.

  Genellikle Hay?r anlam?na gelen kafay? yana sallama hareketinin de do?u?tan geldi?ini iddia edenler oldu?u gibi bunun insanlar?n ilk ?rendikleri hareket oldu?unu iddia edenler de vard?r. Bunlara gre yeni do?an bebek yeterince st iti?inde annesinin memesini reddetmek iin kafas?n? yana sa?lar. Ayn? ?ekilde karn? doyan kk bir ocuk da ebeveynlerinin kendisini ka??kla yedirme giri?imlerini reddetmek iin ayn? kafa sallama hareketini kullan?r.

  Ba?kalar?yla ili?kilerinizde gizlenen bir itiraz? ke?fetmenin en kolay yolu kar??n?zdaki szleriyle sizinle ayn? fikirde oldu?unu sylerken kafas?n? yana sallay?p sallamad???na bakmakt?r. rne?in Ne demek istedi?ini anl?yorum veya Burada al??mak gerekten ho?uma gidiyor veya Noelden sonra kesinlikle birlikte al??al?m derken bir yandan da kafas?n? yana do?ru sallayan birini ele alal?m. Kula?a ne kadar inand?r?c? gelirse gelsin kafa sallama hareketi olumsuz bir tavr? oldu?unu ve sylediklerini ciddiye almayarak onu biraz daha sorgulaman?z?n iyi bir fikir olaca??n? gsterir.

  (Solda) ?ekil 93 Ntr ba? pozisyonu
  (Ortada) ?ekil 94 ?lgilenmi? ba? pozisyonu
  (Sa?da) ?ekil 95 Onaylamayan pozisyon

  Temel Ba? Pozisyonlar?

  temel ba? pozisyonu vard?r. Birincisinde ba? yukar?da olup (?ekil 93) duyduklar? konusunda ntr bir tavra sahip birisinin pozisyonudur. Ba? genellikle hareketsiz olup ara s?ra ufak e?ilme hareketleri yapabilir. Bu konumda eli yana?a gtrme de?erlendirme hareketleri s?k kullan?l?r.

  Kafa bir yana do?ru e?ildi?inde (?ekil 94) bu ki?inin ilgilenmeye ba?lad??? anlam?na gelir. Hayvanlar kadar insanlar?n da bir ?eyle ilgilenmeye ba?lad?klar?nda ba?lar?n? yana e?diklerini ilk fark edenlerden biri Charles Darwindi. Bir sat?? sunu?u veya bir konu?ma yap?yorsan?z dinleyicilerinizin bu hareketi yap?p yapmad?klar?na bak?n. Ba?lar?n? yana e?ip eli eneye gtrme de?erlendirme hareketlerini yaparak ne e?ildiklerini grrseniz onlara ula?abiliyorsunuz demektir.

  Kad?nlar bu ba? hareketini ekici bir erkekle ilgilendiklerini gstermek iin kullan?rlar. Birileri sizinle konu?urken onlar?n size kar?? s?cak duygular beslemelerini sa?laman?z iin kafa yana e?ik pozisyonu kullanarak ara s?ra ba??n?z? ne e?meniz yeterlidir.

  Ba? a?a??ya e?ikken tavr?n olumsuz hatta yarg?lay?c? oldu?unu gsterir (?ekil 95). Ele?tirel de?erlendirme hareket gruplar?nda genellikle ba? a?a??ya e?iktir ve kar??n?zdakinin ba??n? kald?rmas?n? veya yana e?mesini sa?layamazsan?z bir ileti?im sorunuyla kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Topluluk nnde konu?an birisi olarak s?k s?k tamam? kafas? a?a??ya e?ik ve kollar? g?snde kavu?turulmu? ki?ilerden olu?an dinleyici gruplar?yla kar??la?abilirsiniz.

  Profesyonel konu?mac?lar ve e?itmenler genellikle konu?malar?na ba?lamadan nce dinleyici kat?l?m? gerektiren bir ?eyler yaparlar. Bunun amac? dinleyicilerin ba?lar?n? yukar?ya kald?rmalar?n? ve kat?lmalar?n? sa?lamakt?r. Konu?mac?n?n hilesi ba?ar?l? olursa dinleyicilerin bir sonraki ba? pozisyonu yana e?ik olacakt?r.

  Her ?ki El de Ba??n Arkas?nda

  Bu hareket muhasebeci, avukat, sat?? mdr, banka mdr gibi mesleklerden olan veya kendilerine gvenli veya bir konuda kendilerini bask?n ya da stn hisseden ki?ilere zg bir harekettir. O ki?inin d?ncelerini okuyabilsek byk olas?l?kla Tm cevaplar bende ya da Bir gn belki benim kadar ak?ll? olursun veya hatta Her ?ey kontrolm alt?nda gibi bir ?ey sylyor olurdu. Bu hareketi ayn? zamanda her ?eyi bilenler kullan?r ve o?u ki?i bu hareketi sinir bozucu bulur. Avukatlar meslekta?lar?ylayken bu hareketi ne kadar bilgili olduklar?n?n bir gstergesi olarak s?k s?k kullan?rlar.

  Ayr?ca ki?inin o blgenin sahibi oldu?una dair bir alan i?areti olarak da kullan?labilir. ?ekil 96daki adam ayn? zamanda bacaklar?n? 4 ?eklinde de kilitlemi? olup sadece kendini stn hissetmekle kalmay?p ayn? zamanda tart??mak istedi?ini de gstermektedir.

  Meydana geldi?i duruma ba?l? olarak bu hareketle ba?a ?kman?n birka yolu vard?r. Ki?inin stn tavr?n?n nedenini ?renmek istiyorsan?z avular?n?z yukar? do?ru olarak ne e?ilin ve Bu konuda bilgili oldu?unu gryorum. Yorumda bulunmak ister misin? deyin. Ard?ndan avular?n?z hl grnr ?ekilde olarak geriye yaslan?n ve cevap bekleyin. Ba?ka bir yntem de kar??n?zdakini konumunu de?i?tirmeye zorlayarak tavr?n? de?i?tirmesini sa?lamakt?r.

  Bunu yapmak iin yeti?emeyece?i bir yere bir ?ey koyup Bunu grdn m? diyerek onu ne e?ilmeye zorlayabilirsiniz. Bu hareketle ba? etmenin ba?ka iyi bir yolu da taklit etmektir. Kar??n?zdakiyle ayn? fikirde oldu?unuz gstermek istiyorsan?z yapabilece?iniz en iyi ?ey hareketlerini taklit etmektir.

  te yandan eller ba??n arkas?nda hareketini yapan ki?i sizi azarl?yorsa hareketini taklit ederek onu szel olmayan yollarla tedirgin etmi? olursunuz. rne?in, iki avukat birbirine kar?? e?itlik ve anlay?? gstermek iin bu hareketi yapabilirler (?ekil 97) ama okul mdrnn odas?nda hareketi taklit eden haylaz ?renci mdr ?ld?rtabilir.

  Bu hareketin kkeni ok a?k olmasa da ellerin ki?inin arkaya yaslan?p rahatlad??? hayali bir koltuk gibi kullan?ld??? d?nlebilir. Bu hareketle ilgili olarak yap?lan ara?t?rmalar bir sigorta ?irketindeki otuz sat?? mdrnden yirmi yedisinin bu hareketi pazarlamac?lar? veya astlar?n?n yan?nda dzenli olarak kullan?rken stlerinin yan?nda ok ender kulland?klar?n? gsterdi. stlerinin yan?nda ayn? mdrler edilgen ve savunma hareket gruplar?n? kullan?yorlard?.

  ?ekil 96 Belki bir gn benim kadar ak?ll? olabilirsin.
  ?ekil 97 Ben de senin kadar ak?ll?y?m!

  Sald?rganl?k Hareketleri

  A?a??daki durumlarda hangi hareket kullan?l?r: ebeveynleriyle tart??an kk ocuk, yar???n ba?lamas?n? bekleyen atlet ve dv?ten nce soyunma odas?nda bekleyen boksr?

  Bu durumlar?n hepsinde de ki?iyi sald?rgan bir tav?r belirtmek iin kullan?lan en yayg?n hareketlerden biri olan eller kalada pozunda grrz. Baz? gzlemciler bu harekete haz?r olma ad?n? vermi?lerdir. Bu da baz? ba?lamlarda do?ru olsa da temel anlam? sald?rganl?kt?r. Bu duru?a ayr?ca hedeflerini elde etmek zere haz?r durumdayken bu duru?u kullananlardan hareketle i? bitirici duru?u da denmektedir. Her iki durumda da ki?i bir ?ey konusunda harekete gemeye haz?r oldu?undan bu gzlemler de do?ru olsa da sald?rgan, ileriye do?ru bir hareket olarak kal?r. Erkekler bu hareketi yayg?n olarak kad?nlar?n yan?nda sald?rgan, bask?n bir erkek tavr? gstermek iin yaparlar.

  Ku?lar?n da kavga veya flrt durumunda daha iri grnmek iin tylerini kabartt?klar?na dikkat ekmek isterim. ?nsanlar da ellerini kalalar?na ayn? amala, daha iri grnmek iin koyarlar. Erkekler bunu blgelerine giren di?er erkeklere kar?? bir meydan okuma olarak kullan?rlar.

  Ki?inin tavr?n? do?ru de?erlendirebilmek iin elleri kalaya gtrme hareketinden hemen nceki durum ve hareketleri de dikkate almak gerekir. Birka ba?ka hareket de vard???n?z sonucu destekleyebilir. rne?in, sald?rgan poza geildi?inde ceketin n a?k ve ceket kalalara do?ru geriye itilmi? durumda m? yoksa n ilikli mi? Ceketin n kapal? olarak haz?r olma sald?rgan bir k?zg?nl??? gsterirken ceketin n a?k ve geriye itilmi? durumda (?ekil 98) kalp ve bo?az?m szel olmayan bir korkusuzlukla sergilemek anlam?na geldi?inden do?rudan sald?rgan bir pozdur. Bu poz ayr?ca ayaklar? yere dzgn bir aral?kla yerle?tirerek veya hareket grubuna s?k?lm?? yumruklar? ekleyerek glendirilebilir.

  Sald?rgan-haz?r olma hareket gruplar? profesyonel modeller taraf?ndan k?yafetlerinin modern, sald?rgan, ileri d?nceli kad?nlar iin oldu?u izlenimini vermek iin kullan?l?r. Bazen bu hareket sadece tek el kalada di?er else ba?ka bir hareket yaparak grlebilir (?ekil 99). Ele?tirel de?erlendirme hareketlerine de eller kalada hareketiyle birlikte s?k s?k rastlan?r.

  (Solda) ?ekil 98 Eyleme haz?r
  (Ortada) ?ekil 99 K?yafetleri daha ekici gstermek iin kullan?lan ali kalaya koyma hareketi
  (Sa?da ?ekil 100 Harekete haz?r

  Otururken Haz?r Olmak

  Bir gr?me veya pazarl?k uzman?n?n tan?may? ?renebilece?i en de?erli hareketlerden biri otururken haz?r olma hareketidir. rne?in, sat?? durumunda potansiyel al?c?n?n sat?? sunu?unun sonunda bu poza gemesi ve gr?menin o noktaya kadar ba?ar?l? gemi? olmas? sat?c?n?n sipari?i alabilece?i anlam?na gelir. Sigorta sat?? elemanlar?n?n potansiyel al?c?larla yapt?klar? gr?melerin videodan tekrar izlenmesi ene ok?ama hareketinin ard?ndan (karar verme) ne zaman otururken haz?r olma hareketi gelse m?terinin polieyi sat?n ald???n? gsterirdi. Tam aksine sat???n sonlar?na do?ru ene ok?ama hareketinin hemen ard?ndan m?teri hemen kollar?n? kavu?turduysa sat?? genellikle ba?ar?s?z oldu.

  Maalesef o?u sat?? kursunda m?terinin beden pozisyonu ve hareketlerinden ba??ms?z olarak her zaman sipari? istenmesi ?retilmektedir. Bu gibi haz?r olma hareketlerini ?renmek sadece daha fazla sat?? yapmay? sa?lamakla kalmaz daha ok insan?n sat?? mesle?ini srdrmesini de sa?lar. Otururken haz?r olma hareketi ayn? zamanda ba?ka bir ?eye sizi d??ar?ya atmaya haz?r olan k?zg?n birisi taraf?ndan da kullan?labilir. Bu hareketten nceki hareket gruplar? ki?inin niyetlerinin en do?ru de?erlendirilmesinin yap?lmas?n? sa?lar.

  Ba?lang? Pozisyonu

  Bir konu?ma veya gr?meyi sona erdirme arzusunu gsteren haz?r olma hareketleri her iki el de dizlerin zerinde olarak ne e?ilme (?ekil 101) veya her iki elle de sandalyeyi kavrayarak ne e?ilmedir (Sekil 102). Bir konu?ma s?ras?nda bu hareketlerden biriyle kar??la?man?z durumunda ncl? ele al?p konu?may? sizin bitirmeniz daha ak?ll?ca olabilir. Bu da psikolojik bir avantaj elde ederek kontrol elinizde tutman?z? sa?lar.

  (Solda) ?ekil 101 Bir gr?me veya konu?may? sona erdirmeye haz?r olma: eller dizlerde
  (Sa?da) ?ekil 102 Yerlerinize, haz?r: sandalyeyi kavrayarak ne e?ilmi?

  Cinsel Sald?rganl?k

  Kemer veya ceplere sokulmu? ba?parmaklar cinsel olarak sald?rgan bir tavr? gstermek iin kullan?lan harekettir. Televizyondaki Westernlerde halka en sevdikleri silah?orun erkekli?ini (?ekil 103) gstermek iin kullan?lan en yayg?n hareketlerden biridir. Kollar haz?r olma konumuna geer ve eller de jenital blgeyi vurgulayarak ana gsterge grevini yapar. Erkekler bu hareketi blgelerini belirlemek veya di?er erkeklere korkmad?klar?n? gstermek iin kullan?rlar. Kad?nlar?n yan?nda kullan?ld???nda bu hareket Ben erke?in, sana hkmedebilirim anlam?na gelir.

  Bym? gz bebekleri ve ayaklardan birini di?iye evirmeyle birlikte bu hareket o?u kad?n?n kolayca tespit edebilece?i bir harekettir. ?stemeden ak?llar?ndan geeni kad?nlar?n anlamas?na neden olan o?u erkek iin szel olmayan yollarla kendilerini ele vermelerini sa?layan hareket bu harekettir. Bu hareket grubu her zaman erkeklere zg olmu? olsa da kad?nlar?n kot ve pantolon giymeleri onlar?n da bu hareket grubunu kullanmaya ba?lamalar?n? sa?lam??t?r (?ekil 104). Gene de kad?nlar bu hareketi sadece kot veya pantolon giyerken yapmaktad?rlar. Elbise veya benzeri k?yafetlerle cinsel olarak sald?rgan kad?n bir ba?parma??n? kemer veya cebine sokar (?ekil 104).

  (Solda) ?ekil 103 Kovboy duru?u
  (Sa?da) ?ekil 104 Cinsel olarak sald?rgan di?i

  Erkek Erke?e Sald?rganl?k

  ?ekil 105te tipik eller kalada ve ba?parmaklar kemerde hareketleriyle birbirlerini lp bien iki erkek grlmektedir. Her ikisinin de belli bir a?yla birbirlerinden uza?a dnk olmas? ve vcutlar?n?n alt k?s?mlar?n?n gev?ek olmas? nedeniyle bu iki erke?in fark?nda olmadan birbirlerini de?erlendirmekte olduklar?n? ve sald?rmalar?n?n beklenmeyece?i sonucuna varmak hatal? olmaz.

  Konu?malar? havadan sudan veya dosta olabilir ama eller kalada hareketleri sona erip de eller a?k hareketlere gemeden tamamen rahat bir ortam olamayacakt?r. Bu iki adam ayaklar? yere s?ms?k? basarak do?rudan birbirlerine bak?yor olsalard? (?ekil 106) kavga ?kmas? pek muhtemel olurdu.

  (Solda) ?ekil 105 Birbirini lp bime
  (Sa?da) ?ekil 106 Bela Geliyor
  Gzbebekleri

  Tarih boyunca gz ve insan davran??? zerindeki etkileriyle u?ra?t?k durduk. Hepimiz Gzleriyle onu paralad?, Kocaman bebek gzleri var, Gzlerini ka?r?p duruyor, ok davetkr gzleri var, Gznde yle bir p?r?lt? vard? ya da Bana en kt bak???yla bakt? gibi ifadeler kullanm???zd?r. Bu gibi ifadeleri kulland???m?zda fark?nda olmadan ki?inin gzbebeklerinin bykl?nden ve bak??la ilgili davran??lar?ndan bahsederiz. The Tell-Tale Eye adl? kitab?nda Hess, vcudun odak noktas? olduklar?ndan ve gzbebekleri de ba??ms?z hareket etti?inden gzlerin tm insan ileti?im i?aretleri aras?nda en a?klay?c? ve do?ru bilgileri verdi?ini sylemi?tir.

  Belli ???k durumlar?nda, ki?inin ruh hali ve tavr? olumludan olumsuza veya olumsuzdan olumluya geerken gzbebekleri klr veya byr. Heyecanlanan birisinin gzbebekleri normal byklklerinin drt kat?na ?kabilir. Tam tersine, k?zg?n, olumsuz bir ruh hali gzbebeklerinin minik boncuk gzler ya da y?lan gzleri olarak bilinen ?ekilde klmesine yol aar. Flrt s?ras?nda gzler olduka fazla kullan?l?r, kad?nlar gzlerini vurgulamak iin gz makyaj? yaparlar. Bir kad?n bir erke?i severse ona bakarken gzbebeklerini bytecek ve erkek de fark?nda olmadan bu bilgiyi do?ru yorumlayacakt?r. Bu nedenle romantik bulu?malar gzbebeklerinin bymesine neden olan lo? yerlerde gerekle?ir.

  Birbirlerinin gzlerine bakan gen a??klar fark?nda olmadan gzbebeklerinin byyp bymedi?ine bakmaktad?rlar. Her biri di?erinin gzbebeklerinin bymesinden heyecanlan?r. Ara?t?r malar, kad?n ve erkekleri cinsel pozisyonlarda gsteren pornografik filmler erkeklere gsterildi?inde gzbebeklerinin normal byklklerinin kat?na kadar ?kabildi?ini gstermi?tir. Ayn? filmler kad?nlara gsterildi?inde gzbebeklerindeki byme erkeklerdekinden daha fazlad?r. Bu da kad?nlar?n pornografiden erkeklere gre daha az etkilendikleri iddias?yla ilgili ?phelere neden olmaktad?r.

  (Solda) ?ekil 107 Minik boncuk gzler
  (Sa?da) ?ekil 108 Yatak odas? gzleri

  Bebekler ve ocuklar?n gzbebekleri yeti?kinlerinkinden daha byktr yeti?kinlerin yan?ndayken onlara olabildi?ince ekici grnerek srekli olarak dikkatlerini ekme abas?yla gzbebekleri srekli olarak byr.

  Uzman ka??t oyuncular?yla yap?lan deneylerde rakipleri koyu renk gzlk takt???nda oyuncular?n daha az el kazand?klar? grlm?tr. rne?in, bir poker oyununda rakibine drt as gelmesi durumunda uzman onun gzbebeklerindeki h?zl? bymeyi bilinli olmadan fark edecek ve bu elde oyunu ykseltmemesi gerekti?ini hissedecektir. Rakiplerin koyu gzlk takmas? gzbebe?i i?aretlerini ortadan kald?rarak uzmanlar?n daha az el kazanmalar?na neden oldu.

  Gzbebe?i takibi fiyat pazarl??? s?ras?nda al?c?lar?n gzbebe?i bymesini izleyen eski inli mcevher tacirleri taraf?ndan kullan?l?rd?. Yzy?llar nce, fahi?eler gzbebeklerini byterek daha arzulan?r olabilmek iin gzlerine dulavratotu losyonu damlat?rlard?. Merhum Aristotle Onassisin d?ncelerinin gzlerinden okunmamas? iin i? gr?meleri s?ras?nda koyu renk gzlk takt??? bilinirdi.

  Eski bir sz Biriyle konu?urken gzlerinin iine bak der. Ba?kalar?yla konu?urken veya pazarl?k yaparken gzbebeklerine bakma egzersizi yaparak gerek duygular?n? gzbebeklerinden ?renmeye al???n.

  ?? Bak???

  ?? tart??malar? yaparken kar??n?zdakinin aln?nda bir gen oldu?unu hayal edin. Bak??lar?n?z? bu blgeye ynelterek ciddi bir ortam yarat?rs?n?z ve kar??n?zdaki sizin i? yapmak konusunda ciddi oldu?unuzu anlar. Bak??lar?n?z?n kar??n?zdakinin gz seviyesinin alt?na d?memesi ko?uluyla etkile?imi kontrol edebilirsiniz.

  ?ekil 109 ?? bak???
  Sosyal Bak??

  Bak?? kar??dakinin gz seviyesinin alt?na d?t?nde sosyal bir ortam olu?ur. Birisine bakmayla ilgili deneyler sosyal bir kar??la?ma s?ras?nda bakan?n bak??lar?n?n kar??dakinin yznde gzler ve a??z aras?ndaki bir gene bakt???n? gstermi?tir.

  ?ekil 110 Sosyal bak??
  Yan Bak??

  Yan bak?? ilgi veya sald?rganl?k iletmekte kullan?l?r. Hafif kalkm?? ka?lar ve bir glmsemeyle birlikteyse ilgi anlam?na gelip flrt i?areti olarak yayg?n ?ekilde kullan?l?r. A?a??ya dnk ka?lar, at?k al?n veya a?a??ya dnk a??z k?eleriyle birlikte ?pheli, sald?rgan veya ele?tirel bir tav?r anlam?na gelir.

  Mahrem Bak??

  Bak?? gzlere ve enenin alt?ndan ki?inin vcudunun di?er blgelerine do?rudur. Yak?n kar??la?malarda gzler ve g?s ya da memeler aras?ndaki gen, daha uzak kar??la?malarda ise gzlerle ap?? aras? aras?ndaki gendir. Kad?n ve erkekler bu bak??? birbirleriyle ilgilendiklerini gstermek iin kullan?rlar ve ilgi kar??l?kl?ysa ayn? bak??larla cevap verilir.

  ?ekil 111 Mahrem bak??

  Gzle D??ar?da B?rakma

  Kar??la?t???m?z en sinir bozucu insanlardan baz?lar? konu?urken gzle d??ar?da b?rakma hareketini kullananlard?r. Bu hareket bilinsizce yap?l?r ve o ki?inin sizden s?k?lmas? veya art?k ilgilenmemesi ya da kendini sizden stn grmesi nedeniyle sizi grmemeye al??mas?ndan olu?ur.

  Konu?ma s?ras?nda alt? ila sekiz gz k?rp?? olan normal h?zdan farkl? olarak gz kapaklar? kapanarak bir saniye ve daha uzun sre kapal? kal?rlar ve bu arada da kar??n?zdaki sizi anl?k olarak kafas?ndan atar. Bunun son hali gzleri kapal? b?rakarak uykuya dalmaksa da birebir kar??la?malarda bu pek ender olur.

  Birisi sizden stn oldu?unu d?nyorsa gzle d??ar?da b?rakma hareketini yayg?n olarak burnunun zerinden bakmak olarak bilinen kafay? geriye atarak size uzun bir bak?? atma hareketiyle birlikte yapar. Konu?ma s?ras?nda bir gzle d??ar?da b?rakma hareketiyle kar??la??rsan?z bu kulland???n?z yakla??m?n olumsuz bir tepkiye yol a?yor olabilece?i ve etkin bir ileti?imi iin yeni bir taktik gerekti?i anlam?na gelir (?ekil 112).

  ?ekil 112 Herkesi d??ar?da b?rakma
  Bak??lar? Denetleme

  Birisine kitaplar, ?emalar, grafikler vs. kullanarak grsel bir sunu? yap?yorsan?z bak??lar?n? nas?l denetleyece?iniz nemli olabilir. Ara?t?rmalar beyne iletilen bilgilerin yzde 87sinin gzler, yzde 9unun kulaklar ve yzde 4nn de di?er duyular arac?l???yla iletildi?ini gstermi?tir. rne?in, siz konu?urken kar??n?zdaki grsel sunu?unuza bak?yorsa ve sylediklerinizi grdkleriyle do?rudan ili?kili de?ilse mesaj?n?z?n sadece yzde 9unu zmseyecektir.

  Mesaj?n grsel sunu?unuzla ilgili olmas? durumunda grsel sunu?a bak?yorsa sylediklerinizin sadece yzde 25-30u ona ula?acakt?r. Bak??lar?m azami ?ekilde kontrol edebilmek iin grsel sunu?u gstermek iin bir kalem veya i?aret ubu?u kullan?n ve ayn? zamanda grdklerini szl olarak ifade edin (?ekil 113).

  Ard?ndan kalemi grsel sunu?tan kald?rarak onun ve sizin gzlerinizin aras?nda tutun (?ekil 114). Bu hareket m?knat?s varm??as?na ba??n? yukar?ya kald?rmas?n? sa?layacak ve bylece sylediklerinizi grecek ve duyacakt?r. Konu?urken di?er elinizin avcunuzun grnr oldu?undan emin olun.

  Di?i Flrt Hareketleri

  Kad?nlar da erkekler gibi saa dokunma, giysileri dzeltine, bir veya iki ellerini birden kalalar?na koyma, ayak ve vcudun erke?e evrilmesi daha uzun mahrem bak??lar ve artan gz temas? gibi ayn? temel haz?rl?k hareketlerini kullan?rlar. Ayr?ca erkek sald?rganl?k hareketi olmas?na ra?men bir di?i inceli?iyle kullan?lan ve sadece tek ba?parma??n kemere sokuldu?u veya bir anta veya cepten d??ar? ?kt??? ba?parmaklar kemerde hareketini yaparlar.

  (Solda) ?ekil 119 Sigara satmakta kullan?lan flrt hareket grubu (Sa?da) ?ekil 120 Kad?n haz?rl?k hareketleri

  Heyecan dolu bir ilgi kad?nlarda da gzbebeklerinin bymesine ve yanaklar?n k?zarmas?na yol aar. Bunun ard?ndan di?er di?i flrt sinyalleri gelir.

  Sa Atma

  Ba? hafife savrularak salar omuzlardan geriye veya yzden uza?a at?l?r. K?sa sal? kad?nlar?n bile bu hareketi yapt?klar? grlebilir.

  Bilek Gsterme

  ?lgilenen bir di?i potansiyel erkek e?ine bileklerinin i taraf?ndaki dzgn yumu?ak teni gsterecektir. Bilek blgesi uzun zamand?r vcudun en erotik yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Konu?urken avular da erke?e gsterilir. Sigara ien kad?nlar bu tahrik edici bilek / avu gstermeyi sigara ierken ok kolay yaparlar. Bilek gsterme ve sa atma hareketleri di?i bir grnme sahip olmak isteyen e?cinsel erkekler taraf?ndan da taklit edilir.

  Bacak Ama

  Bacaklar erkek orada olmasayd? a?lacaklar?ndan daha fazla a?l?rlar. Bu hareket kad?n oturur pozisyonda da olsa ayakta da olsa ve srekli olarak bacaklar?n? apraz ve biti?ik tutan cinsel olarak savunmaya gemi? kad?nla tezat olu?turur.

  Kala Yuvarlama

  Pelvik blgeyi vurgulayacak ?ekilde yrrken kalalar?n rol nem kazan?r. A?a??da verilen daha rafine di?i flrt hareketlerinden baz?lar? yzy?llard?r mal ve hizmetleri satmak iin yap?lan reklamlarda kullan?lmaktad?r.

  Yan Bak??

  Gz kapaklan k?smen d?k olarak kad?n erke?in bak???na erkek fark edene kadar kar??l?k verir ard?ndan hemen bak??lar?n? ka?r?r. Bu tahrik edici bir gzetlenme ve gzetleme hissi uyand?r?r ve o?u normal erke?i ate?lendirmek iin yeterlidir.

  A??z Hafif Aral?k, Islak Dudaklar

  Bu hareket di?i jenital blgesini simgelemek amac?n? gtt?nden Dr. Desmond Morris bunu kendi kendini taklit olarak tan?mlar. Dudaklar yalanarak veya kozmetiklerle ?slak gsterilir. Her iki durumda da kad?n?n cinsel bir davette bulundu?u izlenimini uyand?r?r.

  Ruj

  Bir kad?n cinsel olarak uyar?ld???nda dudaklar?, memeleri ve cinsel organlar? kanla dolarak daha byk ve daha k?rm?z? olurlar. Ruj da binlerce y?ld?r kullan?lan ve cinsel olarak uyar?lm?? di?inin k?zarm?? cinsel organ?n? taklit etmeyi amalayan bir tekniktir.

  Silindir ?eklinde Bir Nesnenin Ellenmesi

  Sigara, ?arap kadehinin aya??, parmak veya herhangi uzun ince bir nesnenin ellenmesi ne d?nld?nn bilinalt? bir gstergesi olabilir.

  Kalk?k Omuz zerinden Yana Bakma

  Bu da yuvarlanm?? kad?n g?slerinin taklit edilmesidir. ?ekil 119da da bym? gz bebekleri, sa atma, bilek gsterme, yan bak??, isleyerek uzun uzun bakma, ?slak dudaklar, yukar?da tutulan ba? ve silindir ?eklinde bir nesneyi elleme gibi hareketleri kullanarak belli bir sigara markas? iin arzu uyand?rmaya al??maktad?r.

  Kad?nlarda Bacak Atma Hareketleri

  Erkekler genellikle bacaklar? a?k ve sald?rgan bir ?ekilde ap?? aralar?n? sergileyerek otururlarken kad?nlar bacak bacak stne atmay? hassas jenital blgeleri iin bir koruma olarak kullan?rlar. Kad?nlar flrt ettiklerini gstermek iin temel pozisyonu kullan?rlar.

  (Solda) ?ekil 121 Dizle gsterme (Ortada) ?ekil 122 Ayakkab? yeterli ipucu sa?lar (Sa?da) ?ekil 123 Bacak dolama

  Dizle gstermede (?ekil 121) bir bacak brnn alt?na toplan?rken ilgin buldu?u ki?iyi gsterir. Bu ok rahat bir pozisyon olup konu?man?n resmiyetini ortadan kald?r?r ve uyluklar? sergiler.

  Ayakkab?yla oynama (?ekil 122) da rahat bir tavr? gsterir ve baz? erkekleri ?ld?rtabilen bir ?ekilde aya??n ayakkab?ya sokup ?kar?lmas? gibi ba?tan ?kart?c? bir etkiye sahiptir.

  o?u erkek bacak dolaman?n (?ekil 123) bir kad?n?n yapabilece?i en ekici oturu? pozisyonu oldu?unu d?nr. Bu. kad?nlar?n dikkat ekmek iin bilinli olarak kulland?klar? bir harekettir. Dr Sheflen bir baca??n di?erine daha nce de belirtildi?i gibi ki?i cinsel performansa haz?r oldu?unda vcutta grlen durumlardan biri olan yksek kas tonu grnm vermek zere bast?r?l?r.

  Kad?nlar taraf?ndan kullan?lan di?er i?aretler aras?nda bacaklar?n erke?in kar??s?nda yava?a kavu?turulup ayr?lmas? ve dokunulma arzusunu gsterircesine eliyle uyluklar?n? hafife ok?amak say?labilir Genellikle buna alak sesle konu?mak e?lik eder.

  Sigara ?me Hareketleri

  Sigara ime ierdeki bir karma?a ya da eli?kinin d??ar?ya vurulmas? olup nikotin ba??ml?l???yla ok az ili?kisi vard?r. Gii??iimziin yksek stres ieren toplumunda insanlar?n sosyal ve isle ilgili kar??la?malardan biriken gerilimleri rahatlatmak iin kulland?klar? yerine koyma hareketlerinden biridir. rne?in, o?u ki?i di?ini ektirmek iin di? hekimine gitti?inde bekleme odas?nda bir i gerilim ya?ar. Sigara tiryakisi olan birisi sigara ierek endi?elerini gizlerken sigara imeyenler sslenmek, t?rnak yemek, parmak ve ayak tak?rdatmak, kol d?mesi dzeltmek, yzklerini tak?p ?karmak, kravatlar?yla oynamak ve rahatlamaya ihtiyalar? oldu?unu grmemizi sa?layan say?s?z ba?ka hareketler yaparlar.

  Sigara ime hareketleri ki?inin tavr?yla ilgili olarak bize nemli ipular? veren tahmin edilebilir ve ayinsel bir ?ekilde yap?ld?klar?ndan birisinin tavr?n? de?erlendirmek konusunda nemli bir rol oynayabilirler.

  Pipo Tiryakileri

  Pipo tiryakileri pipolar?yla bir temizleme, yakma, bo?altma, doldurma, s?k??t?rma ve fleme ayini yaparlar ve bu da bask? alt?nda olduklar?nda rahatlamalar? iin iyi bir yntemdir. Sat?? ara?t?rmalar? pipo tiryakilerinin sat?n alma karar?n? sigara tiryakileri veya sigara imeyenlere gre daha ge verdiklerini ve pipo ayininin genellikle sat?? gr?mesinin gerilimli anlar?nda yap?ld???n? gstermi?tir. Grn?e gre pipo tiryakileri karar verme an?n? geciktirmeyi seven ve bunu da bir ?eyleri engellemeden ve sosyal olarak kabul edilebilir bir ?ekilde yapmay? beceren ki?ilerdir. Bir pipo tiryakisinin abuk karar vermesini istiyorsan?z gr?meden nce piposunu saklay?n.

  Sigara Tiryakileri

  Pipo imek gibi sigara imek de i gerilimin yerine konan bir eylem olup ki?iye oyalanmas? iin zaman verir. Ama sigara tiryakisi pipo tiryakisinden daha h?zl? bir ?ekilde karar verir. Asl?nda pipo tiryakisi karar verirken sigaras?n sa?lad??? zamandan daha fazla oyalanmak isteyen bir sigara tiryakisidir. Sigara ayini vurma, bkme, at?na, sallama ve ki?inin normal olandan daha fazla gerilim alt?nda olabilece?ini gsteren daha ba?ka hareketler ierir.

  zel bir i?aret ki?inin durum veya olaylara kar?? tavr?n?n olumlu mu olumsuz mu oldu?unu gsterir: d??ar?ya flenen duman?n ynnn yukar? m? a?a??ya m? do?ru oldu?u. Olumlu duygulara sahip olan, kendini stn hisseden veya kendine gvenen ki?i o?unlukla duman? yukar?ya do?ru fleyecektir. Bunun tersine, olumsuz, kapal? veya ?pheli bir ruh hali ierisinde olan ki?i de duman? o?unlukla a?a??ya do?ru fleyecektir.

  A?a??ya do?ru ve a?z?n k?esinden liflemek daha olumsuz veya kapal? bir tavra i?aret eder. Bu arada, sigara ien ki?inin duman? ba?kalar?n? rahats?z etmemek iin belli bir yne do?ru liflemedi?i varsay?lmaktad?r. Bu durumda duman? hangi yne fledi?inin hibir anlam? yoktur.

  Filmlerde bir motosikletli grubunun ya da etenin lideri genellikle sigara ierken ba??n? serte geriye atan ve etenin geriye kalan?na stnl?n gstermek iin duman? kontroll bir ?ekilde tavana do?ru fleyen sert, sald?rgan biri olarak gsterilir. Tam aksine, Humphrey Bogart genellikle hapisten ka?na veya ba?ka sularla ilgili planlar yaparken sigaras?n? elinde ters tutan ve duman? a?z?n?n k?esinden a?a?? do?ru fleyen bir gangster ya da sulu olarak izilmi?tir.

  Ayr?ca, ki?inin ne kadar olumlu bir tavra sahip oldu?uyla duman? fleme h?z? aras?nda da bir ili?ki varm?? gibi grnmektedir. Duman yukar? do?ru ne kadar h?zl? bir ?ekilde flenirse ki?i kendini o kadar stn veya gvenli hissediyor demekken a?a?? do?ru ne kadar h?zla flerse tavr? da o kadar olumsuz demektir.

  (Solda) ?ekil 125 Duman yukar?ya: kendine gvenen, stn olumlu
  (Sa?da) ?ekil 126 Duman a?a??ya: olumsuz, kapal?, ?pheli

  Sigara ien bir ka??t oyuncusuna iyi bir el gelirse duman?n? byk olas?l?kla yukar? Liflerken kt bir el durumunda a?a?? fler. Baz? ka??t oyuncular? ka??t oynarken poker surat? tak?narak kendilerini ele verecek hibir vcut i?aretinde bulunmamaya al???rken di?erleri de rol keserek di?er oyuncular? kand?rmak iin sahte vcut dili kullanmay? tercih ederler.

  rne?in, bir poker oyuncusuna drt as gelmi? olsa ve di?er oyunculara blf yapmak istese kartlar? ters olarak h?rsla yere atarak, kfredecek ya da kollar?n? kavu?turarak elinin kt oldu?una dair szel olmayan bir gsteri yapacakt?r. Ama ard?ndan sessizce arkaya yaslan?r, sigaras?ndan bir nefes eker ve duman? yukar?ya do?ru fler!

  Sigara imeyle ilgili hareketlerin sat?? s?ras?nda gzlenmesi sigara ien birisinden sat?n almas? istendi?inde olumlu bir karara varanlar?n dumanlar?n? yukar? do?ru flediklerini oysa sat?n almamaya karar verenlerin dumanlar?n? a?a??ya do?ru flediklerini gstermi?tir. Sat???n sonuna do?ru duman?n a?a??ya flendi?ini gren uyan?k bir sat?c? rnn al?c?ya getirece?i avantajlar? h?zla tekrarlayarak m?teriye karar?n? gzden geirmesi iin zaman tan?yabilir.

  Duman?n burun deliklerinden flenmesi stn, kendine gvenen bir bireye i?aret eder. Duman burun deliklerinin fiziksel yerle?imi nedeniyle a?a??ya do?ru flenirse de ki?i genellikle burnunun stnden bakma hareketiyle kafas?n? geriye atar. Duman? burnundan liflerken kafas? a?a??daysa bu o ki?inin sinirli oldu?u ve k?zg?n bir bo?a gibi grnmeye al??t??? anlam?na gelir.

  Puro Tiryakileri

  Purolar pahal?l?klar? ve byklkleri nedeniyle her zaman bir stnlk i?areti olarak kullan?lm??lard?r. Byk patron, ete reisi ve yksek statl konumlardaki ki?iler genellikle puro ierler. Purolar ayr?ca bir bebe?in do?umu, evlenme, bir i? anla?mas? veya piyango kazanmak gibi zafer ve ba?ar? durumlar?n? kutlamakta da kullan?l?rlar. Puro ienlerin d??ar?ya fledi?i duman?n o?unun yukar?ya do?ru olmas? ?a??rt?c? de?ildir.

  Sigara ?meyle ?lgili Genel ??aretler

  Puro veya sigara ucunun srekli olarak kl tablas?na vurulmas? bir i eli?kinin sz konusu oldu?unu ve sigara ieni rahatlatman?z gerekebilece?ini gsterir. A?a??da bahsedece?imiz de ilgin bir sigara olgusudur. o?u tiryaki sigaralar?n? kl tablas?nda sndrmenden nce belli bir noktaya kadar ierler. Tiryaki bir sigara yakar ve aniden normalde sndrece?inden daha erken sndrrse konu?may? bitirmeye karar verdi?ini gsterir. Bu sonland?rma i?areti iin tetikte olursan?z kontrol elinize alabilir veya sanki sizin fikrinizmi?esine konu?may? bitirebilirsiniz.
  Gzlk Hareketleri

  Neredeyse insanlar taraf?ndan kullan?lan tm yapay yard?mc?lar kullan?c?s?na pek ok a?klay?c? hareket yapma f?rsat? tan?r ve gzlkler de kesinlikle buna istisna de?illerdir. En yayg?n hareketlerden biri erevenin saplar?ndan birini a?za gtrmektir (?ekil 127).

  Desmond Morris nesneleri dudaklara veya a?za gtrmenin ki?inin bebekken annesinin g?snde hissetti?i gvenlik duygusunu anl?k olarak yeniden ya?amaya al??mas? oldu?unu syler. Yani gzlkleri a?za gtrme bir gven ve rahatlama hareketidir. Sigara tiryakileri sigaralar?n? ayn? amala kullan?rlarken ocuklar da parmak emerler.

  Oyalama

  Pipo imek gibi gzlkleri a?za gtrmek de bir karar? bekletmek veya geciktirmek iin kullan?labilir. Gr?meler s?ras?nda bu hareketin genellikle tart??man?n sonunda ki?iden karar vermesi istendi?inde ortaya ?kt??? grlm?tr. Srekli olarak gzlkleri ?kar?p camlar?n? temizlemek de gzlk takanlar?n karar verirken zaman kazanmak iin uygulad?klar? ba?ka bir yntemdir. Birisinden karar vermesi istendikten sonra bu hareketle kar??la??l?rsa genellikle sessizlik en iyi taktiktir.

  Bu oyalama hareketinin ard?ndan gelen hareketler ki?inin niyetini gstererek uyan?k gr?mecinin buna gre tepki verebilmesini sa?larlar. rne?in ki?i gzlklerini geri takarsa bu duruma bir daha bakmak istedi?ini gsterir. te yandan gzlkleri katlar ve kald?r?rsa bu konu?may? bitirmek istedi?ini gsterir.

  (Solda) ?ekil 127 Vakit kazanmaya al??mak
  (Sa?da) ?ekil 128 Sald?rgan

  Gzlklerin zerinden Bakmak

  1920ler ve 1930larda yap?lan filmlerdeki aktrler ?ngilteredeki bir devlet okulunda ?retmen gibi ele?tirel ve yarg?c? bir ki?iyi canland?rmak iin bu bakma hareketini kullan?rlard?. Genellikle yak?n gzl? takan birisi kar??dakine bakmak iin gzl?n ?karmaktansa zerinden bakmay? tercih eder. Kar??daki kim olursa olsun kendini yarg?lan?yor veya inceleniyor gibi hisseder. Dinleyici ka?n?lmaz olarak bu bak??a kar??l?k kol ve bacaklar?n? kavu?turup olumsuz bir tav?r tak?naca??ndan gzlklerin zerinden bakmak bedeli yksek bir hata olabilir.

  Gzlk takanlar konu?urken gzlklerini ?karmal? ve dinlerken geri takmal?d?rlar. Bu sadece kar??dakinin rahatlamas?na neden olmakla kalmaz ayn? zamanda gzlk takan?n konu?man?n kontroln ele almas?n? da sa?lar. Dinleyici gzlkler olmad???nda konu?may? kesmemesi gerekti?ini ve tak?ld???nda da konu?maya ba?lamas? gerekti?ini abucak ?renir.

  El, Kol ve Avular

  A?kl?k ve Drstlk

  Tarih boyunca a?k avu gerek, drstlk, sadakat ve teslimiyetle ba?da?t?r?lm??t?r. Pek ok yemin el kalbin zerindeyken edilirken mahkemelerde tan?kl?k ederken avu havada tutulur. ?ncil sol elde tutulurken sa? avu da mahkeme yelerinin grebilece?i ?ekilde yukar?da tutulur.

  Gndelik kar??la?malarda insanlar iki temel avu konumunu kullan?rlar. Birincisinde avu yukar? dnktr ve yiyecek veya para dilenen dilencinin tipik hareketidir. ?kinci harekette ise avu sanki bir ?eyi tutuyor veya k?s?tl?yormu?as?na a?a??ya dnktr.

  Birinin a?k ve drst olup olmad???n? anlaman?n en anlaml? yollar?ndan biri avu hareketlerine bakmakt?r. Nas?l bir kpek teslimiyet veya yenilgiyi belirtmek iin boynunu gsterirse insan denen hayvan da ayn? tav?r veya duyguyu belirtmek iin avular?n? kullan?r. rne?in, insanlar tamamen a?k veya drst olmak istediklerinde her iki avular?n? da kar??lar?ndaki insana a?k tutarak Sana kar?? tamamen drst olaca??m gibi bir ?eyler sylerler (?ekil 16).

  Birisi a?lmaya veya gere?i sylemeye ba?lad???nda avular?n?n tamam?n? veya bir k?sm?n? kar??s?ndakine amaya ba?lar. Vcut dilinin o?u ?eleri gibi bu da tamamen bilinsiz olarak yap?lan ve sizde kar??dakinin do?ruyu syledi?i hissini uyand?ran bir harekettir.

  Bir ocuk yalan syledi?inde veya bir ?eyi gizledi?inde avular?n? arkas?na saklar. Benzer ?ekilde arkada?lar?yla d??ar?da bir gece geirdikten sonra nerede oldu?unu sylemek istemeyen bir erkek de nerede oldu?unu a?klamaya al???rken avular?n? ya ceplerine saklayacak ya da kollar?n? kavu?turacakt?r. Bylece gizledi?i avular?ndan kar?s? do?ruyu sylemedi?i hissine kap?lacakt?r.

  Pazarlamac?lara, m?teri sat?lan mal? neden alamayaca??n? anlat?rken onun avular?na bakmalar? ?retilir. Gerek nedenler sadece avular a?ktayken sylenir.

  ?ekil 16 Sana kar?? tamamen drst olaca??m.
  A??z Koruyucu

  A??z koruyucu bir ocu?ununki kadar kolay anla??l?r olan ok az yeti?kin hareketinden biridir.Beyin bilinalt?ndan sylenen yalan dolu szleri bast?rmaya al???rken el a?z? rter ve ba?parmak da yana?a bast?r?l?r. Bazen bu hareket a?z?n zerine getirilen birka parmak veya hatta kapal? bir yumruktan ibaret olabilir ama anlam? ayn? kal?r. A?z? koruma hareketinin bu blmde daha sonra bahsedilecek olan de?erlendirme hareketleriyle kar??t?r?lmamas? gerekir.

  ?ekil 54 A??z Koruyucu

  o?u kimse sahte bir ksrkle a?z? koruma hareketini saklamaya al???rlar. Gangster veya sulu roln oynad??? durumlarda rahmetli Hu?nphrey Bogart da di?er gangsterlerle yapacaklar? i?i tart???rken veya polis taraf?ndan sorguya ekilirken drst olmad???n? szel olmayan ?ekillerde gstermek iin bu hareketi kullan?rd?.

  Konu?an ki?i bu hareketi kullan?yorsa bu yalan syledi?i anlam?na gelmektedir. Ancak bu hareketi siz konu?uyorken yap?yorsa bu da sizin yalan syledi?inizi d?nd? anlam?na gelir! Kalabal?k nnde konu?ma yapan birisinin ba??na gelebilecek en rahats?z edici ?eylerden biri konu?mas? s?ras?nda dinleyicilerinin bu hareketi yapmas?d?r.

  Kk bir dinleyici toplulu?u veya samimi bir ortam olmas? durumunda sunu? veya konu?may? keserek Sylediklerim konusunda yorumlar? olan var m?? diye sormak ak?ll?c? olur. Bu da dinleyicilerin itirazlar?n?n a??a ?kar?larak size kendinizi temize ?karma ve sorulara cevap verme ?ans? verir.

  Avu Gc

  En az fark edilen ama en gl szel olmayan i?aretlerden bir tanesini avcumuzla yapar?z. Do?ru kullan?ld???nda avu gc kullan?c?ya bir otorite ve di?erlerinin zerinde sessiz bir iktidar sa?lar.

  tane temel avula kumanda hareketi vard?r: avu yukar?ya bak?yor, avu a?a??ya bak?yor ve avu kapal? parmak ilerde konumu. konumun farklar?n? ?u rnekle gsterebiliriz: birisinden bir kutuyu kald?r?p ayn? odadaki ba?ka bir yere ta??mas?n? istedi?inizi varsayal?m. Ayn? ses tonu, ayn? szckler ve ayn? yz ifadesini kulland???n?z? ama sadece avu konumunuzu de?i?tirdi?inizi varsayal?m.

  Avc?m yukar? bakmas? sokaktaki dilencinin dilenme hareketini and?ran ?ekilde edilgin ve tehdit etmeyen bir harekettir. Kutuyu ta??mas? istenen ki?i bu iste?in bask?s?n? hissetmeyecek ve normal ast/st ili?kisinde bu talebin kendisini tehdit etti?ini d?nmeyecektir.

  Avu a?a?? do?ru evrildi?inde an?nda daha otoriter olursunuz. ?stekte bulundu?unuz ki?i kutuyu kald?rmas? iin bir emir verdi?iniz hissine kap?l?r ve onunla ili?kinize ba?l? olarak size tepki duyabilir. rne?in, istekte bulundu?unuz ki?i sizinle e?it statde bulunan bir i? arkada??n?zsa avcun??z a?a??ya bakarak yapt???n?z iste?i reddedebilir ve iste?inizi avcumuz yukar? bakarak belirtti?inizde gerekle?tirmesi daha olas?d?r. ?stekte bulundu?unuz ki?i ast?n?zsa kullanmak iin yeterli otoriteye sahip oldu?unuzdan avcun a?a?? bakt??? hareketiniz kabul edilebilir.

  ?ekil 19da avu yumruk ?eklinde kapal?d?r ve ileriye uzat?lan parmak konu?an?n dinleyicisini figratif olarak dvd? sembolik bir copa dn?r. ?leriye uzat?lan parmak zellikle konu?ma temposuna gre hareket ettirildi?inde bir konu?mac?n?n konu?urken kullanabilece?i en rahats?z edici hareketlerden biridir. Parma??n?z? ileriye uzatma al??kanl???n?z varsa avcun yukar? ve a?a?? bakt??? konumlar? deneyin. Daha rahat bir yakla??m olu?turdu?unuzu ve insanlar zerinde daha olumlu bir etkiniz oldu?unu greceksiniz.

  ?ekil 19 Sald?rgan avu konumu
  Ba?parma?? Parma?a Srtme

  Ba?parma??n parmak ular?na veya i?aret parma??na srtlmesi genellikle bir para bekleme hareketi olarak kullan?l?r. Genellikle ba?parmaklar?n? parmaklar?na srterek m?terilerine Size %40 indirim neriyorum diyen sat?c?lar veya ba?parma??n? i?aret parma??na srterek arkada??na Bana on milyon bor ver diyen birisi taraf?ndan kullan?l?r. Bu hareketin profesyonel birisi taraf?ndan m?terileriyle ili?ki s?ras?nda kullan?lmamas? gerekti?i a?kt?r.

  Boyun Ka??ma

  Bu durumda yaz? yazarken kullan?lan elin i?aret parma?? kulak memesinin alt?n? veya boynun yan taraf?n? ka??r. Bu hareketle ilgili gzlemlerimiz ilgin bir durumu ortaya koymu?tur: ka??ma i?lemi yakla??k be? kez yap?l?r. Ka??ma say?s?n?n be?ten az veya fazla oldu?u ok ender grlr. Bu hareket bir tr ?phe veya emin olmama i?areti olup Sana kat?ld???mdan emin de?ilim diyen ki?iye zg olan bir harekettir. Szel dille eli?ti?inde, rne?in ki?i bu hareketi yaparken Kendini nas?l hissetti?ini anl?yorum diyorsa zellikle dikkat eker.

  (Solda) ?ekil 58 Ense Ka??ma
  (Sa?da) ?ekil 59 Yaka eki?tirme
  Burna Dokunma

  znde burna dokunma a??z koruma hareketinin daha sofistike ve daha belirsiz ?ekilde yap?lm?? bir halidir. Parma??n burnun alt?n?n hafife birka kere srtlmesinden olu?abilece?i gibi h?zl? ve neredeyse fark edilemeyecek tek bir dokunu?tan da olu?abilir.

  ?ekil 55 Burna dokunma

  Burna dokunma hareketinin kayna??yla ilgili bir a?klama olumsuz d?nce akla gelince bilinalt?n?n ele a?z? kapatma talimat?n? verdi?i ama son anda belli etmemek iin elin yzden uzakla?maya al??arak sonuta abuk bir burna dokunma hareketine dn?t? yolundad?r.

  Ba?ka bir a?klama ise yalan sylemenin burundaki hassas sinir ular?n?n ka??nmas?na yol at??? ve srtme hareketinin de bu hissin nne gemek iin yap?ld???d?r. Peki ya sadece adam?n burnu ka??n?yorsa? diye s?k s?k sorulur. ?nsanlardaki burun ka??nmas? genellikle burna dokunma hareketinin hafif dokunu?lar?ndan ok farkl? bari/ bir srtme veya ka??ma hareketiyle geer. A?z? koruma hareketi gibi hem yalan syleyen konu?mac? hem de kar??dakinin yalan syledi?ini d?nen dinleyici taraf?ndan kullan?labilir.

  Dzenleme / Derleme: kisiselbasari
  Kaynak: maximumbilgi

 • PROF?L - TEMEL B?LG?LER

  ?
  hikimseye milliyetilik,dindarl?k,namusluluk,okbilmi?lik gibi bi?eyler isbat etmeye niyetim yok... :)

  2 ANKET?M DAHA VARDI AMA NETLOG PA?A 2 DEN FAZLA ANKETE ?Z?N VERM?YOR !

  Trke yi toplum olarak nas?l korur ve geli?tiririz ?

  0% ?ngilizce,Arapa,Latince ... gibi dillerden tamamen koruyarak (0)
  0% Divanda,dergahta,bargahta Trke den gayr? dil konu?mayarak (0)
  0% X,Q,W gibi alfabemizde olmayan harflere cephe alarak (0)
  0% Lehe,?ive,A??z gibi yak?n ses ayn? mana kelime kavramlar? yerlerine oturtarak (0)
  0% Hepsi (0)

  A?a??daki kelimelerden hangisi hakk?nda EN AZ B?LG? sahipsiniz veya hakk?nda en kk bir duyumunuz yok ?

  0% ?LLUM?NAT? (0)
  0% B?LDERBERG (0)
  0% SEBATA?ZM (0)
  0% TAPINAK ?VALYELER? (0)
  0% OPUS DE? (0)

  MEVLANA ( mesnevi ) den :
  hi fil grmemi? 5 adam? karanl?k bi odaya...demi?ler "dokunun ve fili tarif edin...filin di?ine dokunan "fil byk bi kemiktir" demi?"...hortumuna dokunan "fil byk bi hortumdur" demi?...bacaklar?na dokunan "fil byk bi a?at?r demi?"...kulaklar?na dokunan "fil byk bi yelpazedir " demi?...gvdesine dokunan "fil byk bi duvard?r demi?"...
  yine mevlanan?n deyimiyle "herkes kapasitesi kadar anlay?p,yorumlam??..."
  KEND?M? EKS?K VEYA YANLI? ANLATMA R?SK?N?DE GZNNDE BULUNDURURSAK
  ..................
  en gzeli yaz??arak ba?layal?m tan??maya

  B?ZE DOST OLAN YUNUS D?YE , D?MAN OLAN YAVUZ D?YE TANIR...

  GNL NE KAHVE ?STER NE KAHVEHANE
  GNL MUHABBET ?STER , GER?S? BAHANE

  vatan,millet,din,devlet,bayrak...
  tavizi yok bu de?erlerin...insan a?a??l?k i?lere bula?sada bunlardan gev?emez
  at,avrat,pusat...kutsald?r bizde
  biraz ar?zal? biraz konyal?y?m
  trk'm,trkym,trkeciyim(bu sanal alemde trkeyi ne kadar koruyabilirsek)
  k?z?lderililer,
  beden dili,
  beyin kontrol,
  illuminati,
  sebataizm,
  taekwondo,
  futbol(seyretmek de?il oynamak)
  pingpong,
  karakalem ve ya?l?boya resim
  excel pro?ram
  .
  .

  BARI? MANO // ADEMO?LU - HAVVAKIZI
  Adem babayla Havva anadan bu yana
  ok ?eyler sylendi sevda zerine
  Say?s?z trkler yap?ld? Leyla ile Mecnun Ferhat ile ?irin
  Hepside dertli ayr?l?klarla biten ?zd?rap gzya?? dolu
  Hani karabasan gibi insan?n dnyas?n? karartan s?k?nt?l? ?eylerdi
  Bugn Bar?? karde?iniz sizlere yeni bir trk syleyecek
  nk Bar?? grd ki YERYZNDE EN BYK GEREK
  ADEM O?LU KIZGIN FIRIN HAVVA KIZI MERC?MEK

  K?z dedi?in nazl? olur erkek ise mangal yrek
  Er ki?inin yan?nda hatun gerek
  K?z dedi?in nazl? olur erkek ise mangal yrek
  Er ki?inin yan?nda hatun gerek
  Adem o?lu k?zg?n f?r?n Havva k?z? mercimek

  K?z olmazsa er ki?i kolsuz kanats?z demek
  Davulu dengi dengine vurmak gerek
  K?z olmazsa er ki?i kolsuz kanats?z demek
  Davulu dengi dengine vurmak gerek
  Adem o?lu k?zg?n f?r?n Havva k?z? mercimek

  Adem o?lu k?zg?n f?r?n Havva k?z? mercimek
  Mercimek f?r?n yan yana fazla sze ne gerek
  Deli gnl sevdi mi istemez yorgan d?ek
  Adem o?lu k?zg?n f?r?n Havva k?z? mercimek

  Kimi zeytin peynir yer kimi baklava brek
  Kimine saray dar gelir kimine bir oda gerek
  ?ki gz bir kulbe yeter Havva k?z?na
  Adem o?lu kalender yiyece?i bir lokma ekmek
  Adem o?lu k?zg?n f?r?n Havva k?z? mercimek

  Tanr? byle buyurmu? dnya byle kurulmu?
  Her Adem o?luna bir Havva nasip olmu?
  Tanr? byle buyurmu? dnya byle kurulmu?
  Her Adem o?luna bir Havva nasip olmu?
  Yedi iklim drt ku?ak inanmazsan gitte bak
  Nuh'un gemisinde bile f?r?n mercimek dolmu?
  Adem o?lu k?zg?n f?r?n Havva k?z? mercimek

  beklenen
  NE HASTA BEKLER SABAHI
  NE TAZE LY MEZAR
  NE DE ?EYTAN B?R GNAHI
  SEN? BEKLED???M KADAR........

  GET? ?STEMEM GELMEN?
  YOKLU?UNDA BULDUM SEN?
  BIRAK VEHM?MDE GLGEN?
  "GELME ARTIK NEYE YARAR" .......

  E S K ? B ? R T A P I N A K Y A Z I T I

  Grlt pat?rt?n?n ortas?nda skunetle dola?, sessizli?in iinde huzur buldu?unu unutma. Ba?ka trl davranmak a?ka gerekmedike herkesle dost olmaya al??. Sana bir ktlk yap?ld???nda verebilece?in en byk cevap unutmak olsun. Ba???la ve unut. Ama kimseye teslim olma. ?ten ol; tela?s?z, k?sa ve a?k seik konu?. Ba?kalar?na da kulak ver, aptal ve cahil olduklar? zaman bile dinle onlar?; nk herkesin yks vard?r. Yaln?z planlar?n?n de?il ba?ar?lar?n?n da tad?n? ?karmaya al??. ??inle, ne kadar kk olursa olsun, ilgilen, hayattaki dayana??n odur. Sevece?in bir i? seersen ya?am?nda bir an bile olsun yorulmu? olmazs?n. ??ini yle seveceksin ki, ba?ar?lar?n bedenini ve yre?ini glendirirken, verdiklerinle yepyeni hayatlar ba?latm?? olacaks?n. Oldu?un gibi grn ve grnd?n gibi ol, sevmedi?in zaman sever gibi yapma. evrene nerilerde bulun ama hkmetme, insanlar? yarg?larsan onlar? sevmeye zaman?n kalmaz. Unutma ki insanl???n yzy?llard?r ?rendikleri sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum tanesinden daha fazla de?ildir. A?ka sak?n burun k?v?rma; o l ortas?ndaki yemye?il bir vahad?r. O baheye lay?k bir bah?van olmak iin her bitkinin srekli bir bak?ma ihtiyac? oldu?unu unutma. Kaybetmeyi ahlaks?z bir kazanca tercih et. ?lkinin ac?s? bir an tekinin vicdan azab? bir mr boyu srer. Baz? idealler o kadar de?erlidir ki o yolda ma?lup olman bile bir zafer say?l?r. Bu dnyada b?rakaca??n en byk miras drstlktr. Y?llar?n gemesine fkelenme, genli?e yak??an ?eyleri glmseyerek teslim et gemi?e. Yapamayaca??n ?eylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rzgar?n ynn de?i?tiremedi?in zaman yelkenlerini rzgara gre ayarla, nk dnya kar??la?t???n f?rt?nalarla de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir. Ara s?ra isyana ynelecek olursan hat?rla ki evreni yarg?lamak imkans?zd?r. Onun iin kavgalar?n? srdrrken bile kendi kendinle bar?? iinde ol. Hat?rlar m?s?n do?du?un zamanlar?, sen a?larken herkes sevinle gl?yordu. yle bir mr geir ki herkes a?las?n ld?nde,sen mutlaka glmse. Grmeye al?? ki btn pisli?ine ve kalle?li?ine ra?men dnya yinede insano?lunun biricik gzel mekan?d?r.

  E ? E R ! . . .

  E?ER, btn etraf?ndakiler ?a??r?p kabahati sana att?klar? zaman,
  sen ak?l ve so?ukkanl?l???n? muhafaza edebilirsen,

  E?ER, sana kimse inanmazken bile, sen kendine gvenir ve on-
  lar?n inanmad?klar?n? bile ho? grebilirsen,

  E?ER, bekleyebilir ve beklemekten yorulmazsan; yahut iftiraya
  u?rarda sen iftira ile mukabelede bulunmazsan; yahut garaza tahamml
  ederde sen garazkar olmazsan ve ?ikayet edip konu?mazsan,

  E?ER, hayal edebilir ve gayelerini yaln?zca d?ncede b?rakma-
  maya al???rsan,

  E?ER, felaketle saadeti bir tutabilir, bu iki hilekar? ayn? ?ekilde
  kar??layabilirsen,

  E?ER, gerek olan szlerin,ahmaklar? aldatmak iin alaklar ta-
  raf?ndan de?i?tirildi?ini duyarda katlanabilirsen; yahut btn mrn
  u?runa harcad???n ?eylerin y?k?ld???n? grrde hemen ko?up yorgun
  arg?n ellerinle onu tekrar yapabilirsen,

  E?ER, btn var?n? bir y???n yap?pta gere?inde onu tek bir gaye
  u?runa feda edebilir ve zarar?n hakk?nda hibir sz etmeden yeniden
  ba?layabilirsen,

  E?ER, derman? oktan tkenmi? kalp ve sinirlerine bir emirle
  yeniden g verebilirsen ve sana mukavemet et diyen iradenden
  ba?ka hi bir ?eyin kalmad??? zaman ayakta kalabilirsen,

  E?ER, ayak tak?m? ile gr?r yinede faziletini koruyabilirsen,
  yahut krallarla dola?t???n halde gururlan?p benli?inden kaybetmezsen,

  E?ER, ne d?manlar?n?n ne de dostlar?n?n sz seni incitmezse ,

  E?ER, her?eye nem verir fakat kimseye oldu?undan fazla de-
  ?er vermezsen,

  E?ER, her dakikan?n 60 saniyesini de?erince kullanabilirsen,

  ??TE; O ZAMAN DNYADA, ??NDEK? HER?EYDE

  SEN?N OLUR VE HATTA DAHA DA FAZLASI,

  A D A M O L U R S U N O ? L U M...

  DAHA ?Y? NASIL ALI?ILIR ?

  1. Her seferinde bir tek i? yap
  2. Problemin ne oldu?unu bil
  3. Dinlemeyi ?ren
  4. Soru sormay? ?ren
  5. Mant?kl?y? mant?ks?zdan ay?r
  6. De?i?ikli?i ka?n?lmaz olarak kabul et
  7. Hatalar? kabul et
  8. Basit konu?
  9. Sakin ol ve Glmse

  EK?P ALI?MASINDA CEHENNEML?K GNAHLAR

  1. Bu benim sorunum de?il
  2. Birde onlar?n i?iylemi u?ra?aca??z
  3. Bu i?in byle olmayaca??n? sylemi?tim
  4. Ben demedim mi
  5. stne vazife olmayan i?lere burnunu sokma
  6. Oylama yapal?m
  7. Ben ne sylyorsam onu yap, fazla soru sorma
  8. Esas i?

  E R T U ? R U L G A Z ?' N?N O S M A N G A Z ?' YE N A S ? H A T ?

  Bak O?ul !

  Beni k?r , ?eyh Edebali' yi k?rma

  O bizim boyumuzun ?????d?r.

  Terazisi dirhem ?a?maz.

  Bana kar?? gel , ona kar?? gelme

  Bana kar?? gelirsen zlr , incinirim

  Ona kar?? gelirsen gzlerim sana bakmaz;

  Baksada grmez olur.

  Szmz Edebali iin de?il sence?iz iindir

  Bu dediklerimi vasiyetim say..................

  BE? ?EY GNL LDRR

  1 - ok yemek

  2 - ok uyumak

  3 - ok konu?mak

  4 - ok glmek

  5 - R?z?k iin ok endi?e etmek

  BE? ?EY KALB? KARARTIR

  1 - Gnah zerine gnah i?lemek

  2 - Tok iken yemek yemek

  3 - Zulmle mal y??mak

  4 - Namaz? tehir etmek

  5 - Sol elle yemek-imek

  BE? ?EY KALB? PARLATIR

  1 - ?hlas suresini ok okumak

  2 - Az yemek

  3 - ?lim meclislerinde bulunmak

  4 - Az pi?mi? ekmek yemek

  5 - Gece namaz k?lmak

  BE? ?EY GZN NURUNU ARTIRIR

  1 - Kabe'yi Muazzama' ya bakmak

  2 - Kur-an'? Kerim'e bakmak

  3 - Anne-baban?n yzne bakmak

  4 - Alimin yzne bakmak

  5 - Akar suya bakmak

  E S N A F S Z L E R ?......... :)

  ***** Tarlada ekinim var deme ambara girmeyince

  Hay?rl? evlad?m var deme el koynuna girmeyince

  Sad?k bir dostum var deme ba??na bir hal gelmeyince

  Vefakar kar?m var deme yok gn grmeyince

  ***** A?ustos'tan sonra ekilen dar?dan

  ??inin ba??na ge giden ay?dan

  Bal vermeyen ar?dan

  Kocas?ndan sonra kalkan kar?dan

  Haram kazan?lan paradan

  K i m s e h a y ? r g r m e z.

  ***** Zengini fakir eden hay?rs?z evlat

  Memuru ve Tccar? fakir eden ssl avrat

  Fakiri fakir eden kuru inatt?r.

  ok ac?ma ; ac?nacak hale gelirsin...!

  ***** Beyaz karay? , sinek yaray? , zengin paray? sever

  Yemek tuzu , l suyu , maymun muzu sever

  rdek kaz? , gzel naz? , a??k saz? sever

  Ana ocu?u , oban kuzuyu , yumurta sucu?u sever

  Ocak kz , kirpik gz , ozan sz sever

  Garip s?lay? , yi?it halay? , tencere kalay? sever

  Davul zurnay? , avc? turnay? , deve hurmay? sever

  Alim kelini , cmert elini , cimri dilini sever

  l ya?muru , izme amuru , oklava hamuru sever

  Tembel yatmay? , geveze atmay? , pazarc? satmay? sever

  ?i?e t?pay? , kalem ka??d? , e?ek sopay? sever

  Ebe bebe?i , kahve dibe?i , engi gbe?i sever

  Memur masay? , ermi? asay? , hakim yasay? sever

  Haylaz dveni , dalkavuk veni , hergele sveni sever

  Sarho? dostunu , ay? postunu , ya?l? bastonu sever

  Hatip laf? , sulu aff? , a?kgz saf? sever

  Orman am? , kedi dam? , i?i zamm? sever

  Mektup pulu , zampara dulu , ALLAH kulu sever

  5 ?EY?N KIYMET?N? B?L

  1... lmeden nce ya?am?n

  2... Hasta olmadan nce s?hhatin

  3... Fakirlikten nce zenginli?in

  4... Me?guliyetten nce bo? vaktin

  5... Ya?l?l?ktan nce genli?in

  ?EYH EDEBALI 'NIN OSMAN BEY'E NAS?HAT?

  O?ul,

  ?nsanlar vard?r, ?afak vaktinde do?ar, ak?am vaktinde lrler.

  Avun o?lum, avun...

  Glsn, kuvvetlisin, ak?ll?s?n, kelaml?s?n...Ama bunlar? nerede, nas?l kullanaca??n? bilmezsen

  fken ve nefsin bir olup akl?n? yener. Sabah rzgarlar?nda savrulur gidersin.

  Daima sab?rl?, sebatli ve iradene sahip olas?n.

  Dnya senin gzlerinin grd? gibi byk de?ildir.

  Btn fethedilmemi? gizemler, bilinmeyenler, grlmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle

  gn ?????na ?kacakt?r.

  Anan? atan? say. Bereket byklerle beraberdir.

  Bu dnya da inanc?n? kaybedersen ye?ilken orak olur, llere dnersin. A?kszl ol.

  Her sz stne alma. Grdn syleme, bildin bilme.

  Sevildi?in yere s?k gidip gelme. ?tibar?n kalkar, muhabbet olmaz.

  ki?iye ac? : Cahiller aras?ndaki alimlere, zenginken fakir d?ene, hat?rl? iken itibar?n?

  kaybedene.

  Unutma ki yksek yer tutanlar a?a??dakiler kadar emniyette de?ildir.

  Hakl? oldu?un mcadeleden korkma. Bilesin ki at?n iyisine doru, yi?idin iyisine deli derler.

 • bayrak

  Trk Bayra??n?n Sembol ve Manas?

  Bayrak szc?nn asl?, "batrak"t?r. Bat?raktan yani bat?rmaktan gelir. Eski Trkler'de topra?a saplanan, "bat?r?lan" m?zra??n zerine hanedanl??? temsil eden renklerde kuma?lar, ipler vb. as?l?rd?. M?zra??n ucuna da alt?n veya de?erli madenlerden kurt ba?? gibi ka?anl?k alameti tak?l?rd?. "Topra?a bat?r?lan m?zrak" anlam?ndaki bayrak szc?, zamanla " dalgalanan milli simge" ye kaym??t?r.

  Osmanl? Devleti'nden nceki Anadolu Trk devletlerinde kullan?lan bayrak renk ve sembolleri hakk?nda yeterli bir bilgi yoktur.Trk Bayra??'n? ilk olarak Anadolu Seluklu hkmdar? G?yaseddin Mes'd taraf?ndan Osman Bey'e gnderilen ak renkli sancak olarak grrz.15. yzy?ldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim dnemindeki ald?ran Sava??'nda ise ye?il bayrak kullan?lmaya ba?lanm??t?r.Trk Bayra??'na en yak?n ?ekil ise III. Selim dneminde rastlan?r.Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz k?eli y?ld?z kullan?lm??t?r. Y?ld?z?n be? k?eli halinde kullan?lmas? ise 1842 y?l?nda Abdlmecit dnemine denk gelir.Saltanat?n kald?r?lmas? zerine 29 May?s 1936 tarihinde ?kart?lan 2994 say?l? kanunla Trk Bayra??'n?n ?ekli ve lleri kesin bir ?ekilde tesbit edilmi?tir.28 temmuz 1937 tarihli 27175 sayili Trk Bayra?? nizamnamesi kararnamesi ile de Trk Bayra??'n?n kullan?l??? dzenlenmi?tir.

  Bir gr?e gre,Trk Bayra??ndaki k?rm?z? renk eski Trk geleneklerine gre egemenli?i anlat?r.Beyaz renk g,ululuk,adalet ve temizli?i ifade etmektedir.
  Ba?ka bir gr?e gre, Trk Bayra??ndaki hilal "?slamiyeti"; y?ld?z ise "Trkl?" temsil eder. K?rm?z? renk ise topra?a kar??an "kan"? temsil etmektedir.
  Ba?ka bir gr?e gre, Ay-y?ld?z Orta Asya'dan gelen "Trkl?", k?rm?z? zemin ise "vatan?" temsil etmektedir.
  Ba?ka bir gr?e gre; Osmanl? devleti bayra??n?n de?i?tirilmi? bir versiyonudur.
  Ba?ka bir gr?e gre; Ay ve yildizin sava?ta dklen Trk askerlerinin kanina yansimadir
  Ba?ka bir gr?e gre; yar?m ay "yenilenme" yi, y?ld?z "Trkl?" temsil etmektedir.
  Ba?ka bir gr?e gre; yar?m ay "Trkl?n sembolu, y?ld?z ise bat?ya a?lmakt?r.
  Ba?ka bir gr?e gre; hilal islam?n, y?ld?z ise peygamberimiz Hz. Muhammed'in semboldr.

  ?=========######==================?
  ?========##########================?
  ?======#############================?
  ?=====##############================?
  ?====#######=======###=============?
  ?====######=========##===##=======?
  ?====######==============###=====?
  ?====#####==============######===?
  ?====#####=============#######====?
  ?====#####============#######======?
  ?====#####==============######=======?-
  ?====#####===============######======?-
  ?====######==============###==##=====?-
  ?=====######========#====##=========?
  ?======#######====###==============?
  ?========############===============?
  ?=========##########==================-
  ?===========######=====================- =?

 • 11 eyll - belgesel film adresleri

  NO ?NTERNET ADRES?
  1 http://www.youtube.com/watch?v=OuzYOWwaG_k
  2 http://www.youtube.com/watch?v=rjIihOn-rIU&amp...
  3 http://www.youtube.com/watch?v=o-8XVu-OBGU&amp...
  4 http://www.youtube.com/watch?v=vKT15EDk7sA&amp...
  5 http://www.youtube.com/watch?v=4KzoDQ8Hsr4&amp...
  6 http://www.youtube.com/watch?v=3hOnPVWoHFs&amp...
  7 http://www.youtube.com/watch?v=QtL976SQe-M&amp...
  8 http://www.youtube.com/watch?v=iG2iix3N8OE&amp...
  9 http://www.youtube.com/watch?v=IEh6ZPfMpuI&amp...

 • mevlana - konular devam

  Mevlana Mo?ollar?n ajan? m?yd??

  a?lar?n?n dev ismi: Mevlana Celaleddin (solda), Nasreddin Hoca (ortada) ve Hac? Bekta?-? Veli, Anadolu'da ayn? dnemlerde ya?am?? nl isim. Mevlana, Hoca ve Hac? Bekta?'?n ili?kileri hakk?nda retilen speklasyonlar?n arkas? hi gelmiyor.
  Hz. Mevlana'n?n ad? katliamlarla an?lan Mo?ollara para kar??l??? ajanl?k yapt???, bu nedenle d?manl?k besledi?i Nasreddin Hoca'y? ve hatta istilac?lara kar?? direnen z o?lunu ldrtt? dedikodusu son gnlerde yeni ba?tan gndeme getiriliyor
  04/12/2005 (3356 ki?i okudu)
  AVN? ZGREL (E-mektup | Ar?ivi)
  Mevlana Celadeddin-i Rumi Mo?ol ajan?yd?! Bu iddia yeni de?il. Y?llard?r akademik evrede yaz?l?r izilir. zellikle de her sene bu hengame '?eb-i Aruz'a denk getirilir. Keza en ba?ta, 'Gel yine gel... Ne olursan gel...' m?sras?yla herkesin haf?zas?na kaz?nan dizeler olmak zere pek ok ?iirin asl?nda Hz. Mevlana'ya ait olmad??? da dahil edilebilir bu furyaya...
  Son tart??may? ba?latan ki?i Seluk niversitesi'nin tarih hocalar?ndan Prof. Mikail Bayram.
  teden beri bu yndeki de?erlendirmelerin bayraktarl???n? yapmas?yla tan?d???m?z Bayram, 'Sosyal ve Siyasal Boyutlar?yla Ahi Evren-Mevlana Mcadelesi' adl? kitab?nda, "Mevlana'n?n Mo?ollar taraf?ndan bu hizmetine kar??l?k maa?a ba?land???n?, istilac?lardan yana tav?r ald???n?, buna kar?? ?kan herkese ve zellikle de Ahi ?eyhlerine hakaretler edip Mo?ollara direnen kuvvetler saf?nda bulunan Nasreddin Hoca'y? ve daha tesi z o?lu Alaaddin elebi'yi ldrtt?" iddias?na yer verdi.
  Baycu y?l?
  Prof. Mikail Bayram'?n Mevlana'n?n felsefesine ve olu?mas?n? istedi?i ?slam anlay???na muhalif oldu?unu biliyoruz.
  Daha nce kat?ld??? bir televizyon program?nda Mevlana'y?, "Emperyalizme yatk?n insan yeti?tirmekle grevli ?ran tasavvuf anlay???n?n temsilcisi oldu?unu, gnmzde de bu zelli?i dolay?s?yla Bat? taraf?ndan el stnde tutuldu?unu sylemi?, onun fikirlerinin nihai olarak Anadolu'nun smrgele?tirilmesinden ba?ka bir amaca hizmet etmeyece?ini, dolay?s?yla da zararl? oldu?unu" iddia etmi?ti. Hatta Hz. Mevlana'n?n gerekte H?ristiyan d?ncesinden kaynaklanan gnmzde Nasturilerin de benimsedi?i 'Hulul' inanc?na yani Allah'?n insana hulul edebilece?i inanc?na, sahip olanlar?n kmelendi?i 'Hululiye Mezhebi'ne mensup oldu?unu, ?ems-i Tebrizi'nin de Kalenderi tarikat?na ba?l? bir ?eyh oldu?unu sylemi?ti.
  Delil olarak da Mevlana'n?n Trkmen (Alevi) ?eyhleri aleyhine mesela Hac? Bekta?-? Veli aleyhine beyanlar?na, ?bni Bibi ba?ta olmak zere dnemin yazarlar?ndan nakilleri sunuyor.
  Gz ard? edilen tablo
  Gelelim i?in gere?ine ve Bayram'?n bence bilerek gz ard? etti?i tarih tablosuna.
  Hz. Mevlana, Hac? Bekta?-? Veli ve Nasreddin Hoca a?da?t?r. Bu dnem Anadolu'da Seluklu hkimiyeti vard?r. Ve sultan olarak tahtta G?yaseddin Keyhsrev oturmaktad?r. Ancak Keyhsrev tahta Anadolu birli?ini sa?layan ve Seluklu kudretini hkim k?lan babas? Aleaddin Keykubat'? zehirletip ldrterek ?km?? bir hkmdard?r. Ve onun saltanat y?llar?nda ad?na ister bela deyin ister siyasi zlme, Anadolu kan glne dnd. nl Babai ?syan?'ndan sz ediyorum... Prof. Bayram'?n ele?tirdi?i iin yklendi?i Mevlana, Konya'da devletin sars?lmamas? iin Keyhsrev'i adam gibi hkmdarl?k etmesi iin uyar?rken kimi Ahi ?eyhleri ve 'Baba'lar Seluklu'ya kar?? Baba Resul'n liderli?inde Anadolu tarihinin en byk isyan?n? ba?latm??, Seluklu ordusuna kar?? son arp??maya kadar pe? pe?e zafer kazanm??lard?.
  Bu dnemde isyana kar??mama basiretini gsteren Hac? Bekta?-? Veli'nin akl? ve birli?i temsil etmesinden dolay? herkesin etraf?nda kenetlendi?i Mevlana'ya mektup yazd??? ve mridi ?eyh ?shak'la gnderdi?i bilinir. O mektupta, "Btn bykler ve kkler yan?nda toplan?yor; ne yap?yorsun ve ne istiyorsun" diye soran Hac? Bekta?-? Veli'ye Mevlana ?u cevab? veriyor: "E?er hakikati buldunsa gzel, sus!.. Bulmad?nsa neden dnyay? grltye veriyorsunuz?"
  Ayn? dnem Mevlana'n?n mridi Nureddin Caca, grd?, tan?d??? Hac? Bekta?-? Veli'yi Mevlana'ya anlat?rken onun namaz k?lmad???n?, bir gn kendisinin namaz k?lmas? gerekti?inde aptdes almas? iin su getirdi?ini syledikten sonra, "Hac? Bekta? ma?rapay? al?p elime verdi ve dk dedi. Ben dkerken temiz suyun kan haline geldi?ini grdm ve hayret ettim" der. Hac? Bekta?'?n yapt??? gzba?c?l?kt?r asl?nda ve Baba Resul mensuplar?n?n sihirbazl?k hneri edindikleri de bilinir. Mevlana'n?n bunun zerine syledi?i ?udur: "Ke?ki kan? su yapsayd?. Temiz suyu kanla kirletmek hner de?il..."
  Kseda? Sava??
  En nemlisi bu isyan Anadolu s?n?rlar?na dayanm?? ama Seluklu'nun g-kudret sahibi oldu?unu d?nerek sald?rmayan Mo?ollar? harekete geirdi. "Dervi? srs Seluklu ordusunu yenebiliyorsa korkacak bir ?ey kalmam??" dediler ve ilk a??zda Erzurum d?t. Onu Kayseri, Sivas takip etti. Seluklu padi?ah? Keyhsrev neden sonra iki ve kad?n leminden ba??n? kald?r?p ordu toplamay? ak?l etti.
  1243 y?l?n?n 3 Temmuz gn Kseda?'da deneyimli kumandan ve devlet adamlar?n?n uyar?lar?n? bir yana b?rak?p o zamana kadar sava? yz grmemi? e?lence arkada?lar?n?n akl?yla Mo?ol ordusuna kar?? ?kt?. Ve sonuta 80 bin ki?ilik Seluklu ordusu 30 bin ki?ilik Mo?ol ordusuna yenildi. Hem de ne yenilme. Keyhsrev ota??n?, 300 deve yk alt?ndan olu?an hazinesini, haremini, 3000 hayvan? ve her yere yan?nda ta??d??? arslan, pars, leopardan olu?an seyyar y?rt?c? hayvan koleksiyonunu sava? meydan?nda b?rakarak kat?... Bizans kaynaklar? sava? gn Keyhsrev'in sarho? oldu?unu kaydederler. Bu akl? bir kar?? havada Seluklu hkmdar? iin kad?n d?kn deyi?im bo?una de?il. Bizans'? i?gal etmi? olan Latinlerden bir prensesle evlenebilmek iin ?stanbul'daki ba? kumandan Baudouin arac?l???yla Fransa'ya gnderdi?i 5 A?ustos 1243 tarihli mektupta (Kseda? Sava??'ndan sadece bir ay nce) bak?n neler diyor:
  "?ttifak yapabilmemizin ?art? Latin ?mparatoru'nun karde?i prenses Elizabet'in k?z?yla evlenmemdir. Prenses, Konya'da kendi dininde tam bir hrriyete sahip olacak, sarayda kendisine bir ibadethane tahsis edilecektir. Zaten benim annem de (Mahperi Hatun) H?ristiyan olup babam?n sa?l???nda sarayda din ve ibadet serbestisine sahip olarak ya?ad?. Ayr?ca bu evlilik gerekle?ti?i takdirde Seluklu topraklar?nda ya?amakta olan H?ristiyanlar?n Roma kilisesine ba?lanmas?n? sa?layaca??m..."
  Keyhsrev gerekle?meyen bu evlilikten nce alt? kad?nla evlenmi?, ev ok sevdi?ini syledi?i Grc as?ll? e?iyle evlenebilmek iin, "Paralara kendi resmimle birlikte onun da resmini bast?raca??m" taahhdnde bulunmu?tu. Bu szn yerine getirdi de...
  Kseda? yenilgisinden sonra 1243 senesi dnemin tarihilerinin a?z?nda Mo?ol Kumandan? Baycu'nun ad?yla an?ld?. Yani o seneye 'Baycu Y?l?' denildi. Seluklu Devleti Mo?ollarca vergiye ba?land?. Ama hepsinden nemlisi btn bu olup bitenden ders ?karmayan Seluklu'da i sava? ba?lad?. Keyhsrev'in lmnden sonra en by? 11 ya??nda olan o?lu ve onlar?n etraf?nda ayr? ayr? partiler olu?turan brokratlar?n mcadelesi kaplad? ortal???. Bir ara karde? anla?t?r?l?p ayn? anda tahta oturtuldu, sikkelere nn resmi bas?ld?. Nihayetinde Mo?ollar yeniden harekete geip btn Anadolu'da hkimiyetlerini sa?lad?lar.
  Mevlana ne yapt??
  Bu karga?a ve i?gal dneminin sonunda Mevlana'n?n Mo?ollardan yana tav?r ald??? do?ru. ?ayet Mikail Bayram, 'Mevlana Mo?ollar'dan yana tav?r ald? ve buna kar?? ?kanlar? da ele?tirdi' dese hakl? olabilirdi.
  Mevlana'n?n bu tutumunun temel sebebi kaba Mo?ol gcnn Anadolu'nun manevi ortam?nda eriyece?i; aksine giri?imlerin yeni katliamlar ve Anadolu birli?inin bir daha sa?lanmamak zere bozulaca?? inanc?d?r. Nitekim hakl? ?kt?. Mo?ollar grltyle gelmi? olsalar da Anadolu'da eridiler ve tarihe 'Mo?ol ekilmesi' diye bir not d?lmedi.
  Ahi ?eyhleri yanl??? m? savunmu?lard? derseniz elbette de?il. Ba??ms?zl?k ve ?slam inanc?na ba?l?l?klar? Ahi'leri Mo?ollara kar?? direnmeye sevk etti. Ama sonuta Mo?ollar?n yer yer zulme varan bask?yla sa?lad??? dzende, zahiren de olsa muhafaza ettikleri Seluklu'dan Osmanl? Devleti do?du. zerinden sekiz asra yak?n sre getikten sonra bugnn penceresinden Anadolu'ya bak?p, bugnn terminolojisi kullanarak: "Mevlana Mo?ol ajan?yd?" hkmne varmak iin herhalde insaf ve iz'an s?n?rlar?n? hayli zorlamak gerek. Hz. Mevlana'n?n felsefesine gelince bu ayr? bir yaz? konusu. Ama ?u kadar?n? syleyeyim ki Mevlana yak??t?rmalar?n aksine Kur'an ve ehli snnet yolunda bir insand?. Ve kendisine yneltilen ele?tiriler btn tasavvuf erbab?na yneltilen trdendir.

 • mevlana-cevizkabu?u pro?ram?

  27.04.2002 Tarihli "Ceviz Kabu?u" program?na, konuyla ilgisi dolay?s?yla Prof. Dr. Mikail Bayramda kat?ld?. Telefon ba?lant?s? ile yay?na kat?lan ve Mevlana ve Mevlevilik zerine gr?lerini aktaran Bayram, program sunucusunun daha nce hi duymad??? fakat ?KT?BAS okurunun yak?nd??? bildi?i gr?lerini syleyince "k?z?lca k?yamet" koptu. Bu ilgin tart??may? bilgilerinize sunmakta yarar grdk.

  HULK? CEV?ZO?LU- Profesr Doktor Mikail Bayram hatt?m?zda.
  ?yi geceler Say?n Bayram.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- ?yi geceler efendim.

  HULK? CEV?ZO?LU- Buyurunuz, sizin bir bilim adam? olarak gr?lerinizi rica ediyorum; Konya Seluk niversitesi Tarih Blm Ba?kan?s?n?z, buyurun.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Efendim, ncelikle oradaki konu?mac? arkada?lar? selml?yorum ve anlad???m kadar?yla da, bana, daha ok Mevlana ve Mevlana etraf?ndaki olu?umlarla ilgili sorular tevcih ediliyor. Bu mnasebetle ad?mdan sz edildi, onun iin ben bu konuya ynelmek durumunday?m. Tabi, bu konuyu i?lerken de, elbette tarihi olmam hasebiyle tarih olaylarla paralel olarak konuyu izah etmeye al??aca??m. Az nce konu?mac?lar da sylediler, 1243 y?l?nda Mo?ollar Kseda? zaferini kazand?ktan sonra Anadolu'yu istila ettiler. Hatta Erzurum'da, Erzincan'da, Tokat'ta, Sivas'ta, Kayseri'de byk katliamlar yapt?lar, ya?ma hareketleri yapt?lar ve zellikle Tokat'ta, Mo?ol Ordu Komutan? Baycu Noyan Kayseri'yi muhasara etti?i zaman, Kayseri evresinde toplanm?? olan Mo?ol askerleri aras?nda Mevlana'n?n hocas? ?ems-i Tebriz'nin mritleri de mevcut idi. Bunlara Kalenderiler tabir ederler. ?ems-i Tebriz bir Kalenderi dervi?idir, bir Kalenderi ?eyhidir. Hatta bu Kalenderiler, Mo?ollarla birlikte Kayseri surlar?ndan gedik a?p ?ehre girmeye al???yorlard?. Ve ?ehre girdikten sonra da Mo?ollar burada ok byk bir katliam yapt?lar. E?er tarihiler mbal?a etmiyorlarsa, onbinlerle ifade edilen Ahi ve Trkmenler burada katliama tbi tutuldular. Ahiler ve Trkmenler burada katliama tbi tutulurlarken, Mevlana'n?n hocas? olan Kayseri'deki Seyyid Burhaneddin'in, ete?ine paralar, alt?nlar sat?lar. Buradan ?unu demek istiyorum: Kalenderi dervi?ler ve Mevlana'n?n hocalar? olan ki?iler ok daha nceden Mo?ollarla irtibat hlindeydiler ve Mo?ollarla te?riki mesai ediyorlard? ve zellikle de ?ems-i Tebriz ve ?ems-i Tebriz gibi olan baz? ki?ileri de ajan olarak istihdam ediyorlard?. Olay sadece Mevlana'yla s?n?rl? de?il, ?ems-i Tebriz'yi de ajan olarak kullan?yorlard?. ?ems-i Tebriz Mo?ol ajan? idi ve Mo?ol ordular?n?n iindeydi.

  HULK? CEV?ZO?LU- Say?n Bayram, siz kocaman bir niversitenin Tarih Blm Ba?kan?s?n?z.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Evet efendim.

  HULK? CEV?ZO?LU- Tarih bir bilgiyi veriyorsunuz, kayna??n?z? da verin ltfen.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Kayna??n? da vereyim.
  Bak?n, ?bni Bibi, Cavlaki dervi?leri Mo?ollarla birlikte Kayseri surlar?ndan gedik amaya al??t?klar?n? ?bni Bibi syler. Tarih vesikalar? da o zaman yeri geldike syleyeyim. Ve yine Mevlev kaynaklar, Mo?ollar Kayseri'de bu kadar byk bir katliam yapt?ktan sonra Seyyid Burhaneddin'e paralar verdiler ve nitekim Seyyid Burhaneddin'in trbesini de, bu olaydan iki sene sonra Seyyid Burhaneddin vefat etti, Seyyid Burhaneddin'in trbesini de Mo?ollar in?a ettiler.

  HULK? CEV?ZO?LU- ?ems-i Tebriz'nin Mo?ollar?n ajan? oldu?unu sylediniz, onun kayna??n? sormu?tum.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- ?imdi ona gelece?im. ?imdi mademki kayna??n? soruyorsan?z hemen syleyeyim.
  Bak?n, ?ems-i Tebriz'nin "Makalt" diye bir eseri var. ?emsi Tebrizi'nin Makalt'?n? okursan?z, orada birok yerlerde Mo?ollar'la ilgili olarak ?ems-i Tebriz Mo?ollara muhalif olanlarla mcadele etmektedir.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ama, yani bu ajan olmas?n? m? gerektiriyor?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Evet, Mo?ollar?n aleyhinde bulunanlara ?iddetle hakaret ederek onlar? susturmaya al??maktad?r.

  HULK? CEV?ZO?LU- Burada bu mu kayna??n?z?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Evet, budur kayna??m; ama ileride yine kaynaklar?m? syleyece?im. Mevlana'ya gelince kaynaklar? daha detayland?raca??m.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ama yapmay?n; yani bugn de, i?te Avrupa Birli?i konusunda bilim adamlar?, gazeteciler farkl? gr? savunuyor, birbirlerini ele?tiriyorlar, sulayanlar var; o zaman birbirlerini ele?tiren insanlara hep ajan m? diyeceksiniz? Yani, Tarih Blm Ba?kan? bir profesr olarak ?ems-i Tebriz'nin Makalt eserinde Mo?ollara vgler var ve onlara kar?? ?kanlara a??r ele?tiriler var diye, siz buradan yola ?karak bir bilim adam? duyarl?l???yla, sorumlulu?uyla ?ems-i Tebriz'yi ajan olarak m? de?erlendiriyorsunuz? Say?n Bayram...

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- ... Mo?ollar?n ajan?d?r demektir. Nitekim, bir kaynak da syleyeyim size... Te?riigulervah ad?nda bir eserimiz var. Bunu yazan Anadolu'lu bir kad?d?r. O kad?, baz? ?eyhlerin, baz? dervi?lerin, zellikle de Kalenderi dervi?lerin Mo?ollara ajanl?k grevi yapt?klar?n? sylyor. Mesel Barak Baba'y? sylyor, ad?n? vererek, "Bu Kalenderi dervi? Mo?ollar?n ajan?yd?" diyor, "Mahmut Han?n ajan?yd?" diyor.

  HULK? CEV?ZO?LU- Mevlana'ya gelelim; ?ems-i Tebriz'yi konu?uyoruz, onu syleyin.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- ?ems-i Tebriz'yi konu?al?m. ?ems-i Tebriz, Makalt'?nda birok yerlerde, bir yerde de?il birok yerlerde Mo?ollar?n aleyhinde konu?anlar? susturuyor. Mo?ollara alt yap? yapmaya al???yor, Anadolu insan?n? Mo?ollara itaat etmeye a??r?yor. Mevlana da bunu yap?yor.

  HULK? CEV?ZO?LU- Yani buradan ne sonu ?kar ki?..

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Dolay?s?yla, "Mevlana Mo?ol ajan? olamaz" ?rp?n??lar?, bu ?rp?n??lar bo?a olan ?rp?n??lard?r, hi kimse bunu inkr edemez. Bak?n,Mevlana "Fihi M Fih" adl? eserinde, e?er nnzde varsa a?p okuyun, ben tercmesinden syleyeyim, sayfa 100-103 sayfalar?; orada Mo?ollar?n Reisi Cengiz Han iin diyor ki Mevlana; Cengiz Han, Allah'tan mesaj ald? ve Allah'tan ald??? mesajla Cenab? Allah Cengiz Hana demi? ki, "Halk?n?, kavmini topla, ?u zalim Harzem?ahlar lkesine yr, onlar? kahret." Dolay?s?yla, bak?n bu olay, bu olay? Mevlana'n?n kendisi anlat?yor, ba?kalar? Mevlana hakk?nda anlatm?? de?il bunu. Ve az nce siz sylediniz, Mevlana'n?n Mo?ollar hakk?nda syledi?i bir sz syleyin dediniz, i?te ben onu sylyorum. Bu sadece bir tanesidir.

  HULK? CEV?ZO?LU- Peki nas?l oluyor Say?n Bayram, nas?l oluyor, bu dedi?inizi belki ba?ka kaynaklarla da destekleyeceksiniz, e?er ikna olmazsa Say?n Zeybek de sorar size, ben de ?imdi soruyorum; peki, bunlar?n do?ru oldu?unu varsaysan?z bile, nas?l oluyor da bu kadar tutulabiliyor Mevlana, bu kadar gnllerde yer edebiliyor? Bunun a?klamas? ?u mudur... Biz 2002 y?l?nda ya??yoruz, bu olay 1243 y?l?nda ya da ne bileyim 13'ncyzy?lda olmu?tur, yani "o gne bakarak bugn de?erlendirme yapmak yanl??t?r" ?eklinde mi cevap veriyorsunuz?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Oraya da geleyim, Fakat, ncelikle elimize ald???m?z bu konuyu, bu meseleyi bir hlledelim, nk ok itirazlar oldu, bu meseleyi biraz vuzuha kavu?turay?m. ?imdi, ?ems-i Tebriz 1244 y?l?nda Konya'ya geldi, Mevlana ile gr?meleri oldu.

  HULK? CEV?ZO?LU- Bir ?ey soraca??m, pardon. Bu gr?lerinizi, sylediklerinizi ve ?u anda syleyeceklerinizi bilimsel pltformlarda daha nce tart??t?n?z m??

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Tabi tabi, yazd?m ben bunlar?, ben bunlar? defalarca yazd?m.

  HULK? CEV?ZO?LU- Bunlar? ilk defa sylemiyorsunuz yani.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Hay?r efendim, ilk defa sylemiyorum, 30 senedir yazd?m...

  HULK? CEV?ZO?LU- Nas?l tepkiler ald?n?z di?er bilim adamlar?ndan?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Hulki Bey, 30 senedir bunlar? yaz?yorum, bugne kadar bir Allah'?n kulu bir sat?r cmleyle bana itiraz edemedi, itiraz etmeleri de mmkn de de?ildir. ?imdi bak?n, Mevlana'n?n eserinden rnekler vereyim, ok nemli bir rnek vereyim. Mo?ol Hkmdar?, ?lhanl? Hkmdar? Hulagu Han Ba?dat'? fethettikten sonra, Ba?dat'ta son Halifenin o?lu Ez-Zahir Billah M?s?r'a kat? ve Baybars ile birlikte M?s?r'da halifeli?ini iln etti. ?imdi Mevlana Mesnev'sinde "M?s?r Halifesinin Hikyesi" diye bir hikye anlat?r ve ok terbiyesizce bir hikyedir, ben burada ifade etmiyorum. nk, o kabak hikyesinden daha edep d??? bir hikyedir. Orada mesel Mevlana Sultan Baybars'? ve M?s?r'a kaan Ez-Zahir Billah'? tahkir ediyor, rezil etmeye al???yor ve bylece Hulagu Han? desteklemeye al???yor. Bak?n yine Mevlev eserlerde, Menak?b?l Arif'inde anlat?yor, bunu teyiden ba?ka bir ?ey de var. Menak?b?l Arif'inde diyor ki, Mevlana etraf?ndakilere ?u mesaj? veriyordu: Diyordu ki, "Hulagu Han Ba?dat'? muhasara etti?i zaman askerlerine emir verdi, gn gece atlar?na ve askerlere yemek yedirmediler, atlara su ve ot yedirmediler, yem vermediler. Atlar?n tutmu? oldu?u bu oru hrmetine Cenab? Allah Ba?dat'?n fethini Hulagu Hana myesser k?ld?." Bunu Mevlana anlat?yor, Mevlana'dan naklen veriyor. Ba?kalar? bunlar? yaz?p da Mevlana'ya veya Mevlana'n?n evresine iftira etmi? veya hakaret etmi? de?il, bunlar? kendi eserlerinde yaz?yorlar. Sonra Mevlana'n?n ki?ili?i ve ?ahsiyetiyle ilgili de bir ?eyler sylendi. Mevlana, Mansur Halla gibi, Bayezdid-i Bestami gibi, EbulHasan Garagani gibi, ?ak?ki Belk? gibi ?ranl?, ?ran kltrnn rn olan mutasavv?flar?n yolunda bir mutasavv?ft?r ve bu mutasavv?flar Hulliye mezhebindendir, Mevlana da Hulliye mezhebindendir. Bak?n, Meslev'sinde Bayezid-i Bestami hikyesi var. Orada Mevlana Hull felsefesini anlat?r.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ne demek Hull felsefesi?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Hull felsefesi, yani Allah insanlara hull eder. Bu Hristiyanl?ktan gelme bir inant?r da. nk, Hristiyanl?kta biliyorsunuz, apoklif Hristiyan mezheplerde diyorlar ki, zellikle Nasurler diyorlar ki, "Hazreti ?sa bir be?er olarak dnyaya geldi, fakat sonra Cenab? Allah Hazreti ?sa'ya hull etti ve Hazreti ?sa'n?n ?ahsiyeti ilh oldu, Allah oluverdi." Byle bir mezhep var. ??te bu anlay???n ?slm dnyas?ndaki uzant?s? da Hulliyecilerdir.

  HULK? CEV?ZO?LU- Mevlana'n?n bir rubaiyesi var, bak?n ne sylyor, belki bugnleri grerek sylemi?, belki o gnler iin syledi. Diyor ki, "Ben hep ya?ad?m kul olarak Kur'ana, toprakt?m mrmce Muhammed yoluna..."

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- "Men deste-i Kur'an'a mekta candarem, men hk-i pay-i Muhammed'i muhtar?m"; bunlar? bana okumay?n, bunlar? bana okumay?n, ben onlar?n Farsas?n? okudum Hulki Bey.

  HULK? CEV?ZO?LU- Say?n Bayram, izin verin de Trkesini okuyay?m. Diyor ki Mevlana; "Ben hep ya?ad?m kul olarak Kur'ana, toprakt?m mrmce Muhammed yoluna. Gereklerden apayr? anlam ?karan haks?zd?r, usan verir bu szlerle bana" diyor. Acaba gereklerden farkl? bir anlam m? ?kar?yorsunuz?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- nce bu rubai, bu drtlk Mevlana'n?n Divan-? Kebir'indedir. Bak?n, bu Divan-? Kebir denilen eser Mevlana'ya ait bir eser de?ildir. Ben Divan? Kebir'in, orijinal ba?l???yla syleyeyim; Divan-? Kebir Ezan-? Mevlana Mis" ba?l???yla. Divan? Kebir Mevlana'n?n eseri de?ildir. ?ran'da bir tebli? sundum ve ?ranl? bilim adamlar?, bilim evreleri benim bu tezimi kabullendiler ve sonra kendileri, zellikle ?ran'da ok tan?nan Abdulkerim Suru? Bey, benim bu telkinlerimden sonra Divan? Kebir'de Mevlana'ya ait olan ?iirlerin miktar? yzde 30 veya yzde 40 miktar?ndad?r. Dolay?s?yla, Divan-? Kebir'den baz? ?eyleri okuduklar? zaman, Divan-? Kebir'in Mevlana'ya ait olmad???n? da bilmeleri gerekir. Birtak?m yanl??l?klar yap?l?yor...

  HULK? CEV?ZO?LU- Demin okudu?um szler ona ait de?il mi?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Hay?r, Divan-? Kebir ona ait de?il.

  HULK? CEV?ZO?LU- Peki, ?u szlerde mi ona ait de?il? Bak?n, diyor ki, sizin ele?tirilerinize burada olmad??? iin szleriyle, eseriyle cevap verecek tabi; diyor ki, "lkem bu benim, yerim bu, yurdum i?te, geldim nicedir kk sald?m memlekete. D?man gibi grseniz de d?man de?ilim, ben Hinte konu?sam bile Trkm yine de" diyor.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Efendim, hele o hi, o hi Mevlana'ya ait de?il. nk Mevlana'n?n o orijinal Divan-? Kebir nshalar?nda da bu mevcut de?il.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ama bak?n, bunu da yazan kim, onu da syleyeyim size. ?imdi bunu yazan, Trkiye'nin, Say?n Zeybek'in de eski meslekta??, Trkiye'nin ilk Kltr Bakan? Talat Halman'?n Trkiye ?? Bankas?'ndan ?kan Candan Cana isimli kitab?, Say?n Halman yaz?yor bunu.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Efendim, ben onlar? biliyorum.

  HULK? CEV?ZO?LU- Yani, Trkiye'nin ilk Kltr Bakan?, ?u anda Bilkent'te ?retim yesi, kocaman ?? Bankas? yay?n yap?yor, bunlar? bilmiyor da Mevlana'n?n eseri diye mi bize yutturuyor.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Onlar, evet maalesef maalesef.

  HULK? CEV?ZO?LU- Yapmay?n.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- ok zlerek syleyeyim, bugne kadar hep Mevlana hakk?nda yalanlar uyduruldu.

  NAMIK KEMAL ZEYBEK- ?imdi Hocan?n yalan uydurmad???n? kim biliyor.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ben de onu soracakt?m. Bir dakika, sizin mi do?ru syledi?inizi, Talat Halman'?n m?, ?? Bankas? yay?nlar?n?n m?, bugne kadar okudu?umuz Mevlana kitaplar? m?, hangisinin yanl??, hangisinin do?ru oldu?unu nas?l anlayaca??z?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Efendim, ben diyorum ki, bak?n Mevlana'n?n Divan?n?n orijinal nshas? Mevlana Dergh?nda bulunuyor. Divan-? Kebir'in iki tane orijinal nshas? orada var. Bu rubai orijinal nshalarda mevcut de?il. Sonradan Mevlana'ya uydurulmu?, izafe edilmi? ?iirlerdir. Divan-? Kebir byle olu?mu?. Divan-? Kebir asl?nda bir antolojidir. Ben Divan-? Kebir'de 18 ayr? ?airin ?iirlerinin bulundu?unu tespit ettim. Bu ?airler aras?nda Mevlana'dan sonra ya?am?? olan ?airler de var. Hatta Divan-? Kebir'de Mevlana'dan sonraki olaylara, Mevlana'n?n lmnden 7 sene, 10 sene sonraki olaylara de?inen ?iirler var. O ?iirler Mevlana'ya ait de?ildir. Bunlar? her bilen konu?tu?u iin, maalesef ayaklar? da yere basmad??? iin, bu sefer Mevlana hakk?nda uydurma haberler, uydurma bilgiler yayd?lar. Maalesef Trkiye, i?te o yalan bilgilerle hayatiyetini srdrmeye al???yor veya bilim evreleri o yalanlarla hayatiyetlerini srdrmeye al???yorlar.

  HULK? CEV?ZO?LU- ?imdi diyelim ki bunlar?n hepsi yalan, bir tek siz do?rusunuz, yle bir varsay?mda bulunal?m. Bunun neresi kt? Diyelim ki, Mevlana diye birisi de yok, bunun hepsi mitolojik bir hikye, yle oldu?unu varsayal?m, ama bugn herkes buna inan?yor. Hem Mevlana'ya inan?yor, hem Mevlana'n?n bu szleri syledi?ine inan?yor. Diyelim ki, size gre hem Mevlana yok veya var ama, o dnemde, 13'nc yzy?lda Mo?ollar?n ajan?yd?, ama bugn bizim toplum olarak inand???m?z Mevlana'n?n yeri yce bir yerde. Bunun ne sak?ncas? var, toplumsal birlik btnl? sa?lay?c? bir unsur de?il mi? Yabanc?lar bizim hep de?erlerimizi al?p...

  ?SMA?L NACAR- O zaman byle bir program yapmay?n Hulki Bey, yani gerek Mevlana'y? halka tan?tmay?n.

  HULK? CEV?ZO?LU- Bir dakika, bir dakika. De?erlerimize hep sahip ?k?p elimizden al?yor. Biz bunun etraf?nda birle?sek, bu yalan da olsa gzel szler de?il mi, yani bunun ne sak?ncas? var?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Efendim, ben esas onu tebarz ettirmeye al???yorum. ?imdi, Mevlana zaman?nda Anadolu'da bir grup insanlar, bir grup ayd?nlar Mo?ollar? destekliyorlard?.

  HULK? CEV?ZO?LU- Bugn soruyorum.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Bir k?s?m insanlar da Mo?ol emperyalizmine kar?? isyan ediyorlar, genellikle Ahiler ve Trkmenler Mo?ol iktidar?na kar?? isyan durumundayd?lar. Dolay?s?yla, Mevlana o dnemde Mo?ollar?n yan?nda yer alarak Trkmenlerle mcadele etmi?tir. Hac? Bekta?'a a??r hakaretlerde bulunmu?tur, Nasrettin Hoca'ya a??r hakaretlerde bulunmu?tur, Sadrettin Konavi'ye a??r a??r hakaretlerde bulunmu?tur.

  NAMIK KEMAL ZEYBEK- Hac? Bekta?'a nerede hakaret etmi?, ?renebilir miyiz; evet, sorun onu.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Btn bunlar? yaparken hedefi, Mo?ollara hizmet etmektir. Mo?ollar da kendisine para veriyorlar. Bak?n, bir defas?nda Mo?ol Veziri Tacettin bir defas?nda Mevlana'ya 700 dinar para gnderdi ve bu gnderdi?i paralar da, Trkmenlerin mallar?n? msadere etmi?, Trkmenlerin mallar?ndan, msadere etti?i mallardan Mevlana'ya 700 dinar gndermi?. 700 dinar 70 deve paras?d?r.

  HULK? CEV?ZO?LU- Say?n Bayram, bugn soruyorum, ?imdi 13'nc yzy?l? b?rak?n, 800-900 sene gemi? aradan.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Mo?ollar Mevlana'y? desteklediler, onu sylemek istedim. Mo?ollar Mevlana'y? desteklediler, Mevlana'y? Anadolu'nun ?eyhi, "?eyh-i Rum" yapt?lar. Mevlana'ya intisap etmeyenlerin ?eyhli?ini kabul etmediler, zel bir ferman ?kard?lar.

  HULK? CEV?ZO?LU- Say?n Bayram, bir daha sylyorum, olmazsa sz alaca??m sizden. Bir daha soruyorum, bugne gelin, yani Mo?ollar? b?rakt?k 800 sene nceden.
  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Bugne gelince, ben bugn de syleyeyim mademki ?srar ediyorsunuz. Mevlana'y?? bugn reklma eden, Mevlana'y? anlatan bizim yerli ulema de?ildir. Mevlana'y? Avrupal?lar lanse ediyorlar.

  HULK? CEV?ZO?LU- Niye, Avrupal?lar Mo?ol soyundan m? geliyor?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- ?undan dolay?: nk, Mevlana'n?n felsefesinde emperyalizme yatk?n insan yeti?tirme Mevlana'n?n hedefidir. O dnemde Mo?ollar Mo?ol emperyalizmine yatk?n insan tipi yeti?tiriyordu, yeti?tirmeye al???yordu, dolay?s?yla Mevlana'n?n felsefesi bu ynyle Anadolu insan?n? Bat? emperyalizme yatk?n hle getirme al??malar?d?r.

  ?SMA?L NACAR- Misyoner faaliyetleri de onun iin giriyor, oradan giriyor.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Dolay?s?yla, bunu Nicolson gayet iyi biliyor, bunu Anna Masalla gayet iyi biliyor, Annamary Schimmel gayet iyi biliyor; dolay?s?yla Avrupal?lar?n Mevlana'ya sahip ?kmalar? Anadolu'yu smrgele?tirme felsefesinin bir uzant?s?d?r.

  HULK? CEV?ZO?LU- Yapmay?n, ok ?a??rt?c? ?eyler sylediniz Say?n Bayram.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Evet efendim.

  HULK? CEV?ZO?LU- Bir dakikan?z? rica ediyorum. ?imdi Avrupal? olmayan, Trk olan birisi var hatt?m?zda, az nce ba?lanm??t?, Say?n Bayraktar Bayrakl?.
  Bu gr?lere zannediyorum kat?lm?yor; Say?n Bayrakl?, buyurun cevap rica ediyorum sizden.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- ?imdi ben, ok insanlar zerine duruldu bu gece, ben bu a?dan ok zldm. Yani, Mevlana ?yle dedi, dedi de yok, dedisi yok, Mevlana ?yleymi?, Ahmet Yesev byleymi?, Muhiddin Arab byleymi?. Hibir tanesi fikirlerine, sistemlerine, onlar?n ortaya koydu?u d?ncelere gitmediler. Bak?n, orada arkada??m?z Esat Bey, "?nsan, konu?an Tanr?'d?r" dedi, burada ?irk var. ?nsan Allah'? inkr etti?i zaman yine Allah m? konu?uyor, insan? g?ybet etti?i zaman Allah m? konu?uyor? Yapmay?n bu i?i. Bu adam?n gr?lerini tezyif etmeniz lz?m, bunlar? rtmeniz lz?m. Orada yanl?? konu?uyor, siz hl Mevlana oldu Mo?olcu, olmad? Mo?olcu; bu mesele midir? Orada felsefe retmeniz lz?m, d?nce retmeniz lz?m. Ki?iler zerinde durdunuz, tasavvufun prensiplerini, ilkelerini, insan? olgunla?t?rmas?ndan bahsetmediniz, tuttunuz insanlarla ki?ilerle u?ra?t?n?z. Bak?n?z, Mikail Bayram tarihi bir adam, Mevlana tezyif etmek iin, kltmek iin, Avrupal?lar Mevlana'y? bunun iin konu?uyor, tutuyormu?, emperyalizmciymi?. Mevlana'n?n kitaplar?n? okudu mu Allah a?k?na? Nas?l okudu bunlar? da, nas?l anlad? bunlar? da bu felsefelerden nas?l emperyalizm felsefesi ?kart?yor; ben bunu anlayam?yorum. Bak?n?z, ben Divan-? Kebir hakk?nda bir doentlik tezi yapt?rd?m, Mesnev hakk?nda doktora tezi yapt?rd?m, Fihi M Fih hakk?nda master tezi yapt?rd?m, Mecalis-i Saba's? hakk?nda master tezi yapt?rd?m. Ba?tan a?a??ya Mevlana'n?n kitaplar?n? okumu? biriyim ben; yapmay?n bu i?i, Allah a?k?na yapmay?n. Kur'an-? kerimi tamamen konu?turuyor Mevlana, fark?nda de?ilsiniz. Tuttunuz efendim, Mevlana Mo?ol ?eyiymi?, emperyalizm yapm??; ne alkas? var Allah a?k?na yahu? Byle bir sistem, bu kadar byk bir filozofa, bu kadar byk bir filozofun kar??s?na, bir d?nr, bir mtefekkirin aleyhine nas?l konu?ur bir tarih krss profesr, benim akl?m alm?yor. Tarihi oldu?u iin felsefesini anlam?yor adam?n. Yani, Mevlana'n?n felsefesini anlamad??? iin, Fihi M Fih'yi nas?l savunuyor. Fihi M Fih'in z nedir? Ne diyor Fihi M Fih'te? ?nsan e?ittir d?nce. "D?nmeyen adam hayvand?r" diyor. D?nceyi bu kadar ne ?karan, akl? bu kadar ne ?karan Mevlana'y? nas?l kalkar emperyalist sylersiniz. Mesnev'sinde sevgi, insan sevgisini i?liyor, Divan-? Kebir'inde ilhi a?k? i?liyor; siz nas?l byle konu?uyorsunuz Mevlana hakk?nda "emperyalist felsefe yap?lm??t?r", benim akl?m alm?yor. Bunlar nas?l ilim adamlar?d?r, nas?l d?nrdr bunlar, nas?l kitap yaz?yorlar ben anlam?yorum. Bir insan?n aleyhine, bir insan? tezyif etmek iin, ktlemek iin byle konu?ulur mu?..

  ?SMA?L NACAR- ?lm hareket etti?in zaman anlayacaks?n Hoca; belgeli ve bilimsel konu?tu?un anda anlayacaks?n.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Esat Bey, orada bir sz syledi, bak onun zerine konu?san?za.

  ?SMA?L NACAR- Esat Beyin tahribat? devede ty bile de?il, esas tahribat orada.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- "?nsan konu?an bir Tanr?'d?r" diyor.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Hulki Bey, msaade edin cevap vereyim.

  ?SMA?L NACAR- Esas tahribat orada.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Bunun zerine konu?san?za, o insanla konu?san?za. B?rak?n ?imdi bu fertleri, ki?ileri.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Efendim, Bayraktar Bayrakl? arkada??m kendisini tasavvufu addediyor, tasavvufu bildi?ini sylyor, fakat konu?malar?ndan yle anl?yorum ki tasavvuftan hi haberi yok.

  ?SMA?L NACAR- Do?ru.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Mevlana ?ranc?d?r, ?ranl?d?r ve ?ran tasavvufun mmessilidir. Bak?n Ahmet Yesev'den sz ediyor, Ahmet Yesev de Trkmendir, Trk mutasavv?f?d?r, Trk kltrne uyumlu olan bir tasavvuf harekettir. Dolay?s?yla, Mevlana ?ranl?d?r. Trke bilmez. Kendisi Trke bilmedi?i gibi o?ullar? da, o?lu da Trke bilmiyor. Mteaddit yerlerde de sylerler.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ne sak?ncas? var bunun?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Yani, Trk mutasavv?f de?il, ?ranl?d?r, ?ran tasavvufunun Anadolu'daki temsilcisidir.

  HULK? CEV?ZO?LU- Say?n Bayram, i?i bu tarafa gtrrseniz, Hazreti Muhammed de Trk de?ildi, o da Arapa konu?urdu.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Onun iin sylemiyorum Hulki Bey, yani ?ran tandansl?, ?ran kltrnn mahsul olan bir mutasavv?ft?r, onu sylemek istiyorum. Dolay?s?yla...

  HULK? CEV?ZO?LU- O zaman da Hazreti Muhammed'i Arapt?r diye ele?tirebilirsiniz.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Anadolu'ya geldi?i zaman da, Anadolu'da ve evresinde ?ran bir evre vard?. O ?ran evrelere hitap ediyordu. Daha sonra Mo?ollara hitap etti, Mo?ollara hizmet etti, hayat? boyunca Mo?ollara hizmet etti, sadece kendisi de de?il o?ullar? da. ok nemli bir ?ey syleyeyim. Mevlana, o?lu Alaaddin elebi'yi Mo?ollara kar?? isyan etti?i iin o?lu Alaaddin elebi'yi bir mridine ldrttrd, o?lunun cenaze namaz?n? dahi k?lmad?; bak?n, bunu biliyorlar m?? yle Mevlana havarisi kesiliyorlar; Mevlana o?lunu ldrtm?, o?lunun cenaze namaz?n? dahi k?lmam??t?r. Bunu Mevlev kaynaklar?n hepsi yazar.

  HULK? CEV?ZO?LU- Peki, ben ?imdi sorumu soray?m, bu da nemli bir ?ey; bugn dnya zerinde Mo?ollar?n devam? olan bir ?rk, bir devlet var m?? Yoksa bu mitolojik bir tart??madan ibaret mi ?u anda konu?tu?umuz?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Mo?olistan var, bugnk Mo?olistan Mo?ollar?n devam?d?r.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Hulki Bey...

  HULK? CEV?ZO?LU- Say?n Bayrakl?, buyurun.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Ben kendimi mutasavv?f? olarak sylemedim, bir defa ben mutasavv?f?y?m demedim, ben tasavvufun bir ?slm d?ncesi oldu?unu syledim, Mevlana'n?n bir ?slm d?nr oldu?unu syledim, bir mutasavv?f oldu?unu sylemedim. Bir ?slm d?nrdr bu ki?i, filozoftur. Bu ister ?ranl? olsun, nereli olursa olsun, bu arkada??m?z Mevlana'n?n sat?rlar?ndan hangi ayetlere i?aret etti?i hakk?nda bir al??ma yapm?? m?d?r?

  ?SMA?L NACAR- Tamam?n? ezbere bilir.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Alkas? yok, sen hangi ayetlere i?aret etti?ini biliyor musunuz?
  Bu Mikail karde?imiz, acaba Mevlana'n?n sat?rlar?ndan hangi ayetlere telmihte bulundu?unu hi d?nd m acaba? Mevlana'n?n Kur'an bilgisine ne kadar sahip oldu?unu biliyor mu acaba?

  HULK? CEV?ZO?LU- Tamam, cevab?n? alal?m.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Biz ?ranl? oldu?u iin, ?ranl? olabilir, biz onu savunmuyoruz, biz Bat?l? bir d?nr de savunuyoruz, biz John Duvi'yi de savunuyoruz, biz John Lock'u da savunuyoruz, Descartes'? da savunuyoruz.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Karde?im, Mevlana Hulliye mezhebindendir.

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Kald? ki Mevlana bir ?slm d?nrdr. Yok o?lunu ldrm?, yok ?unu ldrm?; karde?im, Allah a?k?na siz b?rak?n bunlar?, biz Mevlana'n?n felsefesini ortaya koyal?m, iyi taraflar?n?, kt taraflar?n?, felsefesinin ?slma uygun olan?n?, olmayan?n?, insan do?as?na ayk?r? olan?n?, olmayan?n? ortaya ?karal?m, bunu tart??al?m. Mevlana Mo?olcuymu?, de?ilmi?, bunlar bize bir ?ey kazand?rmaz, bugnk insanl???n problemlerinden bir ?ey zmez. E?er biz ilim adam?ysak, Mevlana'n?n d?ncelerini ortaya yere koyal?m. Mevlana ?urada hakl?d?r, ?urada haks?zd?r diyelim, ?urada hata yapt?, burada ?slmdir, burada ?slm d???d?r. Yok ?ranl?ym??, neymi?, ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Ben onun Mslmanl???n? kabul ediyorum, Mslman d?nrdr, ?slm d?nrdr ve byk bir filozoftur ve metafizik felsefesinde doruk noktas?ndad?r; ben bunu sylyorum.

  HULK? CEV?ZO?LU- Peki, Say?n Bayram kat?l?yor mu acaba buna?

  PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI- Bu kadar.
  ?yi ak?amlar diliyorum efendim.

  HULK? CEV?ZO?LU- ?yi ak?amlar Say?n Bayrakl?.
  Say?n Bayrakl?'n?n bu szlerine kat?l?yor musunuz Say?n Bayram?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Mevlana byk bir filozoftur, Mevlana byk bir ?airdir; ben bunlara hibir ?ey demiyorum. Mevlana, son derece hayal gc yksek olan bir ?airdir. Ben Mevlana'y? 18 ya??ndan beri orijinal eserlerinden okuyorum, yle yamal? boha gibi de de?il, tertipli olarak, dzenli olarak okumu?umdur. Dolay?s?yla, Mevlana'n?n felsefesine gelince, Mevlana'n?n felsefesi, az nce dedim, Hulliye felsefesine mensuptur; birinci husus bu. Tasavvuf yolunda ise, tasavvuf meslek ve me?rebinde ise, "Seyri Slk Enfsi" yolunu tutan bir mutasavv?ft?r.

  HULK? CEV?ZO?LU- Nedir Trkesi bunun?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Seyri Slk Enfsi'nin anlam? ?udur: ?nsanlar?n, mritlerin kendi benliklerini d?nerek ruhlar?ndaki derinlikleri te?his etmeye al??mak suretiyle onlara o ynde zikirler, vird'ler yapt?rmak suretiyle onlara belli bir k?vam vermeye al??an bir tasavvuf mekteptir, tasavvuf e?itim metodudur.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ayn? zamanda bir tarikatt?r diyebilir misiniz?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Tarikat de?il, hay?r, Mevlana bir tarikat kurmad?. Mevlana bir feylesof olarak Mevlev tarikat?n?n fikir birikimini yapm?? bir adamd?r. Sadece kendisi de de?il, babas? da yledir, ?ems-i Tebriz de yledir...

  HULK? CEV?ZO?LU- Peki, ?u anda tarikat m?d?r? ?u anda nedir Mevlevlik?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Mevlevlik ?u anda bir tarikatt?r, ayini, tertibi, dzeni olan bir tarikatt?r. Sonra Hulki Bey, bir hususu ihmal etmememiz lz?m. Daha sonraki as?rlarda, Osmanl?lar a??nda Mevlev tarikat? bir Trk tarikat? hline dn?t. nk, Mevlev tarikat?na giren Trk mtefekkirler, Trk fikir adamlar? Mevlev tarikat?n?n yolunu, yntemini de?i?tirdiler, hatta Nak?ibendili?e yakla?t?rd?lar; bu ayr? bir ?ey. Fakat ben Mevlana'n?n fikriyat? zerinde duruyorum, Mevlana'n?n d?ncesi zerinde duruyorum, ben Mevlana'n?n Anadolu'ya ne verdi?ini, neler sundu?unu belirlemeye al???yorum.

  HULK? CEV?ZO?LU- Ama ?u anda Mevlanac?l?k, Mevlevlik zararl? bir felsefe mi?

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Evet, zararl? bir felsefedir.

  HULK? CEV?ZO?LU- Bugn?..

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- nk, az nce bak?n Gazali'yi tenkit ettiler, hakl? olarak tenkit ettiler, Mevlana i?te o yolun adam?d?r. Sezgici bir filozoftur, akla muhaliftir. Mevlana, "Akl? Kur'an kundrahim Mustafa" dedi?i zaman, "akl? Mustafa'n?n yoluna hayran et" dedi?i zaman akliyecili?i yermektedir. Mesnev'indeki kel papa?an hikyesinde akliyecileri yermektedir. Bunlar? okuyanlar anlam?yorlar. Bak?n, Bayrakl? i?te bunu okumal?d?r, bunlar? okumal?d?r. Mevlana Mesnev'sinde, ismini de vererek Fahreddin-i Razi'ye hakaret etmektedir, Fahrettin-i Razi'yi tahkir etmektedir. Neden dolay?? Akliyeci olmas?ndan dolay?d?r. Dolay?s?yla, Anadolu'nun fikren geri kalmas?nda, Anadolu'nun ilmen geri kalmas?nda, Ahili?in da??lmas?nda... Mevlana'n?n adamlar? Ahi Evran'? ldrdler, o?luyla beraber, o?lu Alaaddin elebi'yle birlikte Ahi Evran Nasreddin Mahmut'u Mevlana ldrttrd. Bak?n, bunlar? bilmiyorlar. Dolay?s?yla, "Mevlana Anadolu'ya ne vermi?" dedi?imiz zaman bunlar? gz nnde bulundurmam?z lz?m. Felsefe olarak Anadolu'ya ne getirmi?tir, bunlar? bilmemiz lz?m. Ayaklar? yere basmadan konu?an arkada?lar, bu meselede nce ayaklar?n? yere basmal?d?rlar. Mevlana'y? Mevlana'n?n eserlerinden ?renmelidirler.

  HULK? CEV?ZO?LU- Peki Say?n Bayram, ok te?ekkr ediyorum size. Bunu bir ba?ka zaman, bugn Mevlana'y? savunanlar, Mevlana dernekleriyle ya da vak?flar?yla, bugnk savunucular?yla birlikte sizi de bir araya getiririz, onu tart???r?z, bu boyutunu.
  ok te?ekkrler.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Sylemek istedi?im ok ?eyleri syleyemedim.

  HULK? CEV?ZO?LU- ?n?allah onu ba?ka bir gece yapar?z, ama ok ilgin ve yank? uyand?racak szler sylediniz. Tabi birok insan da sizin bu szlerinizi ilk defa duyuyor zannediyorum, her ne kadar bilimsel pltformlarda tart??t???n?z? syleseniz de.
  ?yi geceler, te?ekkrler size.

  PROF.DR. M?KA?L BAYRAM- Te?ekkr ederim.

 • ??TE TRK?YE GEREKLER?

  samuel vanunu : " elinizdeki liste dnya ya hkmeden kuruu?lar?n listesidir " dedikten sonra ekrandan kayan yaz? olarak geenlere D?KKAT !

  ??TE TRK?YE GEREKLER?

  http://www.diziizleyelim.com/kurtlar-vadisi-83...

  (01:08 ile 01:20) aras?...yani dizi ba?lad?ktan 1 saat 8 dak sonra ba?l?yor 1 saat 20. dak da bitiyor

  POLAT ALEMDAR'A SAMUEL VANUNU TARAFINDAN brifing VER?L?RKEN...

 • KURTLAR VAD?S? NDE K?M K?MD?R ?

  Trkiye'nin gereklerine biraz dikkat ekmek...

  Sleyman ak?r:Alaaddin ak??

  Memati: Muradi Gler Alaaddin ak??n?n yard?mc?s?

  Sleyman ak?r?n Kumarhane Mdr: Korkmaz Yi?it

  Nesrin ak?r: Alaaddin ak??n?n e?i Dndar K?l??n k?z? U?ur ak?? Bursa Uluda?da 25 Ocak 1995 de Alaaddin ak??n?n tetikisi Davut Y?ld?z taraf?ndan ldrld

  ?evko: ?brahim Teleman (dizide oldu?u gibi ?brahim Telemanda otel odas?n?n penceresinden intihar etti)

  ?evkonun lmeden nce konu?mak istedi?i gazeteci U?ur: U?ur Mumcu

  Cerrahpa?al? karde?ler: Karagmrk etesi Nuri ve Vedat Ergin karde?ler

  Bar?? Bulmaz: Sava? Buldan ( Hakkarili silah kaak?s? 10 Haziran 1994 de suikast sonucu ldrld )

  nder Zlf Ko?al: mer Ltf Topal (Kumarhaneler kral? 28 Temmuz 1996 da suikast sonucu ldrld)

  Behi Trkcan : Behced Cantrk (Liceli uyu?turucu kaak?s? 15 Ocak 1994 de suikast sonucu ldrld)

  Avukat Elif Eyll :?eyda Y?ld?r?m

  Sleyman ak?r? Sorgulayan Savc?lar:ldrlen Ba?savc?: Cengiz Engin ( ?talyada ki gibi bir temiz eller operasyonu ba?latt?lar Alaaddin ak?? Sedat Emin Bucak? sorgulad?lar

  Di?er Savc?: Engin Baltac?

  ?ahin A?a: ?brahim ?ahin zel Harekat Daire Ba?kan?

  Do?u Bey: Mehmet Fuat Do?u ( 31 May?s 2004 de vefat etti)

  Mito:Miktad Alpay

  Abbas Ustao?lu: ldrlmesine bakarsak Hiram Abbas suikast? gibi Hiram Abbasda grg tan?klar?na gre evinden ?k?nca belediye i?ileri taraf?ndan 26 Eyll 1990 ldrld Ba??nda oldu?u te?kilat kgt J?TEM gibi ba??ms?z olmas? nedeniyle Cem Ersever de olabilir 24 Ekim 1993 de kayboldu 4 Kas?m 1993 de cesedi bulundu Cem Erseverin lakab?na Testere denir

  Polat Alemdar: Abdullah atl?n?n faaliyetlerini i?liyor ama tam olarak gerek bir karakter de?il dizi iin yarat?lm?? bir karakter

  Abdlhey oban :Mahmut Y?ld?r?m(Ye?il) Mahmut Y?ld?r?mda Abdulheyin Aslan Beyin not defterini ararken syledi?i gibi a?iretler ierisinde grev yapm??t? en son Van Tatvan Mit Blge Mdrl? yapt?

  Pala : Korkut Eken

  Polat Alemdar Palay? sorgularken ad? geen Apo ya ka haberini uuran devlet grevlisi : evik Bir

  Aslan Akbeyin sorgulad??? Amerikaya bilgi satan devlet grevlisi: bunu yazacakt?m ama ba??m kesin belaya girer bu grevli ve evik Bir hakk?nda bir kitap yaz?ld? ve topland? hat?rlarsan?z bu grevlini ad? da geiyor

  Mehmet Karahanl?ya Suikast giri?imini buluna Feraya : zdemir Sabanac? Suikast?ndaki Fehriye Erdal

  Laz Ziya : Dndar K?l? ( 1 A?ustos 1999 da kalp krizi sonucu ld )

  Laz Ziyan?n Yard?mc?s? Orhan : Tar?k mit

  Hsrev A?a . Abuzer U?urlu

  Hsver A?an?n Yard?mc?s? ?eyhmuz : Nejat Da? (25 Aral?k 1992 de suikast sonucu ldrld)Yakalanan gemiler Dizideki Nasibim -1 gerekte K?smetim-1 ?ansl?-S gerekte Lucky-S gemilerinin sahipleri Nejat Da? olarak gzkyor ama arkas?nda Trk Escobarlar? Hseyin Bayba?in, Urfi etinkaya,Hur?it Han,Sami Y?ld?r?m,Abuzer U?urlu,Sami Y?ld?r?m,Mehmet Kasar oldu?u syleniyor

  ?brahim Ah?skal?:?ar?k Tara

  Tilki Andrei: Sar? Avni'nin lideri oldu?u Pizza Connection uyu?turucu ?ebekesinde ad? geti CHP ?el Milletvekili Fikri Sa?lar'?n sorgu nergesinde Andrei TykinTrkiye'de oldu?unu ve Hseyin Smbl'e ait bir cep telefonu kulland???n? ve Hseyin Smbl'n de Antalya Kemer Beldibi'in de otel kiralad??? ve otelin sahibinin Tansu iller'in e?i zer iller'e ait oldu?unu a?klad?.Andrei Tykin'in 33 ya??nda ve btn do?u blok lkelerinde akal Carlos'un grevlerini stlenmi? durumda

  Kirkor Terzio?lu: Hayam Garipo?lu

  Krt Bedo:Krt ?dris

  K?l? : Nihat Akgn (25 Kas?m 1999 da suikast sonucu ldrld)

  Testere Nemci : Ya?ar Avni Musullulu (Sar? Avni)

  Nizamettin Gven : Aydo?an Semizer

  Tuncay Matarac?: Tuncay Kantarc?

  ?pliki Nedim : Nesim Malki ( 28 A?ustos 1995 de suikast sonucu ldrld)

  Samuel Vanunu : zeyir Garih ( 25 Aral?k 2001 de suikast sonucu ldrld)

  Halo: Halil Havar, dizide Halo polis helikopteri ile cezaevinden ka?r?ld? gerekte ise Halil Havar Hollanda dan cezaevinden ?talyan mafyas? cia helikopteri ile ka?rd?

  Tombalac? Mehmet : Ali Fevzi Bir dizide nder Zlf Ko?al lnce btn kumarhanelere o Tombalac? Mehmet sahiplendi gerekte mer Tft Topal lnce btn kumarhanelerine orta?? Ali Fevzi bir sahiplendi

  Kirve : Sedat Emin Bucak

  Mehmet Karahanl?: Birok karakter i?leniyor Tuncay zilhan bir a?klamas?nda Trkiye totaliter rejimden yana olamaz dedi ayn?s? dizide i?lendi Ayd?n Do?an.kaybolan silahlar kadek te olabilir a?klamas?nda yer ald? Rahmi Koun KKTC de ki payla??lamayan Karpaz hak?nda yorumlar? aynen i?lendi Selahattin Beyaz?t, Muharrem Kayhan,Mehemet Emin Karamehmet.... Ama en gereki olan Mehmet A?ar

  Mehmet Karahanl?n?n gitti?i Loca: ?stanbul Merkezli Masonik Byk Kulp

  Ma?bet te olan Ankara'dan gelen ye: Mesut Y?lmaz yada ?smail Cem

  Ma?bet te olan Bykada'dan gelen ye : Altemur K?l? kim oldu?u daha tam bilinmiyor Bykada da do?mu? ve halen orada ya??yor Trkiye Yahudilerinin gazetesi ?alom'un da sahibi Alman Hkmeti taraf?ndan Grosse Verdient Kreuz,?ngiltere Kraliyet ailesi de Commander of the Victorian Order ni?anlar? verilmi? 13 y?l Amerika da ya?am??

 • ERKEKLER?N KADINLARDAN R?CASIDIR .... :)

  ERKEKLER?N KADINLARDAN R?CASIDIR

  *8 hafta sren bas a?r?lar? ba? a?r?s? olamaz,bir doktora gidin.
  *Al??veri? yapmak zevkli de?ildir ve asla da olmayacakt?r.
  *"Beni seviyor musun?" diye sormay?n. Emin olun ki sevmesek yan?n?zda bir saniye bile durmay?z...
  *Bizden sizinle ayn? znty ekmemizi beklemeyin, o sizin k?z arkada?lar?n?z?n i?idir.
  *Bir yere gitti?imizde, hangi k?yafeti giyerseniz giyin, size ok>yak???yor, yemin ederiz. O yzden bir daha sormay?n.
  *Biz erkekler basitizdir. Mesela sizden ekme?i getirmenizi istiyorsak,asl?nda ekme?i getirmenizi istiyoruzdur. Bundan "ekmek masada de?il" diye bir i?neleme yapt???m?z sonucunu ?karmay?n...
  *E?er 2 de?i?ik ?ekilde anlayabilece?iniz bir?ey sylemi?sek ve bunlardan biri kt
  ve sizi zecekse, kesinlikle br anlam?nda sylemi?izdir, bo?una bizi s?k?nt?ya sokmay?n...
  *E?er bir?ey istiyorsan?z sorman?z yeterli. Bir?eyi a?kl??a kavu?tural?m.
  *Biz erkekler yle farkl? anlamlar ta??yan dolayl? sorular? anlamay?z. Ne istiyorsan?z do?rudan syleyin...
  *E?er ?i?manlad???n?z? d?nyorsan?z byk ihtimalle ?i?manlam??s?n?zd?r zaten. Bize sormay?n, cevap vermeyi reddediyoruzdur.
  *En karma??ik durumda bile bizim iin temel kural ?udur: "En kolay?n? se".
  Bizden komplike ?eyler beklemeyin.
  *Erkekler en fazla 16 renk grrler. Mesela, ?ampanya bir renk de?il, bir ikidir.
  *Erkeklerin o?unun en fazla 3 ift ayakkab?s? vard?r.
  *Biz basitizdir. O yzden 30 ift ayakkab?n?zdan hangisinin k?yafetinize uyaca??n? sormay?n, bilmiyoruzdur. Sormay?n?z.
  *Cuma + Cumartesi + Pazar = Bol yemek ve mutfak gerekli?inin icras?d?r...
  Bizi anlamaya al???n ltfen, fazla abartmay?n ama...
  *Evi temizleyip yorulduktan sonra, yznze bak?lmayacak haldeyseniz, yapt???n?z temizli?in bizim iin bir anlam? yoktur, takdir beklemeyin. Temiz bir evden nce gzel en az?ndan bak?ml? grnen bir kad?nla bir evi payla?mak daha anlaml?d?r...
  *Ev i?lerinden sonra yatt???n?z yerde s?z?p kal?yor ve her trl kur abas?na yorgunum diyorsan?z bu bizi bozar... Bir erke?e temiz evden nce temiz bir e? ve hatta sadece bir e? laz?md?r. Temizlik bir temizliki taraf?ndan da yap?labilir ama baz? ?eyler temizliki ile
  yap?lmaz...yap?lmamal? da.
  *Size "neyiniz var" diye sordu?umuzda, "hi bir ?eyim yok" derseniz size inan?r?z, bizim iin olay bitmi?tir. O yzden bir ?eyiniz varsa do?rudan syleyin sonra bizi anlay??s?z durumuna d?rmeyin...
  *Yeteri kadar ayakkab?n?z ve elbiseniz varken bizi iflas ettirmek bir sevgi gsterisi de?ildir.
  *Bunu tan?d???n?z tm kad?nlara yollay?n; bir kere de olsa erkekleri anlas?nlar. Mmkn oldu?u kadar ok erke?e de yollay?n ki, onlar da yaln?z olmad?klar?n? bilsinler....

1 2 3