Blog / SULTAN BABA HZ. VE M?LL? GÖRÜ?.

Salı, 15 Aralık 2009 14:33

O?LU HÜSEY?N TAMGÜNEY,SULTAN BABA'YI ANLATIYOR
Ana Sayfa Hisar-bab Menü YAZILAR & MAKALE

Sultan Baba’n?n kuvveti de?il, Hakk? üstün tutan Milli Görü?’ü destekledi?ini belirten o?lu Hac? Hüseyin Tamgüney diyor ki: ?stikameti hiç de?i?medi1969 y?l?nda Erbakan Hoca’n?n Ba??ms?zlar hareketini ba?latt??? zaman O’nun yan?nda Mehmed Zahid Kotku hazretleri, Sami Efendi hazretleri, Mahmud Efendi hazretleri, Kayserili Hasan Efendi, Konyal? Ali Ulvi Kurucu bey, Bayburtlu Dede Pa?a hazretleri ve Sultan Babam yer ald?. Millî Nizam böyle kuruldu.

Millî Selamet bu isimlerini sayd???m mübarek insanlar?n deste?iyle kuruldu. Refah Partisi’ni de Sultan Babam hararetle desteklerdi. 24 Kas?m1991’e, yani dünyas?n? de?i?tirene kadar bu çizgide yürüdü. Biz de 5 evlad? olarak babam?z?n yürüdü?ü çizgiden bir milim sapma yapmadan ayn? çizgide yürüyoruz."

Sultan Baba’n?n o?lu, Hac? Hüseyin Tamgüney, Zeytinburnu’nda Sultan Baba’n?n kurdu?u dükkan?n ikinci kat?nda istikametinden bir milim sapmadan Millî Görü? çizgisinde yürüyen ve bundan 16 y?l önce Hakk’a u?urlad???m?z babas?n? anlatmaya devam ediyor:

"Sultan Babam?n siyasette de istikamet sahibiydi. Siyasette hep Hakk? üstün tutan zihniyeti destekler, mazlumun yan?nda yer al?rd?. S?rat’il Müstakim’den bir milimlik bir sapma göstermedi. 1969 y?l?nda Erbakan Hoca’n?n Ba??ms?zlar hareketini ba?latt??? zaman O’nun yan?nda Mehmed Zahid Kotku hazretleri, Sami Efendi hazretleri, Mahmud Efendi hazretleri, Kayserili Hasan Efendi, Konyal? Ali Ulvi Kurucu bey, Bayburtlu Dede Pa?a hazretleri ve Sultan Babam yer ald?. Millî Nizam böyle kuruldu. Millî Selamet bu isimlerini sayd???m mübarek insanlar?n deste?iyle kuruldu. Refah Partisi’ni de Sultan Babam hararetle desteklerdi. 24 Kas?m1991’e, yani dünyas?n? de?i?tirene kadar bu çizgide yürüdü. Biz de 5 evlad? olarak babam?z?n yürüdü?ü çizgiden bir milim sapma yapmadan ayn? çizgide yürüyoruz."

Biz de, Sultan Babam?n çizgisindeyiz

"Tabi ki babam?n vefat?ndan sonra cemaatten birtak?m sapmalar olabilmi?tir. Yani babam dünyas?n? de?i?tirince, her yerde oldu?u gibi bizim cemaatimizde bir tak?m bölünmeler, siyasi çizgide sapmalar olmu?tur. Ancak cemaatin yüzde 80’inin çizgisinde de?i?iklik yoktur. Genel manada cemaatimiz Sultan Babam’?n koydu?u çizgide devam ediyor. Yani Sultan Babam’?n ‘Kim iktidarda ise, onu destekleme’ zihniyeti asla olmam??t?r. Bu istikametten biz de 5 evlad? olarak bir milim sapma göstermedik. Babam?n yan?nda görünen .baz?lar? 12 Eylül’den sonra, baz?lar? da Refah’?n kapat?lmas? ve 28 ?ubat’tan sonra dünyal?k için Millî Görü? istikametinden ayr?ld?lar. Ya da zorluklara gö?üs geremediler. Elhamdülillah biz yine ayn? çizgideyiz. ?imdi akl?n?za gelebilir ki ‘Refah Partisi güçlüydü, ondan destekliyordunuz’ ?u anda Millî Görü? zihniyetini temsil eden parti (Saadet Partisi’ni i?aret ediyor) ne parlamentoda, ne de belediyelerde hakim. Ama bugün birileri Çankaya’ya ç?km??sa, bu Millî Görü?çülerin çal??mas? sonucu olmu?tur. Biz ?u anda yine Millî Görü?çüyüz. Di?er partilerden: ‘Bizi destekleyin’ diye talep bile getirmeye cesaret edemezler. Çünkü bizim zihniyetimizi ve çizgimizi iyi bilirler. Bizim hedefimiz Hakk’?n ve adaletin hakim k?l?nmas?d?r. Maddi getiri önemli de?ildir."

Siyonizm’e hizmet etmeyin

"Rahmetli Sultan Babam, dünyadaki geli?meleri an?nda takip ederdi. Mesela Irak, ?ran’a vurdu?u zaman bunun ‘Siyonizmin bir oyunu oldu?unu’ ilk fark eden Türkiye’de rahmetli babam olmu?tur. O zaman baz? Hoca Efendiler, ?ran’?n ‘Be?inci mezhep oldu?unu’ öne sürerek Irak’?n haks?z yere ?ran’a vurmas?n? tasvip ediyormu?ças?na bir havaya girdiler. Rahmetli babam ise ?öyle diyordu: ‘Asla böyle bir ?ey söylenemez. ?u anda mezhep fark?n? öne sürmek, ABD ve ?srail’in oyununa gelmek, yani siyonizme hizmet etmektir. Bu, ?slam’a ve Müslümanlara zarar vermek için düzenlenmi? bir harekettir. ?ran mazlumdur. Çünkü, ba?ta ABD ve ?srail olmak üzere, bütün dünya, ?ran’a kar?? Irak’? destekliyor. Türkiye de maalesef bunlar?n yan?nda yer al?yor. Bu politika asla tasvip edilemez. De?il hoca, akl? ba??nda bir Müslüman bu oyuna gelemez. ?ran’a kar?? Irak’? destekleyenler, Siyonizme hizmet ederler. Herkesi ikaz ediyorum. ABD ve ?srail’in keyfi için hareket etmeyin"

Müslüman, mazlumun yan?nda yer almal?

"Rahmetli Sultan Babam ?öyle derdi: ‘Dünya bir tarafta olsa bile Müslüman; haks?z?n ve zalimin de?il, hakl?n?n ve mazlumun yan?nda yer almal?d?r.’ ?ran-Irak harbinde en az 1,5 milyon Müslüman öldü. Belki 5 milyon insan sakat kald?. ?ki devletin maddi zarar? 30 trilyon dolar. Kim kazand?? Silah tüccar? Siyonistler. Sonra Irak’a vurduklar?nda babam Saddam ve Irak’? destekledi. "Bu sefer Irak mazlum duruma dü?tü" dedi. Türkiye cephe açmasayd?. Irak, Amerika’ya kar?? direnecek, belki de 1990’da galip gelecekti. ‘Türkiye’den de vuracaklar’ diye Irak askeri gücünü ikiye böldü. Bu da körfez cephesinin zay?flamas?na yol açt?. ?imdi Irak i?gal edildi. Türkiye için iyi mi doldu, kötü mü? Elbette kötü oldu. Güney s?n?r?m?zda yeni bir ?srail kuruldu. Her gün askerlerimizi ?ehit ediyorlar"

Gündüzleri saim, geceleri kaim

"Ömründe sadece 30 gün, o da iki defa gözlerinden, bir defa da prostat ameliyat? oldu?undan ibadetlerini aksatm??t?r belki. Yani t?bbi müdahale yüzünden 10’ar günden toplam 30 gün ink?ta olmu?tur. Hepsi bu. O da sa?l?k sebebiyle. Onun d???nda zaten Sultan Babam?n hasta oldu?unu bilmiyorum. Seksenalt? ya??nda vefat etti. Kendisi bize bunun sebebini söylemedi ama ömründe hastal?k görmemesinin sebebi ömür boyu oruç tutmas?ndan kaynaklan?yormu?. Senenin 360 günü oruçtu. Sadece Ramazan Bayram?’n?n birinci, Kurban Bayram?’n?n 4 günü oruç tutmazd?. Ramazan Bayram?’n?n 2 gününü bile oruçlu geçirirdi. "Bayram günü bile niçin oruç tutuyorsun?" diye sordu?umuzda: ‘O?lum vücut al??m??’ cevab?n? veriyordu. ‘Be? gün oruç tutmak ise haramd?r. Onun için oruç tutmuyorum’ derdi. Yani rahmetli Sultan Babam; kelimenin tam anlam?yla "Gündüzleri saim, geceleri kaim" idi. Yani gündüzleri oruç tutar, geceleri ayakta, uyan?k, ya namaz k?lar, ya Kur’an okur, ya da tesbih çekerdi."

Mescid-i Aksa’n?n alt?n? oyuyorlar

Sultan Baba mecbur kalmad?kça keramet göstermezdi. Yeri geldi?inde keramet kendili?inden zuhur ederdi. Mescid-i Aksa’n?n alt?n?n oyuldu?unu söyledikten sonra bize bir haftal?k Filistin seyahati görünmesi, bizim orada Mescid-i Aksa’n?n alt?n?n ‘Tarihi eser arama’ bahanesiyle siyonistler taraf?ndan oyuldu?unu gözlerimizle görmemiz, foto?raf?n? çekip, gazetede yay?nlamam?z bunlardan sadece biriydi.

Sultan Baba mecbur kalmad?kça keramet göstermezdi. Yeri geldi?inde keramet kendili?inden zuhur ederdi. Mescid-i Aksa’n?n alt?n?n oyuldu?unu söyledikten sonra bize bir haftal?k Filistin seyahati görünmesi, bizim orada Mescid-i Aksa’n?n alt?n?n ‘Tarihi eser arama’ bahanesiyle siyonistler taraf?ndan oyuldu?unu gözlerimizle görmemiz, foto?raf?n? çekip, gazetede yay?nlamam?z bunlardan sadece biriydi.

Bu uzun cümleden sonra O?lu Hac? Hüseyin Tamgüney’den Sultan Baba’y? dinlemeye devam ediyoruz:

"Birgün Çal??ma eski Bakan? Fehmi Cumal?o?lu, Abdullah Tomba ve Süleyman Arif Emre abi Sultan Babam? ziyarete geldiler. Sultan Babam onlara dedi ki: ‘Bu parti (MSP) sadece sizin de?il, bu milletin partisidir. Çünkü bu partiyi maneviyat kurdurdu. Bir gün bu partinin bayra?? alt?nda kimse kalmasa, yaln?z bir ki?i kalsa, biliniz ki O biziz.’ Sultan Babam?n bu sözünü de O’nun soyundan gelen bizler ve O’nun talebelerine bir vasiyet olarak kabul ediyoruz. Onun için elhamdülillah çizgimizde bir sapma yoktur. Sultan Babam? mür?id bilenlerin bu vasiyete uymak boyunlar?n?n borcudur. Hiçbir maddi ç?kar ve hesap gütmeden bize dü?en bu emir do?rultusunda yürümektir. Sultan Babam?z hesabi de?il, hasbiydi. O Füyuzat-i Rabbani do?rultusunda gidi?at?n? yönlendirirdi."

Herkese bir sabun ve bir Millî Gazete

"Sultan Babam?n ömrünün sonuna kadar ziyaretçilerinden özel bir iste?i vard?. Kendisini ziyarete gelen herkese dükkan?ndan bo? ç?kmamalar?n?, mutlaka bir kal?p sabun ve bir Millî Gazete almalar?n? isterdi. Böyle bir istekle ilk defa kar??la?anlar?n akl?na: ‘Haydi sabun ne ise de, niçin Millî Gazete alay?m?’ sorusu gelirdi. Adam bunu sorar gibi Sultan Babam?n yüzüne bak?nca; Sultan Babam, O’na ?u cevab? verirdi: ‘Al evlad?m, bir tane de Millî Gazete al. Sabun; maddi kirlerini, Millî Gazete manevi kirlerini temizler’ Cömert bir insan olan Sultan Babam, Millî Gazete’yi hediye etmezdi. Herkes paras?n? verir, öyle al?rd?. Gerçekten Sultan Babam?n iste?iyle Millî Gazete alanlar, bir daha b?rakmazd?."

Sultan Babam, Kur’an a????yd?

K?saca ifade etmek gerekirse, Sultan Babam tam bir Kur’an a????yd?. Haftada 2 hatim okurdu. Birini Pazartesi sabah? ba?lar, Çar?amba günü bitirir, öbürünü de Çar?amba sabah? ba?lar, Cuma gecesi bitirirdi. Kur’an-? babam sessizce, ancak kendi duyaca?? sesle, onu da gece okurdu. Peygamber Efendimiz, farz namazlar?n d???nda gece yap?lan ibadetlerin ameli salihadan ve bire bin mükafat? oldu?unu bildiriyor Hadis-i ?erifinde.

Gündüz k?l?nan bin rekat nafile namaz?n geceleyin bir rekat nafile namaza tekabül etti?i bilinir. Sultan babam?z sevap aç?s?ndan bu zorlu?a katlan?rd? diyemeyiz. Çünkü Rahmetli Babam derdi ki: Biz dünyada yapt???m?z bütün hasenat? Ümmet-i Muhammed’e (sav) ba???lad?k. Allah’a söz verdik. Bu sözümüzden dönmeyiz."Sultan Babam bu sözü dünyas?n? de?i?tirmesine 5-6 ay kala söylemi?lerdi. Yani babam?n bu i?e katlanmas?n?n sadece sevapla da alakas? yok.

Sultan Babam, Müslümanlar?n darmada??n?k olu?una, birlik ve beraberli?in sa?lanamay???na, peri?an halimize çok üzülürdü ve çok a?lard?. Bu yüzden ömrünün son aylar?nda göz tansiyonu olu?tu ve sa? gözünden ameliyat olmu?tu. Yani 80’li y?llardan sonra 72 ya??nda olu?tu. Kur’an okumakta s?k?nt?s? yoktu. Ama Selami gelse, Selami’yi sesinden tan?rd?. Gözlerinden ameliyat olmu?tu. Evlatlar?n? bile sesinden tan?rd?.

Mescid-i Aksa’n?n alt?n? oyuyorlar

Sene 1990. Türkiye’de Muhabir olarak çal???yordum. Eve döndü?ümde Sultan Baba’n?n talebesi olan bir akrabam?z?, 2 gözü 2 çe?me a?larken gördüm. Aram?zda ?u konu?ma geçti:

‘-Hayrola, niçin a?l?yorsunuz?

-Yahudiler Mescid-i Aksa’n?n alt?n? oyuyormu?.’

-Kimden duydun?’

-Sultan Baba’dan.

-Sultan Baba Kudüs’e gitmi? mi?

-Hay?r.

-Kudüs’e gitmedi?i halde, Mescid-i Aksa’n?n oyuldu?u nereden biliyor?

-Gitmesine ne gerek var? O bir Allah dostu.’

Bu konu?madan bir hafta sonra ayn? gazetede meslekda??m ?eref Özata, Filistin’e gitmek için teklif vermi?. Türkiye’nin sahibi Enver Ören bey de: ‘?eref tek ba??na gidemez. Selami Çal??kan ile birlikte gitsinler’ demi?. Ve ?eref Özata ile bir hafta i?gal alt?ndaki topraklar? (Gazze’yi, Ramallah’? Yafa’y? ve Kudüs’ü) gezdik. Filistinlilerle (Rahmetli Kudüs Müftüsü Sadeddin Alemi, Abdülkadir Faysal Hüseyni ve Mescid-i Aksa Vakf? yöneticileriyle, Yahudilerin Mescid-i Aksa bask?n? esnas?nda yaralanan gazilerle, tutuklanan Filistinlilerin anneleriyle, Üniversiteyi Türkiye’de bitirdikten sonra Filistin’e dönen ve yaral? Filistinlilerin yaralar?n? saran Filistinli doktorlarla görü?tük. Her ?eyden önemlisi Mescid-i Aksa’y? y?kmak isteyen Siyonistlerin ‘Tarihi eser arama’ bahanesiyle Mescid-i Aksa’n?n alt?n? nas?l oyduklar?n? gözlerimizle gördük, foto?raf?n? çekip Türkiye’de yay?nlad?k.

Haz?rlayan: Selami Çal??kan/Milli gazete


Yorum

Bir yorum eklemek için giriş yapmalısın. Eğer bir hesabın yoksa, şimdi kayıt ol!
Değerlendirmen: 0
değerlendirme yok